fbpx "Syke" sykehus Hopp til hovedinnhold

"Syke" sykehus

Sopp, råte, fukt og vannskader. Rundt halvparten av landets helseforetak har symptomer på dårlig teknisk tilstand. Riksrevisjonen rapport sykemelder de fleste helseforetak.

Sopp, vannskader, dårlige tak og fuktighet blir ikke tatt tak i. I 3 av 4 helseforetak er den tekniske tilstanden av sykehusbyggene blitt forverret etter 2002, da foretaksreformen ble innført.

– Riksrevisjonen ser veldig alvorlig på at vedlikeholdet er så dårlig, det påfører samfunnet store kostnader, sier Jørgen Kosmo da han klokken 12 la frem rapporten om eiendomsforvaltingen i helseforetakene.

Dersom Riksrevisjonens undersøkelse hadde vært et teknisk tilsyn, ville 70 prosent fått avvik i forhold til lovverket, og et pålegg om å utbedre manglene.


Uforsvarlig

På spørsmål om det er nødvendig å bruke penger på vedlikehold av bygninger som skal sanneres, sa han følgende:

– Det er uforsvarlig å fortsette å behandle pasienter i ikke vedlikeholdte bygninger, sier Jørgen Kosmo, leder i Riksrevisjonen. Han mener det er mangel på prioritering som fører til at store deler av sykehusbyggene er i dårlig teknisk tilstand.

Han sa videre at dersom bygninger skal sanneres, må det foreligge en kortsiktig og langsiktig plan for hvordan dette skal skje.


Tilfredstiller ikke kravene

Når det gjelder planlegging av nybygg, har Helsedirektoratet laget en veileder som skal følges. I praksis betyr det at flere alternativer skal utredes før det gjøres vedtak. Riksrevisjonen gikk igjennom fem rapporter. Ingen av dem tilfredstilte kravene. Det betyr i følge Riksrevisjonens rapport, at beslutninger tas på for tynt grunnlag.

- Riksrevisjonen vil særlig peke på at det regionale helseforetaket har et ansvar for nødvendig kvalitet på beslutningsprosesser for investeringsprosjekter, og at Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for å påse og sikre at dette blir ivaretatt.

Riksrevisjonen mener også at helseforetakene har en urealistik forventning til hav et nybygg skal føre til av økte inntekter.

- I planene vi har gått igjennom er det kalkulert inn økte inntekter når et nytt sykehusbygg er på plass. Planene har imidlertid ikke ført inn økte utgifter i forbindelse med omstillingsprosesser og omorganiseringer. Det er heller ikke ført inn økte utgifter på IKT systemer. Ikke et eneste sykehus har tatt med en eneste seg og kostnad knyttet til utskrivningsklare pasienter. Det er heller ikke gjort risikoanalyser, sier Kosmo.

Problemet blir da at sykehus i mange år fremover vil få problemer med å få balanse i regnskapene ettersom sture utgiftsposter ikke er med i planene.

Funn:

  • 40 prosent av den totale bygningsmassen til helseforetakene har middels kraftige symptomer på dårlig tilstand. 10 prosent av den totale bygningsmassen har kraftige symptomer,noe som innebærer at rundt halvparten av bygningsmassen til helseforetakene har symptomer på dårlig teknisk tilstand.
  • Tre av fire helseregioner vurderer at en betydelig del av bygningsmassen har fått dårligere teknisk tilstand i perioden 2003–2010
  • Det tekniske oppgraderingsbehovet, som er beregnet for tre fjerdedeler av bygningsmassen, anslås av helseforetakene til å være 19 mrd. kroner
  • Ifølge de eiendomsansvarlige i helseforetakene skyldes forverringen av byggenes tilstand nedprioritering av forebyggende vedlikehold. Flere peker på at forebyggende vedlikehold bevisst har vært nedprioritert fordi lokalene inngår i en investerings plan og/eller at lokalene skal avhendes.
  • I den grad vedlikehold nedprioriteres på grunn av framtidige investeringer, bør dette bygge på en vedtatt og forpliktende plan for utvikling av bygningsmassen.

– Riksrevisjonen ser veldig alvorlig på at vedlikeholdet er så dårlig, det påfører samfunnet store kostnader, sier Jørgen Kosmo.