fbpx NSF Oslo: – Vi går for Riksen og Ullevål Hopp til hovedinnhold

NSF Oslo: – Vi går for Riksen og Ullevål

Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo under streiken med NHO
UT MED AKER: – Vårt poeng er at befolkningen i Groruddalen i Oslo kan få like god behandling på Ullevål sykehus som på Aker sykehus. Jeg bor selv midt i Groruddalen, sier Orlund. Arkivfoto: Marit Fonn

I tolvte time kommer NSF Oslo med et alternativt forslag til nytt Oslo-sykehus.

– Vi tror ikke på forslaget som Oslo universitetssykehus (OUS) har foreslått til Helse Sør-Øst, som er en delt løsning mellom Gaustad og Aker, sier Line Orlund, fylkesleder i Oslo-avdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Vi mener OUS må bestå av to sykehus, og at dette må være Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Dette må til for å kunne dekke nåværende og fremtidige behov.

Orlund uttaler seg på vegne av fylkesstyret i Oslo NSF.

– OUS-forslaget holder ikke mål

– Hvorfor kommer dette innspillet først nå?

– Vi har jobbet med dette i lengre tid, men vi ville vente på den nye rapporten fra OUS, der de forsøkte å redusere risikoen knyttet til bygging på Gaustad og Aker, der tomteområdet er ekstremt lite.

Rapporten kom 29. mai.

– Vi mener forslaget der ikke holder mål. Risikoen med det OUS ønsker, er så høy at vi foreslår et alternativ.

Se vedtaket

Her er vedtaket NSF Oslo har fattet:

  • NSF Oslo skal jobbe for endret målbilde, som innebærer å videreutvikle Rikshospitalet/Gaustad, bygge ut Ullevål og samle psykisk helse og avhengighet i nye bygg på Aker.

– Vi ser ikke for oss en storutbygging av Rikshospitalet, men tar høyde for at bygningsmassen også der må oppgraderes fortløpende, sier Orlund.

– Vi mener modellen vi foreslår, er den som best sikrer et godt sykehustilbud til hele Oslos befolkning. Driften vil kunne planlegges med en god fordeling av de ulike fagmiljøene, og man vil ha utvidelsesmuligheter hvis det senere skulle vise seg et behov for det. Vi utelukker ikke bygging av et lokalsykehus på Aker, men vi prioriterer det heller ikke først, sier fylkeslederen.

Flere involverte

Line Orlund opplyser at det er tre uavhengige grupper tillitsvalgte som jobber med alternativt forslag i NSF.

  • Fylkesstyret i NSF Oslo,
  • ansattrepresentant fra NSF i styret i OUS, foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen, og
  • ansattrepresentant fra Unio i styret i Helse Sør-Øst, konserntillitsvalgt Kirsten Brubakk.

– Vi har alle hatt tett kontakt i denne saken, sier hun.

Ansatterepresentantene kom med alternativt forslag

Foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, Svein Erik Urstrømmen, sitter i styret ved OUS.

– Vi ba ham om å ta med seg våre innspill inn i diskusjonen med ansattrepresentantene i Legeforeningen og Fagforbundet, sier fylkesleder Line Orlund.

De tre styremedlemmene Else Lise Skjæret, Aasmund Bredeli og Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative vedtaksforslag til sak 39/2019:

  1. Styret erkjenner at det fremlagte vedtaksforslaget, pkt 1 tom 5, ikke gir faglig forsvarlige og gode virksomhetsmessige løsninger for fremtidens OUS. Saksfremlegget styrker ikke beslutningsgrunnlaget i saken.
  2. Styret ber administrasjonen gjennomføre en utredning av en delt løsning mellom Gaustad og Ullevål kombinert med et utskilt lokalsykehus, ref styrets vedtak i sak 20/2015.

– Dette vedtaket er ikke problematisk for oss i fylkesstyret i Oslo, men psykiatrien må ikke glemmes i planleggingen av et nytt sykehus, sier Orlund.

Uenig med Aker sykehus venner

Line Orlund legger til:

– Det er klart at vi nå går mot det Aker sykehus venner ønsker. Vårt forslag går på å konsentrere sykehusdriften på Rikshospitalet og Ullevål. Vårt poeng er at befolkningen i Groruddalen i Oslo kan få like god behandling på Ullevål som på Aker. Jeg bor selv midt i Groruddalen, sier Orlund.

– Hvor sender dere forslaget?

– Vi har jobbet internt med dette, gjennom styrets ansatterepresentanter, både på OUS og i Helse Sør-Øst.

– Hva venter du på nå?

– I går la Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, frem et forslag til vedtak som er i tråd med OUS sitt vedtak. Men forslaget fra OUS støttes ikke av noen av de tre ansatterepresentantene.

Saken skal behandles i Helse Sør-Øst på torsdag 20. juni.

– For tidlig å låse seg til ett alternativ om nytt Oslo-sykehus

Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for NSF på Oslo universitetssykehus (NSF)
SJEKK ULLEVÅL: – Hvis man ikke får bygge så stort som ønsket på Gaustad, må vi kunne se etter muligheter på Ullevål-tomten. Derfor bør det utredes et alternativ, mener Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt på Oslo universitetssykehus. Foto: Marit Fonn

Gaustad og Aker? Eller Ullevål likevel? Hvor skal et nytt Oslo-sykehus være? Og hva skal det inneholde?

31. januar skal sykehussaken behandles av styret i Helse Sør-Øst.

En knapp uke før styremøtet ble det kjent at Helse Sør-Øst nå også vil at Ullevål-alternativet skal belyses. 

Les:  Helse Sør-Øst snur i sykehussaken

Styret skal på møtet si ja eller nei til forslaget som administrerende direktør Cathrine M. Lofthus har lagt frem.

Hun ønsker at styret godkjenner konseptrapporten for videreutvikling av Aker og Gaustad. Det vil si Aker lokalsykehus, og Gaustad-området der Rikshospitalet ligger.

Ansatte har ønsket at Ullevål-alternativet også skal utredes. Altså tomten til nåværende Ullevål sykehus.

Vil «belyse» Ullevål-alternativet

I forslaget til vedtak står det også at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold».

Det vises til at «stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe».

Men både tillitsvalgte og politikere er usikre på hva begrepet «belyse» innebærer: Betyr det en fullverdig utredning av Ullevål-alternativet eller ikke?

(Se forslaget til vedtak nederst i saken.)

Les også:  Gaustad eller Ullevål: Det perfekte sykehuset finnes ikke

Foretakstillitsvalgt: – Betydelig risiko

– Vi har ment hele tiden at det er for tidlig å godkjenne en konseptrapport om sykehusprosjektet, sier Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Oslo universitetssykehus (OUS).

Sammen med to andre foretakstillitsvalgte, Aasmund Bredeli fra Overlegeforeningen og Else Lise Skjæret-Larsen fra Fagforbundet, foreslo Urstrømmen et alternativt forslag på styremøtet i OUS 14. desember 2018.

De tre viste blant annet til at det er avdekket betydelig risiko, særlig knyttet til tomteregulering og økonomiske forutsetninger i prosjektet. De ønsket et vedtak om å utrede alternativ lokalisering av sykehuset.

Forslaget ble nedstemt i styret med fire mot tre stemmer.

– Jeg mener fortsatt det samme, sier Urstrømmen til Sykepleien.

Vil ha en plan B

Urstrømmen forklarer hvorfor:

– Poenget er: Når er det riktig å godkjenne konseptet? Jeg er redd for å låse oss for tidlig til én løsning før det er utredet grundig nok. Det kan være en risiko for å vedta noe som ikke lar seg gjennomføre, eller som det ikke er kapasitet til.

Han ønsker at det skal være en plan B hvis plan A viser seg umulig å få til:

– Det kan være reguleringsplaner og vernebehov både på Gaustad og Aker som gjør sykehusplanen usikker. Hvis man ikke får bygge så stort som ønsket på Gaustad, må vi kunne se etter muligheter på Ullevål-tomten. Derfor bør det utredes et alternativ.

Han ønsker også at virksomhetsinnholdet i det nye sykehuset blir bedre utformet:

– Dette handler blant annet om fagområders behov og avhengigheter, sier Urstrømmen, som ikke skal stemme på styremøtet i Helse Sør-Øst.

LES:  Gode grunner til ikke å forhaste ned­leggelsen av Ullevål sykehus

Konserntillitsvalgt: – En del spørsmål er ubesvart

Det skal derimot Kirsten Brubakk. På vegne av NSF er hun konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst.

– Det er alltid vanskelig å vite om utredningene er gode nok. Men en del spørsmål er fortsatt ubesvart, sier hun.

Prosjektet virker ennå ganske umodent, mener hun:

– Sykehuset skal stå ferdig om ti år. Hvor mye kan vi ha på plass om hva det skal inneholde allerede i dag? Hvor fremtidsrettet vil en plan i dag være om ti år?

Bekymret for bemanningen

Kirsten Brubakk viser til erfaringer med landets nyeste sykehus, som i Østfold, og det planlagte i Vestre Viken:

– Erfaringer er at man alltid overvurderer hvor mye lettere det skal bli å drive sykehus i nye bygg enn i de gamle. Man er for optimistisk. Erfaringen fra Østfold og Ahus er at det tar mange år før man får gevinst.

Brubakk er blant annet bekymret fordi tanken er at de samme oppgavene kan gjøres med færre folk:

– Det har vist seg at ensengsrom i Østfold er mer personalintensive en flersengsrom. Færre ansatte vil bare medføre innleie, frykter hun.

Men hva betyr «å belyse» …?

Og videre:

– Mer teknologi kan være effektivt, men det er tidkrevende likevel, sier Brubakk, som er opptatt av hva som vil bli konsekvensen for de ansatte når hun skal avgi sin stemme på styremøtet.

Hun er ellers positiv til at innholdet i virksomheten skal belyses bedre. Og at Ullevål skal belyses som alternativ lokalisering til Gaustad. Riktignok er hun usikker på hva begrepet «belyse» innebærer:

– Men jeg er glad for at disse punktene er med i vedtaket, sier Kirsten Brubakk.

Styremøtet skal foregå i Statens hus på Hamar. Møtet er åpent for alle.

Her er styrets forslag til vedtak:

Styret viser til at det foreligger konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad og tilleggsutredning for virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer som er eksternt kvalitetssikret. Styret ved Oslo universitetssykehus HF anbefaler at konseptrapporten legges til grunn for det videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. Videre mener styret ved Oslo universitetssykehus at en utbygging i etappe 1 som også inkluderer gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer, i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, vil gi sikrest og mest effektiv drift.

Styret ved Oslo universitetssykehus åpner også for at en utbygging for fagområdene gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer, i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan skje i forlengelsen av etappe 1.

1. Styret godkjenner konseptrapporten og ber om at tilleggsutredningen videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Styret forutsetter at Aker og Gaustad utvikles i parallell.

2. Kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

3. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF ytterligere belyser planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart forprosjekt. Spesielt skal det for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft beskrives hvordan de valgte løsningene tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig utvikling.

4. Utnyttelse av tomten på Aker skal vurderes med sikte på å redusere behovet for tomteerverv.

5. Styret viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe og ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.

6. Resultatet av arbeidet under vedtakets punkt 2, 3, 4, og 5 forelegges styret for behandling senest innen juni 2019.

7. Styret skal holdes orientert om utviklingen i reguleringsprosessen.

8. Oslo universitetssykehus HF skal etablere et opplegg for kartlegging og håndtering av risiko i prosjektet.

9. Økonomisk bærekraft for byggeplanene må realiseres, både ved effektivisering i forkant og gevinstrealisering etter innflytting. Det må etableres et organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF for dette arbeidet.

10. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån til i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering fra og med 2020. Lånesøknaden skal omfatte konseptrapportens innhold inkludert psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og tilleggsutredningen for fagområdene gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer. Oppstart av forprosjekt forutsetter styrets godkjenning.