fbpx Må spare mer etter hvert Hopp til hovedinnhold

Må spare mer etter hvert

Hjelper det å spare på renhold og portører? Nei, mener tillitsvalgt på OUS. Hun stemte mot vedtaket om å spare 6-700 millioner.

De fem representantene for ansatte stemte mot. Men flertallet i styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) sa ja. Dermed ble budsjettet vedtatt i går.

– Vi mener at mange av sparetiltakene er urealistiske og vil gå ut over både pasientbehandlingen og ansattes arbeidsmiljø, sier Merete Norheim Morken, foretakstillitsvalgt for sykepleierne.

 

Uklart budsjett på OUS
Budsjettet ble opprinnelig behandlet i styremøte 15. desember. Da ble OUS-direktøren bedt om å finne flere sparetiltak før budsjettet kunne godkjennes.

Det var dette som ble behandlet på styremøtet i går, 9. februar.

Men klinikkene har ikke klart å finne hvor man kan spare så mye som 6-700 millioner kroner.

– Det har vært jobbet iherdig med budsjettet siden våren 2011, og likevel har man ikke klart å finne sparetiltak nok. Dette bekrefter vår oppfatning om at vi er underfinansiert i forhold til hva vi er satt til å gjøre, sier Morken.

Styret vedtok likevel rammene for sparebudsjettet.

 

Kutter i renhold
– Det er blant annet foreslått å kutte i renhold, antall portører og postverter. Men når det kuttes i slike støttefunksjoner, vil det føre til høyere kostnader i andre enden, fordi andre bedre betalte yrkesgrupper må utføre jobben, mener Merete Norheim Morken.

De fleste sparetiltakene som tidligere er foreslått, står ved lag. Det betyr at både sykehjemsprosjektet, som Morken har forsvart, og hjerterehabiliteringen skal legges ned.

– Dessuten skal bemanningen generelt reduseres. Det skal i stor grad gjøres etter ostehøvelprinsippet, det vil si litt og litt på de enkelte avdelinger og enheter.

 

–  Bedre stemning med ny direktør
Morken ser også lyspunkt etter gårsdagens styremøte.

– Jeg opplever at ansatte og eiersiden i styret er nærmere hverandre enn før.  Vår nye direktør Bjørn Erikstein har bidratt til at stemningen i sykehuset er bedre. Det virker som styreleder og direktøren har fått innsikt i forhold som vi andre har sett lenge, og at de derfor ikke vil presse klinikkene unødig. Derfor har han foreslått å se først på de sparetiltak som kan gi en gevinst, og så ta de andre kuttene etter hvert. Dette mener vi fra ansattesiden er en fornuftig tilnærming.

Morken antar at de sparetiltakene som er vedtatt, dreier seg om omtrent 2/3 av de 6-700 millioner som totalt skal spares. Resten må altså tas etter hvert.

– Jeg er fornøyd med at styret nå ser ut til å se at det er et misforhold mellom oppgaver og penger. Vi har ønsket at styreleder skal ta det opp med Helse Sør-Øst. Så gjenstår det å se om vi får gehør for dette hos vår eier.

 

Flere alvorlige avvik
Morken peker på at pasientavvikene ved OUS har økt.

– Det er vanskelig å vite om dette er et tegn på at det skjer flere feil, eller om det bare signaliserer at vi har en bedre meldekultur ved at flere melder avvik.

Men hun registrerer at noen av de alvorlige avvikene har økt betraktelig siste del av 2011..

– Disse typene avvik vil jeg anta i stor grad også har blitt meldt før, så her kan det være økningen er reell, og det er jo bekymringsfullt. På den annen side viser tallene at det ikke er flere avvik ved OUS enn på andre sykehus. Men er det godt nok? Slike diskusjoner hadde vi i styret i går. Et av problemene er at vi i dag ikke er gode på å måle kvalitet i pasientbehandlingen.

 

Fortsatt IKT-frustrasjon
Bemanningen ved OUS ble noe redusert de siste månedene. Røntgenkapasiteten kan føre til flaskehalser. Frustrasjon knyttet til IKT vil vedvare.

Dette er noen av poengene OUS-ledelsen trekker fram i sin statusrapport.

OUS-direktøren skriver at helseforetaket står overfor "usedvanlig store økonomiske utfordringer". 

 

Sa i dag fra til Helse Sør-Øst
Merete Morken har i dag vært i møte med Helse Sør-Øst (HSØ)..

– Her fikk OUS oppdraget for 2012 som er det vi skal styre etter, forteller hun.

Ansatterepresentantene la inn denne protokolltilførselen:

"De ansattes representanter kan ikke se at det er mulig å løse oppdraget innenfor den økonomiske rammen som er lagt til grunn. Budsjettarbeidet i OUS for 2012 har ytterligere tydeliggjort et misforhold mellom tildelte ressurser og sykehusets oppgaver. Risiko knyttet til pasientbehandling og arbeidsmiljø er etter vår oppfatning uakseptabel høy. I tillegg har vi omfattende og kostnadskrevende pålegg fra tilsynsmyndigheter å følge opp. Samlet er drift- og investeringssituasjonen så vanskelig og kostnadskrevende at det må løses i samarbeid med HSØ."

 

Kan få tvangsmulkt i mars
Styret vedtok i går også en vedlikeholdsplan. Arbeidstilsynet har vist til store mangler ved vedlikeholdet på OUS og varslet tvangsmulkt på 1 million kroner om dagen hvis ikke en slik plan er på plass innen 1. mars.

– Det er fremdeles en del usikkerhet om hvordan denne planen skal finansieres, og dette bekymrer meg. Vi må ha finansieringen på plass innen 1. mars, for Arbeidstilsynet vil nok ikke godta en plan som ikke engang er finansiert det første året, sier Morken.

Se også Sykepleien billedserie "Bak fasanen på OUS":

  

Mange av sparetiltakene er urealistiske.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse