fbpx Flere kommuner utnytter jordmødres samvittighet Hopp til hovedinnhold

Flere kommuner utnytter jordmødres samvittighet

Jordmødrene ved fødestua i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Et unntakstilfelle, ifølge helseministeren. - Nei, sier Jordmorforbundet NSF. 

Fødestua i Alta har ingen jordmor i bakvakt. Alta kommune og Finnmarkssykehuset har ikke blitt enige om hvem som har ansvaret om å få inn en ekstra jordmor i bakvakt. Derfor har jordmødrene måttet løse problemet selv på frivillig basis, fordi de ikke har samvittighet til å risikere sikkerheten til gravide kvinner.

Ikke eneste tilfelle

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) sendte 27. januar skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) hvor hun spurte hva statsråden ville foreta seg i denne saken.

I sitt svar skriver Høie blant annet: «Avslutningsvis vil jeg nevne at departementet ikke er kjent med at det finnes tilsvarende problemstillinger knyttet til fødetilbudet andre steder i landet.»

Jordmorforbundet NSF er imidlertid kjent med at flere kommuner har jordmødre som stiller opp på fritida for å bøte på mangler i tjenesten.

– I Meland kommune i Hordaland bruker jordmor fridagen sin på å følge opp retningslinjen om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Dagens barseltilbud tar ikke tilstrekkelig hensyn til den korte liggetida på sykehuset. Det oppstår en kritisk periode fra mor og barn reiser fra sykehuset, til det er en reell kontakt for nybakte mødre og deres barn med helsestasjonen. Derfor har familier nå krav på jordmors hjemmebesøk etter 1-3 døgn for å ivareta familien i en sårbar tid. For å kunne gi det jordmortilbudet Helsedirektoratet sier familier har krav på, stiller jordmor opp på fritiden sin for å sørge for at Meland kommune gir et forsvarlig helsetilbud til sine innbyggere. Et annet eksempel kjenner vi fra en fersk nyhetssak fra avisen Fosnafolket i januar. Da Anne Lill Hopen fra Bjugn i Sør-Trøndelag skulle føde sitt andre barn, var det ikke jordmor på vakt i beredskapsdistriktet som også omfatter nabokommunen Ørland. Ved St. Olavs Hospital i Trondheim fikk hun ikke svar på telefonnummeret gravide har fått beskjed om å bruke. Takket være jordmor Lene Kotte, som tilfeldigvis kunne stille opp på fritida, endte denne fødselen godt, sier Hanne Schjeldrup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet NSF.

Forbundet mener fødselsomsorgen og jordmortilbudet i kommunene må bygges ut med en forpliktende opptrappingsplan, slik at man i framtida kan møte befolkningens behov for jordmortjeneste.

Kommunens ansvar

I sitt skriftlige svar understreker helseministeren at «Jordmødrene er ansatt i Alta kommune, og kommunen har følgelig ansvaret for ivaretakelse av de ansattes arbeidsforhold, rettigheter m.v.».

Videre heter det at «Helse Nord RHF har vedtatt at Finnmarkssykehuset HF skal overta driften av fødestua i Alta, og at dette skal skje innen 2017. Det er allerede igangsatt et arbeid med virksomhets-overdragelse. Finnmarkssykehuset HF vil sørge for at beredskap er på plass når sykehuset overtar ansvaret for drift av fødestua. Direktøren ved Finnmarkssykehuset HF har imidlertid bedt klinikksjef i klinikk Hammerfest om å gjenoppta forhandlingene med Alta kommune, slik at beredskapsordningen kommer på plass så snart som mulig.»

Jordmorforbundet NSF mener kommunen snarest må rydde opp i saken ved fødestua i Alta.

– Jordmødrenes lønns- og arbeidsvilkår skal selvsagt være under ordnede forhold. Det er positivt at også helseminister Bent Høie er tydelig på dette punktet. Han understreker at jordmødrene har krav på ordnede arbeidsforhold i helse- og omsorgssektoren. Ministeren forventer at alle institusjoner i helse- og omsorgssektoren organiserer sin virksomhet i tråd med lovverket og kravet om forsvarlig drift, sier Schjeldrup-Eriksen.

Følgetjeneste av jordmor

Svært få av landets kommuner følger opp sin forpliktelse om følgetjeneste av jordmor til kvinner i fødsel som har krav på dette.

- Forskning om følgetjeneste konkluderer med at følgetjenesten i Norge er uoversiktlig og lite formalisert, og kun på plass i 20 prosent av våre kommuner. Av 53 fødesteder bekreftet bare 5 at de hadde formell avtale om følgetjeneste. Det var 247 kommuner som oppga at de ikke hadde formalisert følgetjeneste. I 33 av disse kommunene er reisetiden til fødeinstitusjon halvannen time eller mer. Halvparten av landets AMK-sentraler var uten oversikt om det var formelle avtaler om følgetjeneste av jordmor ved fødsler prehospitalt. Forskningen konkluderer med at det er nødvendig med en mer enhetlig og forutsigbar prehospital fødselsomsorg. Jordmor er spesialisert i fødselshjelp og den best kvalifiserte når det gjelder vurdering av hvor langt en fødsel er kommet og om det er behov for eventuell følgetjeneste. Legevaktleger og ambulansearbeidere er kvalifisert til å assistere jordmor og er kun forberedt på i nødsfall å måtte yte fødselshjelp i jordmors fravær, sier leder Hanne Schjeldrup-Eriksen i Jordmorforbundet NSF.

Takket være jordmor Lene Kotte, som tilfeldigvis kunne stille opp på fritida, endte denne fødselen godt.
Hanne Schjeldrup-Eriksen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse