fbpx - Må velge heltid Hopp til hovedinnhold
Landsmøtet skal diskutere arbeidstid

- Må velge heltid

Flere sykepleiere må velge heltid framfor deltid, mener NSFs forbundsstyre. De mener at det er uheldig at organisasjonens prinsipprogramm trekker fram deltid som noe den enkelte sykepleier kan velge.

I helsesektoren er det lang tradisjon for å organisere turnus rundt deltidsstillinger. Det gir arbeidsgiver fleksibel tilgang på arbeidskraft når det oppstår behov for ekstravakter, eller for å dekke bemanningsbehovet i helgene.

Forbundsstyret mener NSF også i neste landsmøteperiode må ha fokus på heltidsarbeid. I tillegg til økt press ovenfor arbeidsgivere og politiske myndigheter etterlyser forbundsstyret i saksframlegget til landsmøtet tiltak for å redusere ulempene ved turnusarbeid, slik at flere sykepleiere orker å arbeide fulltid fram til pensjonsalder.

I prinsipprogrammet heter det at «Deltid må være et reelt valg for den enkelte». Det er uheldig å trekke fram deltid som en løsning som den enkelte kan velge, mener forbundsstyret og anbefaler landsmøtet å stryke setningen.

Styrk fortrinnsretten
Mange sykepleiere ønsker å jobbe i utvidet stilling. Og helsesektoren trenger deres arbeidskraft. Men selv om det i 2006 ble innført fortrinnsrett for deltidsansatte til utvidet stilling har lite endret seg.

Den viktigste grunnen til at sykepleiere ikke får utvidet sin stilling, er at dette medfører en «vesentlig ulempe for virksomheten». I praksis er dette knyttet til problemer med tilstrekkelig bemanning i helgene.

Forbundsstyret mener likevel fortrinnsretten er en viktig rettighet for den enkelte arbeidstaker, og at NSF i neste landsmøteperiode må arbeide for at den styrkes.

Kun hver tredje helg
Skal du ha utvidet stilling må du jobbe oftere helger, er beskjeden fra arbeidsgiverne til sykepleierne. De får overraskende støtte fra LOnestleder Gerd Kristiansen:

– Retten til hele stillinger hos deltidsansatte bør komme foran heltidsansattes hevd på å jobbe hver tredje helg. Det kan være vanskelig for noen å takle, uttalte Kristiansen nylig til Kommunal Rapport.

Det såkalte tredje-hver-helg-prinsippet ble innført som en alminnelig ordning i kommunal sektor i forbindelse med tariffoppgjøret for 25 år siden. I dag er prinsippet blitt en fast og etablert praksis.

Forbundsstyret mener arbeidsgivers fokus på helgearbeid som eneste løsning i forhold til retten til heltid er urimelig. Hovedutfordringen i norsk helsevesen er altfor lav grunnbemanning.

Landsmøtet får seg forelagt forslag om å tariffeste tredje-hver-helg-prinsippet, men at det gis adgang til å inngå hyppigere helgearbeid på frivillig basis. Forutsetningen er at dette kompenseres i form av ekstra fritid eller lønn, eller en kombinasjon av disse.

Nye arbeidstidsordninger
Forutsatt at hensynet til arbeidstakernes helse og velferd og hensynet til faglig forsvarlighet i tjenesten blir tilstrekkelig ivaretatt, mener forbundsstyret at det kan være hensiktsmessig å se på løsninger som innebærer mulighet for økte vaktlengder i helger, for å oppnå målet om reduksjon av uønsket deltid.

Det har i den seinere tid vært økende press på å etablere nye og alternative arbeidstidsordninger i helsesektoren. Ikke bare arbeidsgivere, men også mange sykepleiere ønsker større fleksibilitet i forhold til organisering av egen arbeidstid. Det gjelder medleverturnus, nordsjøturnus og andre former for turnus som innebærer lange, sammenhengende arbeidsperioder etterfulgt av lengre friperioder.

Forbundsstyret er skeptisk til denne type arbeidstidsordninger. Grunnen er økt risiko for ulykke og de ansattes helse. De mener det er grunn til å utvise forsiktighet og å være «føre var» i forhold til å ta i bruk denne typen turnuser i pleie- og omsorgssektoren.

I debatten om arbeidstidsordninger er det blitt trukket fram at fagforbundene har for stor makt når de kan nekte å godkjenne ulike former for langturnuser/alternative turnuser.

De fleste avtaler om turnus inngås lokalt, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte enhet. For turnuser som innebærer større avvik fra loven, skal avtalene inngås med fagforbundet sentralt. Forbundsstyrets klare anbefaling til landsmøtet er å slå ring om dagens arbeidsmiljølov.

FAKTA

Innsatsområder 2012 – 2015 «Lønns- og arbeidsvilkår»:

  • Retten til full stilling skal styrkes.
  • Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd,
  • likestilling og faglig forsvarlighet.
  • En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar
  • balanse mellom oppgaver og ressurser skal sikres.
  • Tredje-hver-helg-prinsippet skal tariffestes.
  • Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger.

(Forbundsstyrets anbefaling til landsmøtet.)
I dagens prinsipprogram heter det at ‹Deltid må være et reelt valg for den enkelte›.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse