Viagra blir reseptfritt fra nyttår

Illustrasjonen viser piller.
UTEN RESEPT, MED SJEKKLISTE: Når man kjøper Viagra på apotek, vil man få veiledning og man må fylle ut sjekkliste om egen helse.

Fra neste år kan man kjøpe potensmiddelet Viagra på apoteket uten resept.

Legemiddelverket har godkjent at pakker på inntil åtte tabletter Viagra kan selges reseptfritt, melder NRK.

Ny ordning

Bakgrunnen er at Stortinget har åpnet for å fjerne reseptplikten på enkelte medisiner. Den nye ordningen blir kalt reseptfri medisin med veiledning.

Det innebærer at man ikke trenger å gå til legen for å få en resept, men på apoteket må man få en obligatorisk veiledning og fylle ut en sjekkliste om egen helse.

Viagra blir det første produktet i denne ordningen.

Vil hindre falske produkter

Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland er også farmasøyt. Han var saksordfører da saken ble behandlet i Stortinget. Stensland er opptatt av å gjøre det enklere for folk og hindre at folk kjøper falske produkter fra utenlandske nettsteder.

– Vi har store problemer med ulovlig import og kjøp på nett. I tillegg er det et produkt og terapiområde som fortsatt er tabu for mange, sier Stensland til NRK.

Les også:

Viagrastudie med gravide stanses etter dødsfall i Nederland

– Ingen snakker med meg om sex

Slik kan legemiddel­håndteringen bli mer forsvarlig og riktig

English

Sammendrag

Bakgrunn: Helsepersonell kan ha ulik forståelse av hva som er riktig og forsvarlig legemiddelhåndtering fra legemiddelet er rekvirert til det er utdelt til pasienten. Det kan føre til feil i legemiddelhåndteringen. Det er behov for å utarbeide standarder for beste praksis i legemiddelhåndtering.

Hensikt: Formålet med prosjektet vårt var å synliggjøre ulike praktiske utfordringer og risikoområder ved legemiddelhåndtering i sykehjem og i hjemmesykepleien. Vi ønsket dessuten å utvikle konsensus om detaljerte løsninger for disse utfordringene og risikoområdene.

Metode: Vi benyttet Delphi-metoden med tre runder med Questback-spørreundersøkelser til å samle inn data. Respondentene ble bedt om å gi uttrykk for graden av enighet i påstander knyttet til legemiddelhåndtering ved hjelp av en fempunkts Likert-skala. Vi brukte IBM SPSS til å analysere kvantitative data. For å beregne konsensus brukte vi deskriptiv statistikk med interkvartilbredde (IQR, interquartile range) <1 som grense for konsensus. Vi samlet også inn kvalitative data fra åpne spørsmål i spørreskjemaene. Disse dataene ble analysert ved hjelp av Framework-metoden.

Resultat: Sykepleiere og vernepleiere fra 17 kommuner og tilsynsfarmasøyter ansatt ved et apotek fra regionen deltok i prosjektet med henholdsvis 54, 46 og 43 deltakere i de tre rundene. Vi etablerte konsensus om 77 standarder for beste praksis i legemiddelhåndtering.

Konklusjon: Konsensusbaserte standarder for beste praksis i legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester som ble utarbeidet i dette prosjektet, kan være viktige bidrag til å sikre kvaliteten på legemiddelhåndteringen.

Håndtering av legemidler er en viktig del av helsehjelpen som ytes til mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester. Legemiddelhåndtering er en delprosess i pasientens helhetlige behandling og skal tilfredsstille krav til faglig forsvarlighet (1). Håndtering av legemidler er en krevende oppgave. Legemidler har ulike former, styrker og virkemåter, og gis til pasienter som ofte har sammensatte sykdommer, kalt komorbiditet (2).

Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering innebærer enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemiddelet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert (3). Legemiddelhåndtering er en sammensatt prosess som omfatter blant annet tilberedning, kontroll, administrering, observasjon og dokumentasjon av virkning og bivirkning og rapportering av eventuelle avvik (4).

Gjeldende forskrift om legemiddelhåndtering gir ikke utfyllende instruksjon om hvordan forskjellige praktiske problemer skal håndteres (3). Rundskriv til legemiddelhåndteringsforskriften (1) gir råd og praktiske eksempler for å kunne opprettholde gode rutiner og sikre kvaliteten på legemiddelhåndteringen. Men det rapporteres fortsatt at