fbpx Forfatter­veiledning Sykepleien Forskning | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning søker å publisere artikler av høy kvalitet, der både forfattere og tidsskriftet følger kriterier for vitenskapelig standard og internasjonale konvensjoner. Vi tar imot originalartikler, systematiske oversiktsartikler og diskusjonsartikler som bidrar med ny kunnskap og debatt innen sykepleiefaget.

Tidsskriftets mål er å publisere kunnskap som kan bidra til å styrke kvaliteten på sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige metodeutviklingen. Tidsskriftet skal bidra til å stimulere forskning samt fremme og underbygge faglige og fagpolitiske diskusjoner og refleksjoner.

Forskningsartiklene vi publiserer, er digitale og fritt tilgjengelige online, i «Open Access», med en CC BY 4.0-lisens. Illustrasjonsbilder er ikke omfattet av CC BY 4.0-lisensen.

Originalartikler, oversiktsartikler og diskusjonsartikler er fagfellevurderte og regnes som vitenskapelige artikler. Tidsskriftet praktiserer åpen fagfellevurdering.

Alle artikler publiseres uten publiseringsavgift både på norsk og engelsk og er dermed tilgjengelige også for internasjonale lesere. Sykepleien Forskning er et nivå 1-tidsskrift og er indeksert i Cinahl og Sherpa Romeo.

Før du sender inn manuskript for vurdering

Forskningsetikk

Studien som beskrives i artikkelen, må ha vært gjennomført i henhold til Helsinkideklarasjonen. Er studien vurdert av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), personvernombud / Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør eller andre relevante instanser, skal dette beskrives og referansenummeret oppgis. Om studien ikke er vurdert av de ovennevnte instansene, skal dette også oppgis og begrunnes. Etiske overveielser utover forskningsetikk skal, der det er hensiktsmessig, diskuteres – for eksempel der forskningsobjekter er i sårbare situasjoner, eller kan være utsatt for stigmatisering.

Forfatterskap

Følgende kriterier for forfatterskap skal være oppfylt:

 • Forfatter(ne) skal ha bidratt vesentlig til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data. 
 • Forfatter(ne) skal ha bidratt til utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold. 
 • Alle forfatterne skal ha godkjent artikkelversjonen som skal publiseres.

Personer som har bidratt til studien, men som ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget avsnitt kalt «Takksigelser» på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt, bør presiseres. Slik takk forutsetter de aktuelle personenes samtykke.

Interessekonflikter

I samsvar med internasjonal praksis ber vi alle manusforfattere om å fylle ut et skjema om interessekonflikter. Erklæringen skal fylles ut og signeres av alle forfatterne og legges ved manuskriptet ved innsending i manushåndteringssystemet under File Upload, og ikke sendes på e-post. Manuset vil ikke bli vurdert eller ferdigbehandlet før korrekt utfylt skjema er mottatt for alle forfatterne.

Finansiering

Oppgi finansieringskilde sist i artikkelmanuskriptet hvis relevant.

Språk

Manuskriptet skal fortrinnsvis være skrevet på norsk (bokmål eller nynorsk), men vi aksepterer også engelske manuskripter. Publisert artikkel oversettes til engelsk (eller norsk) av et profesjonelt språktjenestebyrå.

Eksklusivitet

Manuskriptet kan ikke ha vært publisert i eller være til vurdering hos andre tidsskrifter. Dette må erklæres i følgebrev. Forskning hvor hele eller deler av resultatet er presentert i rapport til oppdragsgiver/finansieringskilde vil kunne bli vurdert etter nærmere avtale med redaktør.

Hvis manuskriptet bygger på resultater som også er presentert i avlagt masteroppgave, må forfatterne opplyse om dette samt om hvor lenge masteroppgaven er klausulert i en eventuell nettversjon, for å unngå plagiering/dobbeltpublisering. Se her for råd til masterstudenter.

Hvis du er i tvil om manuskriptet er en dobbelt- eller sekundærpublikasjon, må du ta kontakt med redaktøren for avklaring.

Klargjøring av manuskriptet

Generelt om krav til struktur og format

 • Tittelen skal være klar og kort, gi en god forståelse av artikkelens innhold og aller helst presentere hovedfunn. Tittelen har som hovedhensikt å vekke interessen hos leserne.
 • For originalartikler og oversiktsartikler skal det foreligge et strukturert sammendrag med følgende overskrifter: bakgrunn, hensikt, metode, resultat, konklusjon (300 ord). Manuskriptet skal struktureres som følger: Introduksjon (maksimalt 600 ord), Metode inkludert etiske overveielser, Resultater, Diskusjon, inkludert diskusjon av studiens styrker og svakheter. Konklusjon.
 • Oppgi tre–fem nøkkelord som du enten kan velge fra listen som kommer opp i ScholarOne, eller som du kan legge til selv. Nøkkelordene bør være noen andre enn ordene i tittelen. Ett av nøkkelordene skal angi hvilken forskningsmetode som er brukt.
 • Sett inn tre kulepunkter som gir leseren et raskt innblikk i hva artikkelen tilfører av ny kunnskap eller innsikt, maksimalt 100 ord inkludert kulepunkter og mellomrom. Klinisk nytte løftes frem hvis relevant. Punktene plasseres i hoveddokumentet på en egen side etter referansene med overskriften "Hva studien tilfører av ny kunnskap".
 • For originalartikler og oversiktsartikler skal forfatterne følge EQUATOR-retningslinjene for rapportering av forskning og oppgi i følgebrevet hvilken av dem som er fulgt.
 • Artikkelen kan maksimalt ha til sammen fem figurer/tabeller. Disse skal være en del av hoveddokumentet (på egne sider etter referansene), ha egne kortfattede titler og være selvforklarende. Tabellene og figurene må være presentert på en måte som løfter frem viktige budskap i artikkelen. Dersom man har sentrale tabeller og figurer utover dette, kan de være vedlegg til artikkelen.
 • Referansene skal angis etter Vancouver-systemet
  • Referansene gis fortløpende nummer i parentes i teksten og føres fortløpende i referanselisten.
  • DOI-nummer skal oppgis for tidsskriftsartikler.
  • Følg disse eksemplene på korrekt føring av referanselisten:

Tidsskriftsartikkel:
1.    Lindhardt T, Hallberg IR, Poulsen I. Nurses’ experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute hospital wards: a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2008;45(5):668–81. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2007.01.010

Nyhetsartikkel:
2.    Eian Ø. Her blir sykepleierutdanningen fleksibel [internett]. Oslo: Sykepleien; 19. januar 2024 [hentet 7. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/2024/01/her-blir-sykepleierutdanningen-fleksibel

Bok:
3.    Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. utg. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2012.

Kapittel i bok:
4.    Brenne AT, Estenstad B. Hjemmedød. I: Kaasa S, Loge H, red. Palliasjon: nordisk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2016. s. 161–71.

Rapporter på papir:
5.    Melbye L, Ådnanes M, Kasteng F. Sykepleiere i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trondheim: Sintef; 2017. Sintef-rapport A28053. 

Rapport på nett:
6.    Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser [internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2012 [hentet 5. februar 2024]. IS-1948. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser-IS-1948.pdf

Lover og forskrifter:
7.     Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). LOV-2018-06-15-40 [hentet 10. mai 2019]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40 

NOU-er på papir:
8.    NOU 2010: 13. Arbeid for helse: sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2010.

NOU-er på nett:
9.    NOU 2011: 11. Innovasjon i omsorg [internett]. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2011 [hentet 5. januar 2024]. Tilgjengelig fra: https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2594936/Innovasjon%20i%20omsorg.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stortingsmeldinger:
10.    Meld. St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg [internett]. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2013 [hentet 5. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130029000dddpdfs.pdf

Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, for eksempel St.meld. nr. 30 (2008–2009).

Nettsider (organisasjon eller institusjon): 
11.    Folkehelseinstituttet. Pneumokokkvaksine til risikogrupper [internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 24. februar 2020 [oppdatert 29. august 2023; hentet 7. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/

Doktoravhandlinger og bachelor-/masteroppgaver:
12.    Humerfelt K. Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan [doktoravhandling]. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; 2012.

Originalartikler – 3000 ord

En originalartikkel beskriver gjennomførte forskningsstudier av ulike typer forskningsdesign. Relevante undertitler kan benyttes for å fremme lesbarhet og forståelse. Originalartikler skal følge internasjonalt anerkjente standarder for rapportering av forskning, jf. EQUATOR-retningslinjene.  

Antallet referanser begrenses til 35. Sammendrag, tabeller, figurer og referanser er ikke medregnet i ordtellingen. Antall ord kan fravikes noe ved kvalitative studier, dette må begrunnes i følgebrev ved innsendelse av manuskriptet.

Oversiktsartikler – 3000 ord

En oversiktsartikkel beskriver en systematisk litteraturstudie som gir oversikt over tidligere forskning som er gjort i et fagområde. Målet er å oppsummere og evaluere og syntetisere forskning. En litteraturstudie kan ha som formål å finne ut hva det er forsket på og avdekke kunnskapshull hvor det mangler oppdatert forskning. Det finnes mange ulike former for litteraturstudier, og ulike typer litteraturstudier er ønskelig. Oversiktsartikler skal følge internasjonalt anerkjente standarder for rapportering av litteraturstudier, jf. EQUATOR-retningslinjene.

Antallet referanser som ikke inngår i resultatet av litteraturstudien begrenses til 35, og antallet ord er ikke medregnet sammendrag, tabeller, figurer og referanser.

Diskusjonsartikler – 2000 ord

Akademisk diskusjon rundt aktuelle utfordringer og temaer innen sykepleie, helse, helsepolitikk, utdanning og forskning løftes og diskuteres kritisk og med grunnlag i relevant vitenskapelig kunnskap og erfaringer. Målet med diskusjonsartikler er å stimulere til akademisk diskusjon og faglig debatt.

Begynn med en kort introduksjon hvor du gjør rede for hva du vil med artikkelen. Så følger en bakgrunn som presenterer artikkelens problemstilling underbygget av vitenskapelige referanser. Deretter vil det kunne være ulike deler ved problemstillingen som diskuteres, underbygget av vitenskapelige referanser. Artikkelen bør avsluttes med en konklusjon eller avrunding hvor du kan trekke alt sammen uten å introdusere ny informasjon.

Sammendraget skal være kort og beskrive essensen av diskusjonsartikkelen. Maksimalt antall nøkkelord er fire (4), maksimalt antall referanser er 20.

Sjekkliste for innsending av manuskriptet

Innsending til tidsskriftet skal bestå av følgende separate dokumenter:

 1. følgebrev til redaktøren
 2. tittelside som inneholder følgende:
  • tittel på manuskriptet
  • forfatternes navn, akademisk tittel, stilling og arbeidssted
  • kontaktperson med kontaktinformasjon
  • antallet ord
  • antallet figurer og tabeller
 3. artikkelmanuskriptet
  • Sjekk at antallet ord ikke overstiger ordrammen som er oppgitt for den aktuelle artikkeltypen.
  • Sjekk at antallet tabeller og figurer ikke overstiger fem.
  • Sjekk at tabeller og figurer har en kort, konsis og informativ tittel.
  • Sjekk at referanser følger Vancouver-systemet og er i henhold til eksemplene her i forfatterveiledning.
  • Sjekk av alle tidsskriftsartiklene i referanselisten har DOI-nummer.
 4. signert erklæring om interessekonflikt fra alle forfatterne


Alle dokumenter lastes opp i Sykepleien Forsknings manuskripthåndteringssystem ScholarOne via følgende adresse: http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning

Vurderingsprosessen

I første omgang foretar redaktøren og/eller assisterende redaktør en vurdering av hvorvidt artikkelmanuskriptet oversendes til fagfeller for vurdering eller avslås. Redaktøren fatter beslutning på bakgrunn av fagfellevurderingene, assisterende redaktørs vurdering og egen vurdering. Det er tre mulige utfall etter fagfellevurderinger: a) manuskriptet aksepteres, b) større eller mindre revisjon anbefales, c) manuskriptet avslås.

Fagfellevurdering

Alle manuskripter vurderes av minst to fagfeller. Forfatterne skal ved innsending av manuskriptet anbefale minst to fagfeller som har metodologisk og/eller substansiell kompetanse innen fagområdet. Foreslåtte fagfeller må ha forskerkompetanse, og minst én må ha ph.d.-kompetanse.

Vi tilstreber en rask vurderingsprosess fra innsendelse til beslutning og fra aksept til publisering. Fagfellene bes følge COPE – etiske retningslinjer for fagfeller.

Når manuskriptet er akseptert

Forfatterne får en e-post fra redaktøren når manuskriptet er akseptert for publisering.

Etter godkjenning sendes manuskriptet videre for teknisk og språklig bearbeiding, såkalt språkvask, og følges opp av manusredaktøren.

Sykepleien Forskning sørger for profesjonell oversetting av hele artikkelen til britisk-engelsk, inkludert sammendraget, tabeller og figurer. Kontaktforfatteren får tilsendt den oversatte versjonen til gjennomlesning før publisering.

Sist oppdatert: april 2024

Annonse
Annonse