fbpx Sykepleierne i Moss venter fortsatt på å bli hørt i «larvesaken» Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne i Moss venter fortsatt på å bli hørt i «larvesaken»

Bildet viser sårstell

Fluelarver i sår og andre alvorlige avvik førte til tilsynssak mot Norlandia Skoggata bo- og servicesenter i Moss i fjor. Men Fylkesmannen har ikke snakket med sykepleierne ennå.

I august 2017 avslørte Fri fagbevegelse og Fagbladet at en pasient ved Skoggata bo- og servicesenter hadde fått så dårlig sårstell at han fikk fluelarver i sårene sine i 2016. Skoggata drives av Norlandia Care AS, på oppdrag fra Moss kommune.

NSFs fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik, sendte deretter et brev til Fylkesmannen og anmodet om tilsynssak.

– Flere sykepleiere hadde da over en lengre periode meldt avvik til sin nærmeste leder, sier Brasetvik.

Bildet viser fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik

Tilsyn i tre klager

«De fleste avvik har vært knyttet til sykepleiefaglige arbeidsoppgaver man ikke har rukket å gjøre på grunn av høyt arbeidspress og knapp sykepleierbemanning», skrev hun, og opplyste om at sykepleierne ønsket å bli hørt i hvordan de har opplevd pasientsituasjonen og på hvilken måte de hadde gjort sin bekymring kjent overfor arbeidsgiver.

Like etter åpnet Fylkesmannen i Østfold tilsynssak, og senere ble det kunngjort at tilsynet gjaldt tre klager, hvor fluelarvesaken var en av de tre.

– Byråkratisk tilsyn

Siden da har det vært tøffe dager for de åtte sykepleierne på Skoggata, men noen henvendelse fra Fylkesmannen har ikke kommet.

– Så langt har Fylkesmannen gjort tilsynet på den byråkratiske måten, det vil si gjennom brev til arbeidsgiver og Moss kommune. Men vi vil at de også skal snakke med dem som jobber der, sier Karen Brasetvik.

I februar fikk NSF Østfold brev fra Fylkesmannen som inneholdt svar fra Moss kommune og Norlandia til tilsynsmyndigheten. Det viste at så langt i prosessen var det kun arbeidsgiversiden som hadde fått redegjøre for sitt syn. NSF ba derfor på nytt om at også de ansatte må bli hørt i denne saken.

– Sykepleierne har gjort jobben sin

De mange avvikene som er sendt over lengre tid, handler om at det er for få sykepleiere på vakt. Det gir dårlig tid, slik at viktige oppgaver må utsettes. På hverdagene er det to sykepleiere og i helgene er det en sykepleier som har ansvaret for medisinutdelingen på 54 pasienter. I helgene har man derfor ingen å delegere sykepleieroppgaver til når det er mye å gjøre.

Norlandias direktør for eldreomsorg, Riikka Aubert, skrev i et brev til Moss kommune 16. oktober 2017 om de 12 avvikene som ble innrapportert i perioden oktober 2016 til august 2017, og som Norlandia oversendte Fylkesmannen:

«Vi gjør oppmerksom på at 11 av 12 hendelser er meldt fra samme sykepleier».

– Enkeltformuleringen var utelukkende ment å beskrive et svakhetstegn ved Skoggata på dette tidspunktet. Vi har tidligere erkjent at vi verken har hatt en god nok kultur eller kompetanse på Skoggata rundt det å melde eller håndtere hendelser. Siden høst 2017 har vi derfor jobbet målrettet og aktivt for å heve kompetanse om hendelseshåndtering hos våre ledere, samt oppfordret alle våre medarbeidere om å aktivt å melde hendelser. Vi er på god vei med forbedringsarbeidet på Skoggata, og kommer til å fortsette dette i månedene som kommer, sier Aubert til Sykepleien.

Etter det NSF kjenner til, har flere sykepleiere over lang tid sendt avviksmeldinger.

– Sykepleierne har gjort jobben sin. De har sagt ifra, men har ikke blitt hørt. Og vi vet det er tøft å si ifra, sier Brasetvik.

Belastende

Fylkeslederen håper det kan bli fortgang i Fylkesmannens tilsyn.

– Sykepleierne opplever det veldig belastende når tilsynet rundt så alvorlige hendelser tar så lang tid. Nå har det vært uavklart i et halvår. Og jeg synes det er overraskende at tilsynet bare har valgt å høre arbeidsgivers versjon, sier hun.

Den tillitsvalgte for sykepleierne på Skoggata ønsker ikke navnet sitt kjent, men svarer Sykepleien på spørsmål om hvordan det er på jobben nå:

– Vi er midt i en omorganisering og det har blitt bedre. Stadig flere får medisinkurs.

Fylkesmannen svarer

Maren Heldahl, assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Østfold, forklarer hvorfor de i løpet av et halvt års tilsyn ikke har snakket med arbeidstakersiden:

– Vi har foreløpig ikke hatt behov for å gjøre det i denne saken. Vi skiller mellom tilsyn mot et enkelt helsepersonell og tilsyn mot en virksomhet. Dette er tilsyn mot en virksomhet, og da pleier vi ikke å snakke med helsepersonellet som jobber der.

Hun mener hendelsesforløpet i denne saken ikke tilsier at det har vært gjort individuelle feil som bør føre til opprettelse av tilsynssak mot et enkelt helsepersonell.

– Hovedtema i tilsynet er om det i konkrete hendelsesforløp er gitt forsvarlig helse- og omsorg, og om relevante regler i helselovgivningen er overholdt. Da legger vi som utgangspunkt stor vekt på tidsnære skriftlige kilder, som pasientjournal og avviksmeldinger. Opplysninger om lite tid til oppgaver for helsepersonell kan være oppklarende for hvordan hendelsesforløpet kan forstås, og kan være en årsak som må rettes dersom vi finner lovbrudd.

Fått innspill fra NSF

Heldahl legger til at Fylkesmannen har fått innspill fra NSF, som formidler erfaringer fra sine medlemmer.

– Disse opplysningene har vi brukt i tilsynssaken. I utgangspunktet antar vi at innspill fra NSF gir godt uttrykk for hvordan ansatte sykepleiere opplever forholdene på arbeidsplassen, sier hun og nevner til slutt at det også er et ressursspørsmål:

– Å innhente opplysninger om arbeidsvilkår fra helsepersonell på arbeidsplassen kan være ressurskrevende og utvide omfanget av tilsynssaken betydelig. Nye opplysninger til saken krever kontradiksjon ved at arbeidsgiver og andre involverte får uttale seg om dem, og ansatte må igjen få uttale seg om arbeidsgivers eller andres kommentarer.

– Uklokt at de møtes med taushet

Karen Brasetvik stiller seg undrende til at tilsynsmyndigheten ikke ønsker å høre også de ansatte.

– Sykepleierne som har opplevd dette, har et sterkt ønske om å bli hørt. Og ettersom vi som helsepersonell har både rett og plikt til å varsle, syns jeg det er viktig at også denne siden blir hørt, ikke bare de som sitter med systemansvaret. Helsetjenesten trenger at flere både tør å si fra og ser at det nytter. Da tror jeg det er uklokt at de møtes med taushet, sier hun.

– Vi begrenser saksbehandlingen til det som er nødvendig eller hensiktsmessig. I denne saken er det ikke utelukket at vi kan ta kontakt med helsepersonell, men foreløpig har vi ikke gjort det, sier Heldahl hos Fylkesmannen.

Blir kommunal drift

Norlandia har avtale om å drive virksomheten ut januar 2019. Etter det har det nye rødgrønne kommunestyret bestemt at kommunen ikke skal sette sine omsorgstjenester ut på anbud lenger.

– Fra 1. februar 2019 kommunaliseres derfor Skoggata. Vi regner ikke med store forandringer da, men vil fortsette som før, sier kommunalsjef for helse og sosial, Gro Gustavsen.

Her kan du lese Fagbladets oppsummering av saken per 15. mars, samt ordlyden i noen av de mange avvikene som er sendt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse