fbpx Jobben med å tette hull i sommerturnusen er i full gang Hopp til hovedinnhold

Jobben med å tette hull i sommerturnusen er i full gang

Collage med tillitsvalgte ved UNN og Helse Sør-Øst.

Årets sommer ser ut til å bli første ferien uten koronarestriksjoner siden 2019. Det betyr ikke at sommerplanleggingen blir lettere.

– Det er problematisk med tilgang på vikarer, og flere sykehus enn vanlig inngår sommeravtaler med NSF for å avtale utvidet arbeidstid og flytting av arbeidstid til helg, sier Rolf-André Oxholm. Han er NSFs konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst.

Han sier det er mangel på alle typer sykepleiere, og enkelte steder må avdelinger stenge senger.

– Etterslepet etter pandemien er krevende

Oxholm er også foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Også her er det krevende med tilgang på vikarer. Men sommeravtaler er inngått og planleggingen går sin gang, sier han.

Oxholm sier at huller i turnus er vanlig mange sykehus.

– I tillegg kommer etterslepet etter koronapandemien, som representerer en ekstra utfordring for driften. Flere steder planlegger man med overtid for å avvikle dette, sier han.

Ved OUS har intensivavdelingene mange huller i turnus.

– Der benyttes sommeravtaler med utvidet arbeidstid og hyppigere helgearbeid, for de som ønsker det, for å fylle hullene.

Ulovlig planlagt overtid

På fødeavdelingen stenger OUS en enhet og allokerer personell.

– Dette svekker tilbudet til fødekvinner for et stort opptaksområde og frarøver disse muligheten til fødsel ved ABC, selv om de i utgangspunktet er innvilget plass der, sier Oxholm.

Han sier til Sykepleien at OUS i tillegg planlegger med ulovlig planlagt overtid for å ta igjen etterslep på kirurgi og medisinsk utredning.

– Ansatte blir for eksempel bedt om å sette seg opp på overtid flere måneder frem i tid, sier Oxholm.

– Å få fast ansatte er å foretrekke, men ikke alltid mulig

– UNN er i en krevende økonomisk situasjon og det er mye som foregår nå, for å få budsjettene i balanse. Det å få ned dyr arbeidskraft som innleie og overtid har selvsagt et hovedfokus. Det å få ansatt fast er å foretrekke, men ikke alltid mulig, sier Mai-Britt Martinsen, foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Martinsen forteller at de også ved UNN har laget en sentral sommeravtale med NSF.

– I tillegg er vi godt i gang med å lage lokale avtaler for å få bedre dekning av sykepleiervakter. Det kan virke som om det er flere sengeposter enn tidligere år som vil ta denne avtalen i bruk, sier hun.

Martinsen har også fått inn eksempler på avdelinger med personalmangel som går ut over selve ferieperioden på ni uker.

– Vi åpner derfor opp for at denne avtalen kan utvides innenfor den sentralt avtalte periode som er på fire måneder, sier hun.

Selv om innleie fra byrå skal minimaliseres, er det fortsatt flere steder man må bruke det.

– Vi har får som jobber ufrivillig deltid

Martinsen sier at selv om sommerferien alltid er utfordrende å planlegge, får de aller fleste fire uker sammenhengende ferie.

– Det er også laget en administrativ ordning for kompensasjon dersom man flytter ferieuker.

For deltidsansatte som går minimum 75 prosent stilling og øker til 100 prosent i løpet av ferieperioden, har UNN også en egen ordning.

– I realiteten har vi få som går ufrivillig deltid og som ønsker å øke til 100 prosent stilling, selv om det gir kompensasjon.

Martinsen sier at UNN ikke ville bruke samme satser som sommeravtalen på de som jobber deltid og tar på seg ekstravakter i sommer.

– Men etter oppnådd 100 prosent stilling, kan de utvide arbeidstiden sin etter NSFs sommeravtale, sier hun.

– Kan dukke opp overraskelser underveis

Ifølge Martinsen er det enkelte sengeposter som er populære å jobbe på og får dekket sine vakter med fast ansatte og ferievikarer, mens andre sliter.

– Og vi vet jo at det stadig kan dukke opp overraskelser, i form av sykefravær, vikarer som ikke kommer, vikarer med kort oppsigelsesfrist som sier opp og liknende. Som regel blir det tøffe tider, med mange brudd på arbeidsmiljøloven, og det er stort sett de samme avdelingene som er gjengangere, sier hun.

– Erfaringsmessig kommer det også opp administrative ordninger med kritisk vakttillegg for å få dekket vakter som dukker opp i siste liten.

Det billigste er ikke alltid det beste

Martinsen mener å vurdere faglig forsvarlighet er særdeles viktig når helsetjenesten leier inn vikarer for å dekke sykefravær.

– Vi ser at det i større grad leies inn billigst kompetanse. Det kan selvsagt være greit der vi har arbeidsoppgaver som kan gjøres av andre yrkesgrupper eller ufaglærte, sier hun.

Dette er særlig utfordrende innenfor rus- og psykiatrifeltet.

Mai-Britt Martinsen

– I psykiatrien opplever vi at vi har for få sykepleiere i utgangspunktet. Da er det ikke like greit å belaste de få som er der med ansvar for enda flere pasienter og flere poster, sier hun.

Resultatet blir at der det er mulig tas det ned drift, kanskje ofte mer enn det egentlig blir behov for, ifølge Martinsen.

– Vi ser også at UNN som regionsykehus kan bli brukt som buffer for andre sykehus og kommuner som tar ned drift.

De siste årene har UNN hatt alternerende stenging av Fødeavdelingen i Harstad og Narvik.

– De har byttet på sein og tidlig ferie. De samarbeider godt og selekterer pasienter slik at fødetilbudet skal bli best mulig under feriestengningen, sier hun.

Hvordan går ferieplanleggingen på din arbeidsplass? Tips oss om utfordringer og løsninger.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse