fbpx Helsevesenet får «havarivernkommisjon» Hopp til hovedinnhold

Helsevesenet får «havarivernkommisjon»

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener dette er et positivt inititativ fra helseministeren.

- Men vi mener at å lære av feil, fremdeles må være det viktigste med meldeordningen, sier Eli Gunhild By.

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre oppnevnte i 2012 Syse-utvalget. Mandatet var å vurdere hvordan alvorlige hendelser i helsetjenesten bør følges opp.

Les hele mandatet til Syse-utvalget her.


Endret mandat

Da Bent Høie (H) ble helseminister gjorde han om på mandatet. Høie har bedt utvalget utrede tre områder:

1: Undersøkelseskommisjon (etter modell fra havarivernkomminsjon).

2: Om det er behov for mer helsefaglig kompetanse i politiet.

3: Om dagens meldeordning bør endres.

I forrige uke sa Høie til Aftenposten at det blir opprettet en havarivernkommisjon for helsevesenet som har fått navnet: Undersøkelseskommisjon. Undersøkelseskommisjonen skal være uavhengig av Helsetilsynet, og kun se på fakta etter en hendelse.

Når det gjelder de to andre punktene i mandatet, vil han vente med konklusjonene til Syse- utvalget er ferdig med sin jobb.


NSF positive

- Hva mener NSF om å opprette en undersøkelseskommisjon?

- Vi er positive til alle grep som bedrer kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, og sikrer trygghet for pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi er nødt til å vite mer om dette konkrete forslaget før vi tar noen endelig stilling til det. Men NSF er positive til ministerens initiativ, sier Eli Gunhild By.


Dagens ordning

Også da Høie var leder av helse- og sosialkomiteen på stortinget, ønsket han en «havarivernkommisjon» for helsevesenet.

I dag skal kun alvorlige skader meldes til Helsetilsynet, såkalte 3.3-meldinger.

Helsetilsynet har en egen utrykningsgruppe som reiser ut til sykehusene dersom de vurderer saken som svært alvorlig. Uønskede hendelser og nestenuhell, skal meldes til Kunnskapssenteret. Det kan gjøres anonymt, og uten risiko for straff eller sanksjoner.

I Syseutvalgets mandat skal det også utredes om det er behov for mer helsefaglig kompetanse i politiet, og om dagens meldeordningen bør endres.

LES: Uønskede hendelser kan halveres


Læring først

- Hva mener NSF om det?

- NSF er svært fornøyd med dagens meldeordning. Vi mener hovedintensjonen med meldesystemet må være å utvikle en lærende helse- og omsorgstjeneste, sier By.

Hun legger til at ved å skille mellom sanksjonsmyndighet hos helsetilsynet, og meldeordningen om uønskede hendelser til kunnskapssenteret, har rapporteringen blitt femdoblet.

- Det gir et bedre grunnlag for kvalitetsforbedring. Meldeordningen svekker ikke tilsynets sanksjonsmuligheter, helsearbeideres individuelle ansvar eller ledernes systemansvar for at virksomhetens kultur er i samsvar med lov og folks rettsoppfatning jamfør helsepersonelloven, sier hun.

 - Vil NSF at politiet skal bli mer aktive i undersøkelser av alvorlige hendelser?

Det er mulig at et riktig grep er å heve kompetansen på helseområdet i politiet. En slik utrykningsgruppe må nødvendigvis få et koordineringsmandat overfor en rekke aktuelle instanser som må bidra, sier hun.


Mange å melde

 - Er meldeordningen for byråkratisk i dag?

Om det er for byråkratisk vil ikke vi ta stilling til. Det kan hende at ansvaret er blitt for fragmentert og at det er behov for en instans som kan gå dypere inn i enkeltsaker. Det er også viktig å ha en instans som samordner alle aktørene som har overlappende ansvar i slike saker. Vi ønsker å avvente for å se det endelige forslaget til en slik gruppe før vi tar endelig stilling til dette, sier hun.

- Hvordan mener NSF tilsynsmyndighetene bør følge opp alvorlige hendelser i helsevesenet?

I Norge har vi omfattende systemer for å følge opp uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Det er behov for et kontinuerlig utviklingsarbeid for å finne bedre måter å håndtere utfordringene på. Dette dreier seg om balansen mellom sanksjoner og utvikling av læringshjul, samt kultur og etikk i helsepersonells praksis, sier hun.


Konsekvenser

Aftenposten skrev i forrige uke om at det i svært få tilfeller tas ut politianmeldelse av leger når det gjøres feil som får alvorlige konsekvenser.

- Bør Helsetilsynet få sterkere virkemidler til å sanksjoner når det gjøres feil?

- Helsetilsynet har allerede sterke virkemidler for å sanksjonere overfor enkeltpersoner. Det som kanskje er den reelle svakheten er tilsynets mulighet til å sanksjonere overfor virksomheter i henhold til ledernes sørge for ansvar for å sikre befolkningen trygge helse- og omsorgstjenester, sier Eli Gunhild By.

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse