fbpx Solid lærebok om livsviktig tema Hopp til hovedinnhold

Solid lærebok om livsviktig tema

Bokfakta

Boktittel: Sykepleie til pasienter med hjertesykdom
Forfatter: Dag Gunnar Stubberud (red)
Forlag: Cappelen Damm akademisk, 2016
Sidetall: 522
ISBN: ISBN 978-82-02-44842-4

Respirasjonssvikt hos en KOLS-pasient er ikke nødvendigvis en KOLS-forverring, det kan skyldes en akutt hjertesvikt. Tar en feil av dette, får ikke pasienten nødvendig helsehjelp. Å kunne gjenkjenne en arytmi og vurdere hastegrad for behandling kan utgjøre en forskjell mellom liv og død. Dette viser at kunnskap om hjertesykdommer er viktig for oss sykepleiere.

Hjertesykdommer er en hyppig dødsårsak. Det er mye forskning på området, og stadig ny behandling blir tatt i bruk. En del av denne behandlingen av hjertesykdom er nå delegert til sykepleiere med spesialkompetanse.

Dette er en lærebok skrevet spesielt for sykepleiere i videreutdanning, men kan brukes som et oppslagsverk for bachelornivå. Den er et must på alle sykehusavdelinger hvor en har hjertepasienter, og den er et viktig bidrag til en kommunehelsetjeneste med stadig økende kompetansekrav. Forfatteren Dag-Gunnar Stubberud er utdannet intensivsykepleier og har skrevet denne boka sammen med ti andre spesialsykepleiere. Dette er den første boken som er skrevet på norsk om hjertebehandling spesielt for sykepleie. Den er oppdatert på kunnskap som dekker sykepleierens funksjon og ansvarsområde rundt hjertesyke pasienter i alle aldersgrupper. I begynnelsen av hvert kapitel er det en introduksjon som blant annet inneholder hvilke grunnleggende kunnskaper en må ha for å få en helhetlig forståelse av innholdet.

Gjennomgående har boken fine illustrasjoner. Kildehenvisningene er fyldige etter hvert kapitel, og det blir henvist videre til temaer som ikke blir dekket. Det henvises også til www.PPS.no, hvor en for eksempel kan gå inn og lære hvordan en tar EKG.

Et viktig tema som blir tatt opp, er palliasjon til pasienter med hjertesvikt. I media og samfunnet generelt blir palliasjon mest diskutert i forbindelse med kreft. Pasientgrupper med for eksempel alvorlig hjertesvikt eller KOLS grad 4 har også behov for lindrende behandling. Dette er det i dag altfor lite forståelse for.

Dette er en usedvanlig god lærebok. Den fremstiller de ulike sykdomstilstandene på en god og forståelig måte med presentasjon av observasjoner og sykepleietiltak til pasientene. Det som imidlertid undrer meg, er at det ikke er skrevet noe om pasienter som blir innlagt med brystsmerter som viser seg å ikke ha hjertesykdom. Da tenker jeg på pasienter med angst, stress og muskulære plager. Det er en stor pasientgruppe. Hvordan behandler vi disse? Dette er pasienter som har smerter og som er redde og fortvilet. Kan en late som om disse pasientene virkelig ikke finnes i en så fyldig bok om hjertesykdom?

Sykepleierens observasjoner og kliniske vurderinger ved akutt koronar sykdom er helt sentrale for pasientens behandlingsresultat.
Trine-Lise Ellingsen