fbpx Tolker loven ulikt Hopp til hovedinnhold

Tolker loven ulikt

Troms og Finnmark har flest tvangsinnleggelser. Førde har færrest. Forskjellene er store og politiske mål vanskelige å nå.

Det var et mål i opptrappingsplanen for psykisk helsevern å redusere bruk av tvang. Tall fra SSB viser at Norge fremdlees ligger svært høyt i bruk av tvangsinnleggelser i forhold til innbyggertall.


Tiltaksplan

Sosial- og helsedirektoratet kom i 2006 med en tiltaksplan som skulle redusere og kvalitetssikret tvang i psykiatrien.

Tilaksplanen hadde fire hovedmålsettinger:

  • Økt frivillighet
  • Kvalitetssikret bruk av tvang,
  • Økt kunnskap
  • Bedre dokumentasjon av tvangsbruk

 

Store forskjeller

Noen år etter at tiltaksplanen ble lansert, viser tall at det er store geografiske forskjeller i Norge i bruk av tvangsinnleggelser. (se tabell)

Ved Helse Førde har de færrest tvangsinnleggelser med 8,5 per 10 000 innbyggere.

Ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) har de flest tvangsinnleggelser med 35 per 10 000 innbyggere. (se tabell)

 

 

Tolker loven ulikt

I følge SSB kan de regionale forskjellene i grove trekk forklares med to hovedårsaker: ulik lovfortolkning og ulik befolkningssammensetning.

En undersøkelse fra Psykiatrisk legevakt i Oslo viste at sannsynligheten for å bli henvist til en tvangsinnleggelse i stor grad var avhengig av hvilken psykiater som mottok pasienten. Én psykiater henviste 60 prosent av sine pasienter til tvang, mens en annen henviste kun 15 prosent (Psykisk helse nr. 2, 2009).

- Dette kan være eksempel på ulik lovfortolkning mellom enkeltpersoner, og det er sannsynlig at slike forskjeller også vil kunne vise seg mellom helseforetak, ifølge SSB.

 

Ressurssvake

Omlag 40 prosent av pasientene som blir tvangsinnlagt, er bostedsløse.

- Det kan tyde på at ressurssvake personer har en større sjanse til å bli tvangsinnlagt enn de mer ressurssterke. De som var tvangsinnlagt, var stort sett uføretrygdede, enslige og med lite utdanning etter grunnskolen, og mange var i tillegg bostedsløse. Fattigdom kan altså virke inn på evne og mulighet til å mestre psykiske lidelser, ifølge Helsetilsynet 2006.


Fotnote fra SSB: På grunn av problemer med datakvalitet hos Helse Midt-Norge er ikke dette helseforetaket med, og det er derfor ikke mulig å gi tall for hele landet. Flere helseforetak har også problemer med datakvaliteten bakover i tid, noe som også vanskeliggjør tidsserier.

Du kan lese mer om dette hos SSB

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse