fbpx Får tilbake jobb samt erstatning Hopp til hovedinnhold

Får tilbake jobb samt erstatning

Da Eidsvoll kommune vedtok å videreføre legevakten ved Stensby sykehus i egen regi, var det uten flere av sykepleierne ved den tidligere legevakten.

– Rettstridig, konkluderer lagmannsretten.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i flere rettsrunder bistått fire medlemmer som tidligere arbeidet på Eidsvoll legevakt på Stensby sykehus.

Da legevakten på Stensby ble lagt ned i 2012 vedtok Eidsvoll kommune å videreføre legevakten i egen regi, men med redusert bemanning (se Fakta). Det spesielle i saken var at ingen av sykepleierne mistet arbeidet ved Ahus, men ble omplassert i ulike stillinger ved sykehuset. De mistet således ikke arbeidet. Endringene innbar imidlertid lengre reisevei og andre sykepleieroppgaver enn de tidligere hadde hatt.

Vant ankesak i lagmannsretten

September 2013 tok Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved advokat Magnus Buflod ut stevning mot Eidsvoll kommune. I tingrettens dom april 2015 ble Eidsvoll kommune frifunnet. NSF anket vedtaket inn for lagmannsretten, hvor det ble gjennomført ankeforhandling januar 2016.

Spørsmålet lagmannsretten ble bedt om å ta stilling til var om sykepleierne hadde rett til å fortsette på den nye legevakten etter at kommunen tok over driften fra Akershus Universitetssykehus (Ahus).

De fire NSF-medlemmene la til grunn at overdragelsen av legevakten fra Ahus til Eidsvoll kommune var en virksomhetsoverdragelse som ga dem rett til å få sitt arbeidsforhold overført til kommunen. Det var Eidsvoll kommune uenig i.

Torsdag 4. februar ga en enstemmig lagmannsrett sykepleierne medhold i at deres arbeidsforhold skulle ha vært overført til den kommunale legevakten. For medlemmene innebærer dommen at arbeidstakernes arbeidsforhold består med Eidsvoll kommune som arbeidsgiver.

Lagmannsretten la til grunn at da kommunen overtok det direkte ansvaret for driften og for de fast ansatte på legevakten, var de formelle rammene og kravene til kommunens legevakt de samme som de tidligere var på Stensby.

Erstatning for økonomisk tap

Lagmannsretten måtte deretter ta standpunkt til om sykepleierne hadde krav på å få dekket økonomiske tap fordi kommunen hadde tatt feil av de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen.

Det økonomiske tapet var begrenset siden arbeidstakerne gikk rett over i andre permanente stillinger. Retten ga arbeidstakerne erstatning for merutgifter til reise. En av saksøkerne fikk også dekket et mindre økonomisk tap knyttet til redusert omfang av ubekvemme vakter. Retten kom til at krav knyttet til lengre reisevei, altså fortjenestetap, ikke var påregnelig. Arbeidstakerne fikk derfor ikke erstatning for mertiden de bruke til reisen til og fra jobb på Ahus

Tre av sykepleierne er tilkjent en erstatning på mellom 60 000 og 80 000 kroner. Eidsvoll kommune dømmes også til å betale saksomkostninger for ting- og lagmannsretten på nærmere 300 000 kroner. Dommen var enstemmig.

Dommen kan ankes til Høyesterett, noe kommunen må avgjøre innen en måned. Rådmann Knut Haugestad sier til Sykepleien at kommunen ennå ikke har fått vurdert dommen og derfor ikke ønsker å kommentere den.

Fornøyde NSF-medlemmer

– Vi har hele tiden ment at dette var i strid med loven, og nå har lagmannsretten gitt oss medhold, sier sykepleier Elisabeth Helene Hildre.

– Vi kan ikke få fullrost NSF og deres advokat Magnus Buflod for støtten og innsatsen de har gitt oss gjennom disse årene.

Det er noe sykepleier Eva Bækkedal Nielsen mer enn gjerne skriver under på.

– Denne saken viser med all tydelighet hvor viktig det er å være organisert og ha et profesjonelt fagforbund i ryggen.

Samtidig roser sykepleierne måten de ble tatt imot av ledelse og ansatte på Ahus.

Viktige avklaringer

Lagmannsretten var i sin enstemmige dom ikke i tvil om at Eidsvoll kommune opptrådte rettsstridig ved ikke automatisk å overføre de ansattes arbeidsforhold til kommunen ved oppstart av ny legevakt. Videre at det i kontraktsforhold i utgangspunkt gjelder et objektivt ansvar for eget uriktig rettslig standpunkt.

 – Dommen bidrar til viktige avklaringer av hva som skal til for at slike overdragelser skal bedømmes som en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Den vil derfor være retningsgivende også i andre saker, uttaler forbundets advokat Magnus Buflod, som representerte arbeidstakerne i saken.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse