fbpx God hjelp til samhandling Hopp til hovedinnhold

God hjelp til samhandling

Bokfakta

Boktittel: Veien til bedre helseledelse IKOS - individbasert kompetansestyring
Forfatter: Marit Strandquist og Lise Adal
Forlag: Kommuneforlaget, 2011
Sidetall:
ISBN: 978-82-466-2063-5

Anmeldelse:

Anmeldelse: Å sikre nødvendig kompetanse i dagens og framtidens helsevesen innenfor et system med stadig strengere økonomistyring, er en enorm utfordring. Et styringssystem som tar brukernes behov og ansattes kompetanse som utgangspunkt har lenge vært ønsket. Begrensete økonomiske ressurser og økende forventninger hos befolkning og politikere til hva helsevesenet lokalt skal utrette, har også krevd nytenkning innen helse og omsorgssektoren. I denne sammenheng har prosjektene som er kjent som Stokkeprosjektet og KOMPASS fått mye positiv oppmerksomhet. De presenteres i denne boken.

KOMPASS fikk stor oppmerksomhet både fordi det ga mulighet for bedre å utnytte helsepersonells ulike kompetanse og å heve kvaliteten innenfor eksisterende økonomiske ressurser. Det framstod som et nyttig redskap for kommuner som slet med finansieringsevne i forhold til nye helseutfordringer, der en rekke nye grupper forventes å få nødvendig helse- og omsorgshjelp.

Det som her kalles IKOS – individbasert kompetansestyring – følger opp disse to prosjektene. I boken settes de inn i en større sammenheng, både historisk og i forhold til nyere helselover og samhandlingsreform.

Det er gitt god plass til å beskrive selve systemet med en rekke eksempler og resultater fra kommuner der systemet er prøvd ut. Godt beskrives også ordninger med tjenesteansvarlige og primærkontakter. De skal sikre kvaliteten på tjenestene til den enkelte bruker gjennom en grunnbemanning med rett kompetanse. Bruken av IKOS som styrings- og beslutningsstøtte for ledere gis også bred plass.

Mange kommuner har vist stor interesse for systemet. Den siste delen av boken gir råd om hvordan systemet kan innføres og videreføres i en kommune.

Dette er først og fremst en veiledningsbok om hvordan man lokalt kan få til et system som både ivaretar ulike helseprofesjoners faginteresser, kvalitet og god økonomistyring i kommunene. Sånn sett kan den anbefales både til ledere, kommunale byråkrater, politikere og tillitsvalgte. Det er ikke noen kokebok som garanterer suksess, men et godt hjelpemiddel som kan hjelpe kommunens ledere når de 1.1.2012 skal samhandle med sykehusene uten garanti for at nødvendige kroner følger med. Fire siders henvisning til relevant litteratur kommer også godt med for den som vil skolere seg mer i emnet.