fbpx Fra helsefagarbeider til sykepleier Hopp til hovedinnhold

Fra helsefagarbeider til sykepleier

Kunnskapsdepartementet vil fra neste år åpne for at helsefagarbeidere får mulighet til opptak ved blant annet sykepleierutdanningen uten studiekompetanse.

Unio advarer mot å lempe på kravene til studiekompetanse for opptak til høyere utdanning.

I Kunnskapsdepartementets St. meld nr 13 (2011-2012) ”Utdanning for velferd: Samspill i praksis” går departementet inn for ”å stimulere til at det prøves ut avgrensede ordninger der helsefagarbeidere gis mulighet for opptak til sykepleier- og vernepleierutdanning.” Departementet foreslo å sette i gang et såkalt y-veitilbud, En spesiell tilrettelagt ordning for elever med fagutdanning som er relevant for det aktuelle studiet, for eksempel sykepleierutdanning.

 

– Det kommer

Ordningen vil bli fulgt opp i det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om evaluering av Kunnskapsløftet bekrefter kunnskapsminister Kristin Halvorsen overfor Sykepleien.

– Prosessen er i gang. Det er satt av midler til forsøk, men vi har foreløpig ikke bestemt hvilke institusjoner som skal starte opp. Fagmiljøene vil trenge noe tid til forberedelser, slik at det neppe blir oppstart før i 2014, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Er det utarbeidet retningslinjer og krav for hvordan dette kan gjennomføres?

– Det er foreløpig ikke utarbeidet retningslinjer, men det er foreslått forsøk med y-vei ved fire utdanninger. Det gjelder sykepleie, vernepleie innen helsefag med grunnlag i fagbrev i helsefag, barnevernspedagog og barnehagelærer med grunnlag i fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Forsøkene med alternativt opptaksgrunnlag vil nok kreve tett oppfølging av studentene, og det vil være behov for relativt små grupper.

– Høgskolen i Telemark har gjennomført en egenevaluering av tidligere forsøk med y-vei spesielt tilrettelagt for søkere med relevant fagbrev i ingeniørutdanning. Resultatene var gode og ordningen er nå gjort permanent for institusjoner som ønsker å tilby slik utdanning, sier Halvorsen.

 

Høyere utdanning for alle

– Hva er de viktigste grunnene til at dere ønsker å prøve ut en slik ordning?

– Regjeringenønsker at høyere utdanning skal være for alle. Y-vei kan fjerne blindveier i utdanningssystemet, gi flere mulighetene til å ta høyere utdanning og samtidig styrke rekrutteringen til viktig fagområder, mener kunnskapsministeren.

– Det er mange som begynner på helse- og sosialfag i videregående opplæring som slutter for å ta påbygging til generell studiekompetanse. Dette året er det mange som stryker og dermed blir stående uten verken fagbrev eller studiekompetanse. Dersom det åpnes opp for at de som fullfører fagbrevet kan gå videre til høyere utdanning uten påbygging, håper vi å kunne minske frafallet i videregående opplæring og gi disse elevene flere muligheter senere.

– Jeg tror at y-vei vil kunne bidra både til at flere begynner og at flere fullfører helse- og sosialfaglige utdanninger i videregående opplæring. I tillegg vil den kunne bidra til å beholde de som allerede arbeider i sektoren, gjennom at de får mulighet til formell kompetanseheving, sier Kristin Halvorsen.

 

Les: Trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere

 

Unio advarer

Unio advarer i brev til kunnskapsminister Kristin Halvorsen mot å lempe på kravene til studiekompetanse for opptak til høyere utdanning:

"Unio mener at stortingsmeldingen må se på de særsskilte utfordringene i både de yrkesfaglige og i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vi mener at generell studiekompetanse er en rett man opparbeider seg gjennom valg av utdanning. Det er innholdet i de ulike utdanningsprogrammene som må avgjøre hvilken kompetanse elevene og lærlingene oppnår".

 

Les: Unios innspill til arbeidet med stortingsmelding om evaluering av Kunnskapsløftet

Les: Utdanning for velferd: Samspill i praksis

Les: Yrkesfaga ut av spagaten

0 Kommentarer

Annonse
Annonse