fbpx Norsk lærebok i geriatri Hopp til hovedinnhold

Norsk lærebok i geriatri

Bokfakta

Boktittel: Geriatri en medisinsk lærebok
Forfatter: Torgeir Bruun Wyller
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2012
Sidetall:
ISBN: 978-82-05-41222-4

Anmeldelse:Denne boken handler først og fremst om medisinsk geriatri. Den er skrevet for medisinstudenter og leger, men som det står i forordet, også for sykepleiere « … som arbeider med geriatriske pasienter og trenger kunnskap om de komplekse medisinske resonnementer som klinisk arbeid med denne pasientgruppen alltid innebærer».

I løpet av de siste årene har geriatrien utviklet seg til først og fremst å være diagnostikk og behandling av akutt sykdom hos eldre med sammensatte og kompliserte problemstillinger. Rehabilitering integreres med akuttbehandling, og geriatrien ses på som en tverrfaglig samarbeidsarena. Boken bygger på disse prinsippene. I tillegg formidler Torgeir Bruun Wyller evidensbasert kunnskap filtrert gjennom skjønn og klinisk erfaring på en utmerket måte.

Bokens kapitler innledes med en sykehistorie som følges opp mot slutten av kapittelet. Dette er et godt pedagogisk grep som letter forståelsen og anvendelsen av stoffet. Og gir positive eksempler på hvordan geriatriske pasienter bør behandles. Språket er klart og lett å lese.

Ut fra et sykepleiefaglig perspektiv gir boka innsikt i utviklingen innen geriatri og oppdatering av ny fagkunnskap. Gode tips om struktur for tverrfaglig samarbeid i en akuttgeriatrisk post kan anbefales. Mindre relevant for sykepleiere er kanskje de mer detaljerte farmakologiske vurderinger av ulik medikamentell behandling. Det kan være en mangel at samarbeidet med sykehjemsleger om medisingjennomgang ikke er omtalt.

Wyller skriver noe unyansert at hjemmesykepleiernes kompetanse bør benyttes aktivt til mer enn å effektuere vedtak. Ikke alle hjemmesykepleiere vil være enige i at de slavisk deler ut medisiner uten å gjøre individuelle vurderinger. Det er et krav i helsepersonelloven §4 å gi faglig forsvarlig hjelp og en forutsetning er å vurdere pasientens tilstand og behov.

Samhandlingsreformen har ført til behov for økt geriatrisk kompetanse hos sykepleiere både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Denne læreboka i geriatri bør være tilgjengelig og benyttes der det er geriatriske pasienter. Den anbefales på det varmeste.

Annonse
Annonse