fbpx Forskningens ABC | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forskningens ABC

Som student skal du kunne bruke forskningsbasert kunnskap for å lære og forstå sykepleie. Forskningens ABC inneholder det du trenger for å finne, forstå og bruke forskning.

DEL 1: HVA ER KUNNSKAP?

Vitenskapsteori

Hva er vitenskap, og hva er forskjellen på vitenskapelig kunnskap og annen kunnskap?

Å lete etter svar

Her er tips til deg som vil finne relevant forskning.

DEL 2: Å FINNE OG VURDERE KUNNSKAP

Det starter med et spørsmål

Det kan være til god hjelp å stille de rette spørsmålene for å holde seg faglig oppdatert.

Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning

Det er nyttig og nødvendig å søke etter og lese litteratur for å holde seg faglig oppdatert. Her får du tips til søking i kunnskapsbasert praksis og forskning.

Å vurdere kunnskap

Det er viktig å vurdere informasjon på en konstruktiv måte. Her får du tips til hvordan du kan lese forskning kritisk.

Hva var resultatene?

Før vi bruker funn som utgangspunkt for å iverksette tiltak som endrer praksis, må vi vite hva resultatene betyr.

DEL 3: Å UTVIKLE KUNNSKAP

Tema, problemstilling, hensikt, forskningsspørsmål, hypotese og mål – hva er hva?

Denne korte artikkelen har til hensikt å tydeliggjøre skillene, men også sammenhengene mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål, hypotese, hensikt og mål.

Kvaliteten på kvalitativ forskning

Det stilles like høye krav til kvaliteten på kvalitative studier som på kvantitative studier.

Hvordan gjøre en vellykket datainnsamling

Man kan gå i diverse feller når man samler inn data ved hjelp av fokusgruppeintervju.

Kvalitet i kvantitativ metode – et innblikk

Hvordan kan man vurdere kvaliteten på en gjennomført studie som har benyttet kvantitativ metode?

«Mixed methods»-design i helseforskning

Et hovedargument for å mikse metodebruk er at det kan gi en bedre og dypere forståelse av tematikken man ønsker å belyse, og dermed styrke tilliten til konklusjonene.

Forskningsetiske utfordringer ved kvalitative studier

I vitenskapelige artikler finner man sjelden en inngående redegjørelse for forskningsetiske vurderinger.

Nye personvernregler – hva er konsekvensene for sykepleieforskningen?

EUs personvernforordning medfører at forskere og forskningsinstitusjoner har fått større ansvar. De må selv sikre seg at de oppfyller lovkravene.

DEL 4: Å FORMIDLE KUNNSKAP

Forskjeller og likheter mellom og fagartikkel

Hva skiller en fagartikkel fra en forskningsartikkel?

Siter og referer korrekt

Feil og mangler ved sitater og referanselister i akademiske arbeider reduserer den vitenskapelige verdien av forskning.

Se din egen tekst utenfra

Det er lett å se seg blind på sin egen tekst. Derfor kan korrektur og språkvask være nyttig.


Annonse
Annonse