fbpx Ulovlig arbeidskamp mener Arbeidsretten Hopp til hovedinnhold

Ulovlig arbeidskamp mener Arbeidsretten

Spekter stevnet sist høst tillitsvalgte og medlemmer av NSF inn for Arbeidsretten for tariffstridig og ulovlig arbeidskamp mot arbeid oftere enn hver tredje helg. Nå har Arbeidsretten gitt Spekter medhold. Hvorfor?

Sentralt i Spekters stevning av Norsk Sykepleierforbund (NSF) for ulovlig arbeidskamp stod administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus (Ahus) sin beslutning om at sykepleiere kan pålegges arbeid opptil tre ekstra helger, utover hver tredje helg.

Arbeidsretten er klar på at NSF, deres tillitsvalgte og medlemmer deltakelse i den generelle diskusjonen på Ahus om arbeidstidsspørsmål ikke er i strid med fredsplikten. Det er heller ikke ytringer på Facebook. Det er kun uttrykk for misnøye blant ansatte. Det er heller ikke tariffstridig å tilkjennegi overfor kolleger at man ønsker å slutte.

Et sentralt spørsmål for Arbeidsretten er om tiltakene samlet er av en slik art og et slikt omfang at det utgjør et pressmiddel som strider mot fredsplikten. Og om det foreligger en felles opptreden for å tvinge fram en løsning.

 

Trussel om kamptiltak

Arbeidsrettens flertall (fem av sju) mener det var tilfellet ved Ahus. Det vises blant annet til hovedtillitsvalgt Kai Øyvind Brenden sitt innlegg på nettsiden til NSF, hvor medlemmene oppfordres til å kreve skriftlig begrunnelse for pålegg om overtidsarbeid. Innlegget ble publisert dagen etter Ahus-sjefens vedtak.

«Brendens uttalelse kan bare forstås slik at medlemmene heretter skal avstå fra å påta seg frivillig overtid, og at det skal kreves formaliserte pålegg. Det vil si det skal skje en kollektiv endring av opptreden som vil virke byrdefull for arbeidsgiver» skriver Arbeidsretten.

Videre viser Arbeidsretten til referat fra NSFs medlems- og tillitvalgmøter hvor meldingen ikke bare er å unnlate å skrive seg opp på ekstravakter – men til de som har skrevet seg opp «er oppfordringen at du stryker deg fra alle ekstravakter utenom din grunnturnus».

Tiltakene og ytringene fra NSF, de tillitsvalgte og medlemmene utgjør ifølge Arbeidsrettens flertall samlet et pressmiddel som strider mot fredsplikten. Målet er å sikre videreføring av praksis med at det ikke arbeides oftere enn hver tredje helg.

Videre mener Arbeidsretten NSF var kjent med forholdene på Ahus. At NSF ikke har grepet inn mot tillitsvalgtes uttalelser og tiltak, må anses som at forbundet har sluttet seg til aksjonen.

 

Nekter å godkjenne turnus

Ifølge Spekter har det ved Vestre Viken helseforetak vært iverksatt kamptiltak ved å nekte å godkjenne turnus eller å meddele at turnus ikke vil bli godkjent. Videre at tillitsvalgte har gått ut med oppfordring om å avstå fra å påta seg frivillige vakter.

Arbeidsrettens flertall mener det har foregått en kollektiv nektelse av å godkjenne turnusplaner ved sykehusene i Vestre Viken som er egnet til å virke som et press på arbeidsgiver. Videre vises det til e-post sendt til en rekke tillitsvalgte i Vestre Viken hvor det blir presisert at de tillitsvalgte «har blitt enige om ikke å godkjenne turnus med hull eller annenhver helg».

Konklusjonen til Arbeidsretten er at dette gjøres for å få gjennomslag for NSFs landsmøtevedtak fra 2011 om å få tariffestet arbeid hver tredje helg.

«Dette er en oppfølging av landsmøtevedtaket i Vestre Viken som NSF ikke tar avstand fra» ifølge Arbeidsretten.

 

Les Arbeidsrettens dom HER

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse