fbpx Sparke inn åpne dører? Hopp til hovedinnhold
Arbeidsretten Dag 3:

Sparke inn åpne dører?

Spekter beskylder NSFs tillitsvalgte og medlemmer for ulovlige aksjoner for noe de allerede har i avtaler. Nemlig ikke arbeid utover hver tredje helg, var budskapet til Arbeidsretten fra NSFs advokat Magnus Buflod.

I dag var det tredje dag i forhandlingene i Arbeidsretten. Norsk Sykepleierforbund (NSF) fortsatte sitt tilsvar på Spekters påstander om pågående arbeidskamp knyttet til arbeid kun hver tredje helg.

– NSF ser svært alvorlig på påstander om ulovlige aksjoner og brudd på fredsplikten, innledet NSFs advokat Oskar Nilsen.

Det var i møter våren og sommer 2013 Spekter føtste gang informerte NSF om at arbeidsgiverorganisasjonen hadde fått flere meldinger fra helseforetak som klaget på at NSFs tillitsvalgte nektet å godkjenne turnusplaner med oftere enn hver tredje helg.

– Vi tok umiddelbart kontakt med våre tillitsvalgte for å sjekke om det var noe i Spekters påstander. Det viste seg at turnusplaner ved enkelte av de navngitte sykehus var godkjent i god tid før Spekter inviterte NSF til møte. Andre steder slet tittilisvalgte med å få dem ferdig godkjent fordi de hadde fått turnusplanene svært seint fra arbeidsgiver. Og det var ofte mange hull i turnusene, sa Nilsen.

– Jeg synes det er rart at ikke Spekter på eget initiativ tok kontakt med tillitsvalgte, for å sjekke holdbarheten i sine egne påstander, sa Nilsen.

 

Facebook bevis

Med sin beslutning 11. juni i fjor om å pålegge turnussykepleiere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) å jobbe minimum tre ekstra helger, gikk administrerende direktør i strupen på NSFs tillitsvalgte og medlemmer.

– Dette skapte sterke reaksjon blant de ansatte. Frustrasjonen kom blant annet til uttrykk på Facebook. Gjennom nesten 200 sider med Facebook-vedlegg til stevninga, mener Spekter å kunne dokumentere at det var arbeidskamp som foregikk på Ahus, sa Magnus Buflod.

Han reagerte på at arbeidsgiverorganisasjonen har gått inn og tatt kopier fra NSF Ahus si Facebook-side. For så seinere å benytte dette i en stevning av NSFs tillitsvalgte og medlemmer.

– Det er alvorlig når arbeidsgiver bruker mye tid på å overvåke ansatte på denne måten, sa NSFs advokat.

 

Forståelig frustrasjon

Advokat Buflod dro et kort tilbakeblikk på situasjonen ved Ahus de siste åra. Dette som bakteppe for å forstå stemningen ved sykehuset, da beslutningen om mer helgearbeid ble presentert for de ansatte.

Arbeidstilsynet sin omfattende undersøkelse «God Vakt!» i2009 resulterte i flere pålegg på grunn av sprikende misforhold mellom oppgaver og ressurser ved sykehuset. Det kom purringer fra Arbeidstilsynet. Det ble truet med mulkt, og det ble sendt bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og ansatte til Fylkesmann og arbeidsgiver.

Et par år seinere økt pasientgrunnlaget til Ahus enormt på grunn av den såkalte OUS-prosessen. De ansatte hadde i lang tid strukket seg svært langt for å holde driften i gang.

– Da administrerende direktørs beslutning om å pålegge sykepleiere i turnus minimum tre ekstra helgevakter, oppfattet mange ansatte det som nok et bevis på at arbeidsgiver ønsket å løse den vanskelige bemanningssituasjonen ved sykehuset gjennom økt helgearbeid blant ansatte. Ikke redusert drift.

– Det er med denne bakgrunn vi må forstå frustrasjonen som kom til uttrykt på Facebook, understreket Buflod.

Etter å ha lest de nesten 200 sidene med Facebokk kopier som fulgte med stevningen, så ikke advokaten verdien av de kopierte utsagnene fra Facebook. Blant påstandene om aksjoner var det også utsagn fra ikke-medlemmer av NSF. Og det å kalle inn til tillitsvalgtmøte kan være tegn på aksjoner ifølge Spekter.

 

Tredje hver helg

Vedtaket på NSFs landsmøte i 2011 dukker stadig opp. Spekter mener vedtaket om at NSF skal arbeide for «en sentral tariffesting av arbeid hver tredje helg», har skapt store problemer med å få på plass arbeidsplaner i helseforetakene.

– Dette er et politisk vedtak som NSF har hatt på dagsorden i flere tiår. Forbundet må kunne agitere for dette uten å havne i Arbeidsretten. De fleste steder går det helt fint. Her er det snakk om å videreføre gammel praksis.

Et prinsipp som går tilbake til arbeidstidsreduksjonen i 1987, og som åra etter blestadfestet gjennom lokale avtaler, ifølge NSFs advokat. Han dokumenterte dette med diverse avtaler inngått med Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og Bærum sykehus. 

– Ifølge Spekters egne tall går i dag 98 prosent av sykepleiere i turnus hver tredje helg eller sjeldnere. Det viser en rød tråd tilbake til 1987, mente Buflod.

 

Utsatt for «frivillig tvang»

NSFs advokat Oskar Nilsen mente det var arbeidsgivere som har brutt fredsplikten gjennom å presse tillitsvalgte. Han trakk fram følgende eksempel:

– Under forhandlingene rundt sommeravvikling i Vestre Viken helseforetak sommeren 2013 var partene enige om at alle skulle ha minimum fire sammenhengende ferieuker. Arbeidsgiver var klar på at skulle dette kunne gjennomføres, så måtte de ansatte jobbe en ekstra helg i løpet av en 8-ukers periode. Arbeidsgiver kalte det selv for «litt frivillig tvang», sa advokaten.

Hvis de tillitsvalgte ikke gikk med på dette truet arbeidsgiver med at det kun ble tre uker sammenhengende ferieperiode, fordi man ville utvide perioden for å avvikle ferie til 12 uker.

 

I morgen vil Spekter og Ahus holde hovedinnlegg knyttet til det utvidede søksmål.

Tidslinjen under inneholder viktige nasjonale milepæler når det gjelder arbeidstid.

Kilder: NSF og Ebba Wergeland med boka: Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse