fbpx Snakk sammen om legemidler! Hopp til hovedinnhold

Snakk sammen om legemidler!

Bokfakta

Boktittel: Legemiddelsamtalen og klinisk kommunikasjon
Forfatter: Hilde Frøyland
Forlag: Fagbokforlaget, 2011
Sidetall:
ISBN: 978-82-450-1061-9

Anmeldelse:

Anmeldelse:Hilde Frøyland har lang erfaring som farmasøyt og denne boken har en bred faglig og helhetlig tilnærming. Hun bruker kliniske eksempler for å illustrere behovet for å skape en god dialog med legemiddelbrukeren.

Frøyland viser til forskning som stadfester at de fleste pasientene har utilstrekkelig kunnskap om bruken av medikamenter. Mange husker verken navn eller formål på foreskrevne medisiner. Det er vanskelig for pasientene å skille mellom ubehag som er forårsaket av sykdomsutviklingen og mulige bivirkninger av medikamentene. Frøyland viser til at dess mer tilfreds pasientene er med forklaringen, dess mer tro har de på behandlingen.

Feil medikamenthåndtering er den hyppigste årsaken til avviksmeldinger i helsetjenesten, fem til ti prosent av innleggelser i indremedisinske avdelinger skyldes feilaktig legemiddelbruk Norske sykehus kaster legemidler for 90 millioner kroner hvert år. Boken inneholder mye faktakunnskap, men forfatteren ønsker først og fremst å skrive om holdninger.

I den første delen handler boken om begreper, fenomener, sykdomsforståelse og samtaleteknikker. I den andre delen gis det ti samtaletips om hvordan legemiddelsamtalen kan legges opp i praksis, her blir følelsesaspektet både hos bruker og helsepersonell vektlagt. Frøyland har med et nyttig underkapittel angående behov for å samtale med en tredjeperson til stede. Det være seg i forhold til fremmedspråklige, demente, barn eller foreldre.

Boka er skrevet for farmasøyter, men er høyst aktuell for sykepleiere. Legemiddelhåndtering er en sentral sykepleiefaglig oppgave. For å bli autoriserte sykepleiere må alle studentene ha 100 prosent riktig på en medikamentregnetest. I hvilken grad sykepleierne klarer å skape trygghet rundt medikamentenes innvirkning på sykdomsutviklingen og opplevelse av helse blir ikke testet. Mange sykepleiere har mangelfull kjennskap til virkning og bivirkning av medikamenter. Til tross for hyppig kontakt kan det være lite kunnskap om pasientenes opplevelse av å være avhengig av medikamenter.

Frøylands holdninger gjennomsyrer boken. Hun legger vekt på å ivareta legemiddelbrukeren sin verdighet og integritet. Boken gir et verdifullt bidrag til den dannelseskulturen vi ønsker skal være i fokus for den enkelte helsearbeiders møte med sin neste.