fbpx ”Alt er som før, men ingenting er som det var” - Gamle kvinners opplevelser av livet etter hjerneslag Hopp til hovedinnhold
En kvalitativ, longitudinell studie av eldre kvinners erfaringer etter hjerneslag

”Alt er som før, men ingenting er som det var” - Gamle kvinners opplevelser av livet etter hjerneslag

Referer til artikkelen

Eilertsen G. ”Alt er som før, men ingenting er som det var” - Gamle kvinners opplevelser av livet etter hjerneslag. Sykepleien Forskning. 2005; 0(0):

Bakgrunn: Mange hjerneslagslagrammede opplever omfattende kroppslige forandringer, eksistensielle utfordringer og endringer i dagliglivet. Det foreligger relativt få studier som systematisk har undersøkt rehabiliteringsprosessen fra pasientenes perspektiv. Eldre kvinner utgjør en betydelig andel som rammes av hjerneslag. Tiltross for dette er kunnskapen om denne gruppen begrenset.

Hensikt: Å undersøke hvordan eldre kvinner opplever å bli rammet av slag og å leve med følgene de første to årene etter slaget.

Metode: Seks kvinner i alderen 68 til 83 år, innlagt etter førstegangsslag, ble rekruttert fra to rehabiliteringsavdelinger. Hver kvinne ble intervjuet 12 til 14 ganger. Fokus i intervjuene var rettet mot hvordan deltagerne opplevde kroppen, deres selvforståelse, hverdagsliv og hvordan opplevelsene endret seg over tid. Analysen er forankret i Gadamers filosofiske hermeneutikk.

Resultater: Endringene var preget av en langsom og kompleks utvikling med fire relativt tydelige faser. Slaget berørte på omfattende vis essensielle sider i kvinnenes liv. De kroppslige forandringene førte til gjennomgripende endringer i opplevelsen av seg selv og mulighetene for livsutfoldelse. Å gjenvinne kroppslig fortrolighet var særlig knyttet til endrede måter å fornemme kroppen på. Kvinnenes oppmerksomhet var rettet mot å bevare og utvikle nye forståelser av seg selv og endinger i opplevelsen av tilhørighet. Slaget akselererte den psykologiske aldringsprosessen. Deres anstrengelser for å videreføre og omforme sine livsprosjekter utgjorde en vesentlig del av rehabiliteringen.

Konklusjon: Endringene var preget av en langsom og kompleks utvikling med fire relativt tydelige faser. Psykologiske og sosiale ressurser er på lik linje som kroppslige ressurser viktig å vitalisere tidlig i rehabiliteringen.

Avhandlingen utgikk fra Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Disputasdato: 16. desember 2005.

Hovedveileder: Professor Marit Kirkevold

Grad: dr. polit

Opponenter: Professor Karin Axelsson og førsteamanuensis Åshild Slettebø

Avhandlingen kan kjøpes ved henvendelse til forfatteren.

  "Everything is the same, but nothing is what it used to be" - Old Women's Experiences of Life after a Stroke

Background: Stroke patients face serious challenges related to bodily changes, existential aspects and daily life after stroke. Few longitudinal studies have examined the recovery process from the perspective of the patient. Knowledge about older women's experiences in coping with life after a stroke is limited.                                                

Aim: To investigate elderly women's experiences of a first time stroke and how the stroke impacted on their lives during the first two years.                                          

Method. Six women aged 68 to 83 years suffering from first-time stroke were recruited from two stroke units. Each participant was interviewed in-depth 12 to 14 times during the first two years. The interviews addressed how they experienced their body, their self-understanding, daily life and how this had changed over time. Gadamer's philosophical hermeneutics informed the analyses.                                                                        

Results: Recovery was slow and complex and evolved through four distinct phases . The bodily changes led to fundamental changes in their experience of themselves. The ability to regain bodily confidence was strongly affected by changes in the perception of their bodies. The women focused on preserving their sense of self at the same time reformulating their identity dealing with changes in their sense of belonging. The stroke accelerated the psychological ageing process. Their efforts to carry on their "life projects" constituted an essential part of their rehabilitation.                                       

Conclusion. Recovery from stroke evolves over time through four distinct phases, which differ depending on significant experiences and associated meanings. Psychological and social resources are equally critical in the women's process of recovery as bodily resources.

Keywords: Stroke, rehabilitation, aged care, hermeneutics, female perspective 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse