fbpx Eldreomsorg anno 2011: Feil tilbud og dårlig tid Hopp til hovedinnhold

Eldreomsorg anno 2011: Feil tilbud og dårlig tid

*Tre av fire kommuner mangler langtidsplasser på sykehjem.

*Seks av ti kommuner har for høy terskel for å få sykehjemsplass.

*Hver tredje eldre trenger mer omfattende tilbud.

*Halvparten av sykepleierne opplever at tiden ikke strekker til.

 

En ny undersøkelse Fafo har gjennomført på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund er dårlig nytt for dem som skal iverksette Samhandlingsreformen fra 2012.

I rapporten "Eldreomsorg under press" har Fafo-forskerne Heidi Gautun og Åsmund Hermansen spurt vel 4 000 sykepleiere om hvordan de opplever eldreomsorgen i sin kommune. Sykepleierne som jobber i eldreomsorgen mener mange eldre og syke ikke får hjelp på riktig omsorgsnivå.

 

Trenger institusjoner

Mens regjeringen lover 12 000 nye institusjonsplasser fram mot 2015 fortviler sykepleierne. Institusjonstilbudet har de siste 20 åra blitt sterkt redusert, samtidig som det har skjedd en økt og intensivert bruk av hjemmetjenestene.

Et stort flertall av sykepleierne (74 prosent) svarer i undersøkelsen at det i dag ikke er tilstrekkelig med langtidsplasser i sykehjem. Når det gjelder korttidsplasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning svarer 60 prosent av sykepleierne at tilbudene ikke er tilstrekkelig bygget ut.

Kun et fåtall av sykepleierne ønsker flere omsorgsboliger uten fast bemanning.

I de større byene mener hele 75 prosent av sykepleierne at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy, og 80 prosent svarer at det er for få sykehjemsplasser.

 

Feil omsorgsnivå

Et av hovedspørsmålene i undersøkelsen er i hvilke grad sterkt hjelpetrengende eldre i dag får den hjelpen de trenger.

Sykepleiernes vurdering av hvor stor andel eldre pasienter som får hjelp på riktig nivå er ikke oppmuntrende, sett i lys av den kommende samhandlingsreformen. Mer en hver tredje sykepleier mener eldre som i dag mottar hjemmesykepleie hjemme eller i omsorgsbolig trenger et mer omfattende helse- og omsorgstilbud enn det de får i dag.

 

For lite tid

Sykepleierne har i spørreundersøkelsen også svart på en rekke spørsmål for å belyse ulike sider ved kvaliteten på tjenesten eller i institusjonen de jobber.

Flere av sykepleierne, spesielt de som jobber i de største byene, svarer at behovene til de eldre dekkes dårlig. Over halvparten av sykepleierne svarer at de hver dag opplever at tiden de har til rådighet til den enkelte eldre pasient ikke strekker til, og over 30 prosent svarer at dette skjer hver uke.

 

Tidsskjema

Litt under fire av ti hjemmesykepleiere bruker tidsskjemaer for tidsbruk per oppgave de skal utføre hos hver enkelt pasient.

Blant de som bruker tidsskjema svarer halvparten at bruken av skjemaene går utover kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre. Hele tre av ti hjemmesykepleiere opplever bruken av skjemaene som en belastning.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse