fbpx Intensivsykepleiere synes det er krevende å jobbe med overvektige Hopp til hovedinnhold

Intensivsyke­pleiere synes det er krevende å jobbe med overvektige

Bildet viser et målebånd.

Et ferskt doktorgradsprosjekt fra Universitetet i Agder har påvist negative holdninger blant intensivsykepleiere til pasienter med overvekt.

Førsteamanuensis Anja Nastasja Robstad har i sitt doktorgradsarbeid forsøkt å kartlegge både bevisste og ubevisste holdninger blant intensivsykepleiere til intensivpasienter med fedme. Hun fant at de opplever overvektige pasienter emosjonelt krevende.

Tre studier ligger bak hennes konklusjoner. Den ene studien var en kvalitativ studie, der intensivsykepleiere ble intervjuet om deres erfaringer med pleie av intensivpasienter med fedme. To kvantitative studier undersøkte intensivsykepleieres implisitte og eksplisitte holdninger til personer med fedme.

– Studien viste at intensivsykepleierne har negative holdninger til personer med overvekt, i likhet med annet helsepersonell og befolkningen generelt, forteller hun.

Bevisste og ubevisste holdninger

Intensivsykepleierne opplevde det krevende å ta seg av personer med fedme på grunn av deres sårbarhet, annerledeshet og fysiske utfordringer i forhold til normalvektige pasienter.

Anja Natasha Robstad

BAK STUDIEN: Anja Nastasja Robstad er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder. (Foto: Trine Robstad)

Robstad innrømmer at hun egentlig hadde forventet å finne andre holdninger blant helsepersonell som arbeider med kritisk syke pasienter. Men også intensivsykepleiere viste seg å ha de samme ambivalente holdninger til personer med fedme som man finner ellers i samfunnet. Overvektige pasienter blir oppfattet som mer late og med mindre viljestyrke enn normalvektige.

Preferanser for tynne mennesker

– Dette er den eksplisitte holdningen jeg fant, men jeg undersøkte også intensivsykepleiernes implisitte holdninger, de holdningene som er mer ubevisste, forteller hun.

UiA-forskeren forklarer at testpersonene fikk se en rekke ord i rask rekkefølge på en skjerm og ord som tykk eller tynn kunne for eksempel koples til negativt eller positivt ladede ord som enten gir positive eller negative assosiasjoner. Hensikten var å kartlegge testpersonens preferanser. Skjermbildene vekslet raskt, så testpersonene rakk ikke å tenke seg særlig grundig om.

– Disse testene avslørte sterke preferanser for tynne mennesker framfor personer med fedme, forteller hun.

Verdien i denne typen tester er at de går så fort at testpersonene ikke rekker å pynte på tallene, noe de kan være tilbøyelige til å gjøre ved vanlige spørreundersøkelser.

– Man klarer ikke å pynte på ubevisste holdninger, det går altfor fort og man har ikke tid til å tenke, forklarer hun.

Gode atferdsintensjoner

Robstad forteller at hun ikke har undersøkt om intensivsykepleiernes holdninger har gitt seg utslag i deres praktiske omsorg for pasientene. Men hun har forsøkt å måle deres atferdsintensjon, det vil si deres intensjon om å utøve pleie og omsorg.

– De har en intensjon om å hjelpe og gi god og lik pleie til alle pasientene. Holdningene deres var ikke assosiert med deres atferdsintensjon, forteller hun.

Samtidig ga sykepleierne i intervjuer uttrykk for at de egentlig ikke hadde lyst til å ha disse pasientene.

– Det er fysisk veldig krevende å jobbe med disse pasientene, og de er redde for å skade seg selv. Intensivsykepleiere stiller spørsmål ved om disse pasientene har like stor rett til behandling, og gir uttrykk for at fedme er selvforskyldt. Sykepleierne veksler altså mellom empati og negative holdninger, forteller hun.

– Vi må snakke om det

Forskeren fra Universitetet i Agder, som selv er intensivsykepleier, tror ikke det er veldig enkelt å endre denne typen holdninger. Først og fremst mener hun de må frem i lyset.

– Jeg tror vi ikke må være redde for å snakke om dette. Dette må diskuteres, mener hun.

– Samtidig tror jeg at vi også trenger en endring av normer på samfunnsnivå, fremholder hun.

– Man må bevisstgjøre seg på negative holdninger. Samtidig er problemene med overvektige pasienter reelle nok. Overvektige pasienter kan være tunge å håndtere, og risikoen for å skade seg selv er reell. Det blir også flere og flere av slike pasienter.

– Det er vanskelig. Vi må tilrettelegge slik at det er mulig å ta vare også på disse pasientene, fastslår sykepleierforskeren fra Agder-universitetet.

0 Kommentarer