Kommunevalget 2019 SV: Sørg for heltid først – fyll opp med folk etterpå

HELTID: Heltidsstillinger er også et spørsmål om lønn, sier Sheida Sangtarash.

Helseforetakene må pålegges å lyse ut hele og faste stillinger, sier SVs helsepolitiske talsperson Sheida Sangtarash.

Her er Sheida Sangtarash (SV) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

 – En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling. 

SVs svar: 
1. Flere heltidsstillinger 
– Flere hele – og faste – stillinger henger tett sammen med bemanning. Kommunene kan jobbe mer systematisk med heltidsprosjekter. Vi må også pålegge helseforetakene å lyse ut hele og faste stillinger, sier Sheida Sangtarash.

1. Høyere bemanning
– Utover å sikre de faste og hele stillingene, bør det fylles opp der det trengs.

3. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Folk som jobber i tjenestene har behov for faglig utvikling. Det er personlig viktig, og det bidrar til å utvikle yrkesstoltheten. 

4. Høyere lønn
– Lønnsforhandlinger overlater jeg til partene, men dette er et likestillingsproblem, sier Sangtarash.

– Typiske kvinneyrker er dårligere betalt enn mannsdominerte yrker. Det handler også om mer enn lønnsnivå, om å ha en lønn å leve av. Da må vi også ta tak i utfordringene knyttet til andelen deltidsstillinger.

Utdanning i distriktene 

– I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I høy grad. Vedtaket om å legge ned utdanningen i Nesna er et eksempel på at vi har organisert oss bort fra muligheten til å ta viktige samfunnsmessige hensyn. Vi vil jobbe for å beholde den. Hvor man utdanner seg, henger sammen med hvor man bosetter seg og hvor man velger å jobbe. Vi kan ikke svekke avgjørende tilgang på sykepleiere der folk bor.

Statlig finansiert eldreomsorg

– Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Den riktige prioriteringen ville vært å gi kommunene mer slik at de får bedre handlingsrom. Selvråderett og kjennskap til lokale behov og forhold er viktig, påpeker Sangtarash.

– Ordningen krever også mye administrasjon og rapportering, og det vil også bli dyrere enn å legge til rette for bedre økonomi i kommunene. Når tjeneste tildeles etter stykkpris, får vi stoppeklokkeomsorg, istedenfor kvalitet, sier SV-politikeren, som kaller forsøket en oppskrift på privatisering og konkurranseutsetting.

Avstand til fødested 

– Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– SV er for prinsippet om det skal finnes en maksgrense for reisetiden. Vi forstår utfordringene det har, så det må skje uten at det blir verre noen steder, for så å bli bedre andre steder. En ny utredning må ligge til grunn, og diskusjonen må bygge på fakta. Det er viktig for kvinners trygghet.

– Fødetilbudet vi har i dag, er ikke tilstrekkelig. Mange steder har kvinner altfor lang reisevei uten kompenserende tjenester og tiltak, sier Sheida Sangtarash.

Ahus styrker overvåkning og ansetter nye sykepleiere

Bildet viser pasient og lege på sykehus
MER KUNNSKAP: De nye sykepleierne ved intensivseksjonen vil gjennomgå et seks ukers opplæringsprogram. (NB: Bildet er ikke fra Ahus, men et illustrasjonsfoto.)

Ahus utvider overvåkningskapasiteten med fire nye kirurgiske intermediærsenger. Og ansetter dermed flere sykepleiere.

Intermediærsenger er ment for pasienter som ikke trenger å være på intensivavdeling, men som har observasjons- og behandlingsbehov utover det de får på sengepostene. Etter å ha slitt med intensivkapasiteten, står nå fire nye intermediærsenger klare til bruk. To av dem er allerede satt i drift, opplyser Ahus på sin hjemmeside.

– Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkningskapasitet, sa administrerende direktør Øystein Meland ved åpningen 19. august.

Satsingen innebærer også at respiratorkompetansen på medisinsk overvåkning styrkes. Dermed vil det være mulig med like høy aktivitet i helgene som på ukedager i intensivavdelingen.

12 av 17 nye sykepleierstillinger besatt

Avdelingen jobber nå med å rekruttere nye sykepleiere. Hittil er tolv ansatt, men det er behov for 17,8 nye årsverk, opplyser seksjonsleder Sylvi Vullum ved intensivseksjonen.

Avdelingen ønsker helst sykepleiere i heltidsstillinger, men kan la noen velge ned til 80 prosent hvis de ønsker det selv. Lavere stillingsbrøker vil kunne gå ut over kompetanse og kontinuitet.

– Sykepleierne må ha minst to års erfaring fra sykehus. Ved oppstart får de seks ukers