Utsetter forhandlingene om særaldersgrenser til 2019

Ragnhild Lied, Unio-leder
VIKTIG: – Den midlertidige avtalen skal ikke legger føringer for den endelige avtalen, understreker Unio-leder Ragnhild Lied.

En midlertidig avtale om særaldersgrenser er underskrevet. – Vi klarte ikke å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Arbeidet med den endelige avtalen om særaldersgrenser skal ferdig innen 1. november 2019, ifølge Unio-lederen.

Det var ledere i arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO og YS og arbeidsminister Anniken Hauglie som underskrev den midlertidige avtalen onsdag 12. desember. Også ledere i Spekter og Akademikerne har undertegnet avtalen.

Skulle vært forhandlet om i år

Planen var at en endelig avtale om særaldersgrenser skulle være ferdig forhandlet innen utgangen av 2018.

Les: Unio sier ja til ny pensjonsavtale

Pensjon: – Alt arbeid vil telle med

– Vi klarte ikke å komme i gang i tide til å bli ferdig i år. Vi holder på med flere forhandlinger på samme tid, blant annet IA-avtalen. Nå skal vi bruke 2019 på å få til en god avtale om særaldersgrensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Sykepleien.

Unio er Norsk Sykepleierforbunds hovedorganisasjon.

– Det er viktig for oss at den midlertidige avtalen ikke legger føringer for den endelige avtalen. Det skal være fullt mulig å se de ulike særaldersgrensene i sammenheng når de skal forhandles om til neste år, understreker Unio-lederen.

Gjelder ikke sykepleiere

Den midlertidige avtalen angår personer født i 1963 som har aldersgrense 60 år – altså ikke sykepleiere.

De nevnte, for eksempel politi, brannmenn og folk i Forsvaret, skal få en pensjon på 66 prosent, som i dagens ordning, hvis de går av etter 85-årsregelen i 2020. Dette gjelder altså de i 1963-kullet som er 57 år i 2020.

Alt annet vedrørende tilpasningen av særalderspensjonene til den nye folketrygden og påslagsmodellen som ble avtalt 3. mars 2018, skal avtales i 2019, opplyses det på Unios nettside.

Ny tjenestepensjon

Det var den 3. mars i år det ble det inngått en avtale om ny tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte. Unio leverte sitt endelige ja til regjeringen 23. mai.

Det ble vedtatt å utsette å forhandle om særaldersgrensene høsten 2018.

De nye pensjonsløsningene skal gjelde fra 2020 for årskull født fra og med 1963.

Prosessen videre 

Slik blir prosessen for å få til en avtale om særaldersgrenser, ifølge en egen avtale for arbeidet videre: 

Omfang

  • Partene er enige om å gjennomføre en prosess med sikte på å komme frem til enighet om pensjonsreglene for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere.
  • Partene skal både finne løsninger som kan virke på lang sikt og løsninger som sikrer pensjonsnivået til de eldste årskullene med særaldersgrense.
  • Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med de løsningene det er oppnådd enighet om.
  • Partene er enige om at arbeidet ikke skal gi føringer for hvilke stillinger/oppgaver som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette må avklares i en senere prosess.

Arbeidets rekkefølge og tidsfrister

  • Det tas sikte på at regelverket for beregning av pensjon som skal gjelde for de eldste årskullene som i utgangspunktet skal omfattes av påslagsordningen, skal avtales innen 15. desember 2018.
  • Det legges opp til en todelt prosess for den langsiktige løsningen og for gjenstående sikrings- og overgangsregler. Første fase skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene. Første fase skal avsluttes innen 1. oktober 2019.
  • Andre fase skal ha som mål å avtale en langsiktig pensjonsløsning for personer med særaldersgrense, samt gjenstående sikrings- og overgangsbestemmelser senest 1. november 2019.
  • Andre fase skal ledes av arbeids- og sosialministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet.
  • Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.
  • Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er oppnådd enighet om. De nye pensjonsløsningene skal, i tråd med det som er avtalt 3. mars 2018, kunne virke fra 1.1.2020.

Slik er dagens særaldersgrense for sykepleiere:

Les også: