fbpx Om deltid og samfunnsansvar Hopp til hovedinnhold

Om deltid og samfunnsansvar

Bokfakta

Boktittel: Kjøkkenbenkrealisme
Forfatter: Olaug Nilssen
Forlag: Samlaget
Sidetall:
ISBN: 978-82-521-8131-9

Anmeldelse:

An­mel­del­se: Olaug Nils­sen har skre­vet en lett­lest, un­der­hol­den­de og et­ter­tenk­som bok om hver­da­gen til små­barns­fa­mi­li­er. Hun pre­sen­te­rer tret­ten in­ter­vju­er, el­le­ve med små­barns­mød­re og en hjem­me­pap­pa. I til­legg in­ter­vju­er hun sin egen fa­mi­li­es gu­ver­nan­te, el­ler «sla­ven» som hun selv kal­ler seg.

En av de så­kal­te ær­li­ge his­to­rie­ne hand­ler om sy­ke­plei­er An-Ma­gritt Lindt­ner som har tre barn. Hun job­bet del­tid som sy­ke­plei­er i små­barns­fa­sen med to av bar­na som nå er sto­re. Nå ar­bei­der hun del­tid i Kreft­for­en­in­gen. «Dessutan har eg all­tid likt å job­be minst muleg, ler An-Ma­gritt.»

Hel­se­ve­se­net som ar­beids­gi­ver for små­barns­for­eld­re be­skri­ves gjen­nom sy­ke­plei­er An-Ma­gritt, den tolvtimersvakterarbeidende hjel­pe­pleie­ren El­len Lun­dal Fjæ­ra og lege Kris­tine Stan­ge­nes, som har au-pair.

Ut­val­get av his­to­ri­er er bredt og va­ri­ert. Det som er fel­les er små­barns­fa­sen og tids­klem­ma. Boka gir et inn­blikk i di­lem­ma­er og ver­di­er både på hjem­me­ba­ne og i jobb­sam­men­heng: Hvor­dan pen­sjons­po­eng og øko­no­misk ri­si­ko blir noe en er vil­lig til å for­sa­ke for hjem­me­li­vet med bar­na, el­ler rett og slett ikke gir nev­ne­ver­dig opp­merk­som­het. Del­tid som mot­kul­tur blir også et vik­tig valg for noen av stem­me­ne i boka, og det skis­se­res et skil­le mel­lom mer frie og flek­sib­le job­ber, som for­fat­ter­yr­ket, og yr­ker uten sær­lig flek­si­bi­li­tet, som den full­tids­ar­bei­den­de le­gen. Dok­tor Stan­ge­nes er også den jeg opp­fat­ter ut­tryk­ker mest usik­ker­het om hun vel­ger rett. Må­ten det­te fram­he­ves på syn­lig­gjør for­fat­te­rens egen stem­me, som slett ikke er nøy­tral. Det skal den hel­ler ikke være.

Det blir eks­tra in­ter­es­sant når Nils­sen trek­ker fram en mu­si­ker­fa­mi­li­es ut­ford­rin­ger. Det­te er ikke A4-liv slik vi ser det for oss med per­mi­sjons­ord­nin­ger, stø­na­der og åp­nings­ti­der i bar­ne­ha­ge. For­fat­te­ren trek­ker også veks­ler på kjen­te forsk­nings­stu­dier som «Kit­chen-Table So­cie­ty» av Ma­ri­an­ne Gul­le­stad og be­trakt­nin­ger fra kul­tur­fors­ker Hil­de Da­ni­el­sen.

Det mest im­po­ne­ren­de med boka er hvor­dan Nils­sen flet­ter his­to­rie­ne sam­men med per­son­li­ge dag­bok­no­ta­ter og Face­book-sta­tu­ser. Det er også in­ter­es­sant hvor­dan vi føl­ger for­fat­te­rens egen pro­sess fra Kul­tur­mi­nis­te­rens opp­ford­ring om at «kvin­ner skal seie ja!», til hun trek­ker seg fra ver­vet i Norsk kul­tur­råd. Det­te vi­ser noen av de stør­re lin­je­ne i det små. De­bat­ten om del­tid tren­ger stem­me­ne som kom­mer til orde i den­ne boka.