fbpx Skrøpelig omsorg til skrøpelige eldre Hopp til hovedinnhold

Skrøpelig omsorg til skrøpelige eldre

I to av tre tilsyn i fjor fant Statens helsetilsyn at kommunenes tjenestetilbud til eldre var i strid med loven.

I løpet av 2010 ble det utført tilsyn i 342 virksomheter for eldre. Blant temaene som inngikk i tilsynet var kommunenes tilbud til skrøpelige eldre i hjemmetjenestene, i sykehjem og i enheter der søknader behandles.

 

Eldre med demenssykdom

I 2010 ble det i 48 kommuner gjennomført tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp eldre som bor hjemme med demenssykdom. Det ble funnet lovbrudd i 32 av kommunene.

Mange kommuner svikter når det gjelder å identifisere pasienter med demens, og bidra til at de får nødvendig legehjelp for utredning. De fanger heller ikke opp endringer i pasientenes behov.

- Når kommunen mangler en felles forståelse for hvordan arbeidsoppgavene skal utføres, blir det opp til den enkelte ansatte hvordan det blir gjort. En slik praksis er for tilfeldig og øker faren for at noe kan svikte, ifølge tilsynsdirektør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

For personer med demens som ofte ikke kan gi uttrykk for egne behov eller for sin sykdom, kan dette få alvorlige konsekvenser. Og stadig skiftende personell som kommer til ulike tider og møter den enkelte på ulike måter kan bidra til økt forvirring. I tilsynsmeldingen vises det til at enkelte pasienter hadde opptil 26 ulike tjenesteytere i løpet av en måned.

 

Legemiddelhåndtering

På grunn av kroniske sykdommer og andre plager bruker mange eldre en rekke legemidler. Halvparten av alle over 70 år får årlig resept på minst fem ulike legemidler og hver femte får resept på mer enn ti legemidler i følge data fra Reseptregisteret.

I 2010 ble 76 kommuner bedt om selv å vurdere om deres ordninger for legemiddelhåndtering oppfylte en del sentrale krav i regelverket. To tredeler av kommunene rapporterte at de fant mangler. Blant manglene som nevnes er:

* at det var uklart hvem som hadde lederansvar for legemiddelhåndteringen,

* at ikke alt personell som deltok i legemiddelhåndteringen hadde nødvendige faglige kvalifikasjoner,

* at kommunene hadde mangelfulle prosedyrer, rutiner som ikke var oppdatert i henhold til gjeldende forskrift.

 

Gir ikke avlastning

Mange pårørende er selv eldre mennesker. Den kommunale helse- og sosialtjenesten har ansvar også for å ivareta behovene disse har for avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

I 48 av 55 kommuner påpekte tilsynsmyndigheten forhold som strider mot forsvarlig saksbehandlingspraksis slik loven krever. Det var et gjennomgående funn at kommunene ikke kartla og vurderte private omsorgsgiveres omsorgsbyrde, situasjon og behov for avlastning ved tildeling av tjenester.

 

Langt igjen

- Tilsynene viser at mange kommuner har en betydelig vei å gå når det gjelder å sørge for tydelig ansvars- og oppgavefordeling, nok personell med kompetanse til å utføre oppgavene og nødvendige føringer for hvordan oppgavene skal gjennomføres, oppsummerer Lars E. Hanssen.

Tilsynet med kommunale helse- og sosialtjenester til eldre vil bli videreført i 2011.

 

Tilsynsmelding 2010 finner du HER.

Enkelte pasienter hadde opptil 26 ulike tjenesteytere i løpet av en måned.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse