fbpx – Studenter har trodd jeg har tullet når jeg har snakket om hvor viktig det er å avlede barnet Hopp til hovedinnhold

– Studenter har trodd jeg har tullet når jeg har snakket om hvor viktig det er å avlede barnet

Bildet viser Ragnhild Birgitte Rønningen.

Ragnhild Birgitte Rønningen mener sykepleiere må erkjenne at de bruker tvang mot barn på sykehus.

Sykepleiere som jobber med barn, bruker tvang. Det viser masteroppgaven til barnesykepleier Ragnhild Birgitte Rønningen

– Ut fra hva jeg ser i min arbeidshverdag, er jeg ikke overrasket, sier Rønningen selv.

– Men sammenliknet med tidligere forskning som er gjort på tvang mot barn, så er tallene jeg fikk høyere enn det som er vist tidligere. Og det tror jeg handler om at det er usikkerhet rundt hva som kan defineres som tvang.

Hun har gjort en kvantitativ studie, der hun har spurt sykepleiere ved en barneklinikk om deres erfaringer med tvang.

Bruker andre ord

I studien la hun til grunn at det brukes tvang når man gjør noe med barnet mot dets vilje. For eksempel at man tar en blodprøve mens barnet stritter imot.

– Tidligere forskning har vist at man ikke tenker på det å holde fast et barn som tvang, så lenge prosedyren man skal gjøre er nødvendig, sier Ragnhild Birgitte Rønningen.

– Men hvis barnet stritter imot mens man gjør prosedyren, så er det tvang man bruker.

Funnene hennes er nylig publisert i en fagfellevurdert forskningsartikkel. Her viser hun til at tvang ofte beskrives med ord som immobilisering, bevegelsesrestriksjoner og fastholding. Disse ordene kan oppleves som mindre kraftfulle, og dermed ufarliggjøre eller også normalisere bruken av tvang.

– Men jeg mener det er viktig å erkjenne at det er tvang vi utøver, sier hun.

Alle bruker tvang

Rønningen sier det ikke er gjort noen studier på omfanget av tvangsbruk på norske barneavdelinger tidligere. Derfor gjorde hun en spørreundersøkelse blant sykepleiere på barneklinikken på et norsk region- og universitetssykehus, og hun mener funnene herfra er representative for norske barneavdelinger generelt. Sykepleiere på nyfødtintensiv er ikke inkludert i studien.

Av 250 som fikk tilsendt spørreskjema, svarte 117. Det gir en svarprosent på 47.

Nesten alle som svarte, 112 av 117 sykepleiere, sa de brukte tvang noen ganger.

En av fire, 42 av 117 sykepleiere, sa de brukte tvang ofte.

En av ti, 13 av 117 sykepleiere, sa de brukte tvang svært ofte. 

Ingen oppga at de aldri benyttet tvang.

Oftest på små barn

Tvang ble oftest brukt ved prosedyrer som innlegging av perifert venekateter og blodprøvetaking.

Tvang ble oftest benyttet når det hastet med å gjøre prosedyren, ved prosedyrer som for eksempel å legge inn perifert venekateter eller å ta blodprøver, og hvis barnet var yngre enn fire år.

Ragnhild Birgitte Rønningen sier det er den aldersgruppen der det er vanskeligst å unngå tvang.

– Så små barn har liten evne til å forstå hva som skjer, og kan mangle språk for å uttrykke seg, forklarer hun.

Hvilke konsekvenser tvang har for barn, finnes det ikke eksakt kunnskap om. Men ifølge forskning kan det å bli utsatt for tvang, oppleves som verre enn selve prosedyren. Det er også vist at bruk av tvang kan påvirke barnets evne til å bygge relasjoner.

Barnets beste

I hovedsak fant Rønningen at tvang ble benyttet når sykepleierne mente det var til barnets beste. Men hun viser til at dette ikke er i overensstemmelse med annen forskning, som beskriver hyppig bruk av tvang, uavhengig av behov. «Barnets beste» er et begrep som lett kan tolkes, og hun spør seg om det å bruke det forsvarer det å «bare gjennomføre» prosedyrer, uten å bruke tid på å avlede eller forberede barnet.

– Jeg lærte lite om tvang og barn generelt på grunnutdanningen, sier hun.

– Da jeg begynte å jobbe på barneavdeling, ble jeg som nyansatt påvirket av holdninger og praksis og brukte en del tvang. Men etter hvert som jeg ble mer kjent i avdelingen, begynte jeg å tenke over bruken av tvang, og forsøkte å minimere den.

Hun mener sykepleiere generelt trenger mer kunnskap om tvang, og hvordan tvang kan unngås.

– Jeg har hatt studenter som har trodd at jeg har tullet når jeg har snakket om å avlede barnet, med for eksempel sang eller såpebobler, før en prosedyre.

Hun forklarer det med at sykepleie er praktisk, og at sykepleiere er opptatt av å få gjort prosedyrer. 

– Men hos barn er det viktig at vi tilnærmer oss dem på en måte som er tilpasset deres alder, påpeker hun.

Og hun mener det reelt sett ikke trenger å være mer tidkrevende.

– Alt i alt tror jeg det kan spare tid, dersom man klarer å avlede barnet. Man bruker tid på forberedelser, men man slipper at barnet protesterer, og for eksempel løper og gjemmer seg.

– Bør føre til endring

I undersøkelsen Rønningen gjorde, kommer det frem at sykepleierne i liten grad forberedte barna før prosedyrer. De hadde også få alternativer til tvang.

Rønningen mener disse funnene burde føre til endringer i sykepleiernes arbeidshverdag. Og hun peker på at flertallet av sykepleierne som svarte på spørreundersøkelsen sa de ikke hadde fått opplæring i tvang, men at de mente de burde ha fått det.

I etterkant av studien har hun presentert funnene for kollegene i barneklinikken.

– Det er flere enn meg som har hatt tvang som tema, både i videreutdanningen i barnesykepleie og i andre videreutdanninger, påpeker hun.

– Og flere ansatte sier de har fått et nytt syn på tvang og egen praksis.

Bildet viser Ragnhild Birgitte Rønningen med Gusse Grevling.
Fakta
Tvang på barneavdeling

I Ragnhild Birgitte Rønningens masteroppgave fant hun at:

  • 96 prosent av sykepleierne på barneavdeling har brukt tvang siste tolv måneder.
  • 43 prosent sier de bruker tvang ukentlig.
  • Tvang brukes oftest på barn under fire år, og ved invasive prosedyrer som haster.
  • Tvang brukes oftest når det anses som nødvendig, men også når det ikke anses som nødvendig.

Kilde: Tvang på barneavdeling - en kartleggingsstudie

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Steinunn E Th Egeland

undervisningssykepleier
1 year 3 months siden

Jeg underviste mye om avledning ved smertefulle prosedyrer. Alle bör först forberedes, så tilbys deltagelse , der det er mulig. Mange avledningsmetoder finnes. Jo eldre barnet er jo mer kan de være beviste på å bruke avledningen til sin fordel. Metoder: blåse såpebobler, sang ( musikkterapi), klovner, dataspill osv, osv. Poenget er at man skal ha hjernens og oppmerksomheten fokusere på noe annet enn prosedyren. Lykke til alke spl som jobber med barn. Jeg er nå pensjonist. Men kan undervise v behov.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse