fbpx Vil ha færre sykehus Hopp til hovedinnhold

Vil ha færre sykehus

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen mener en del av dagens små lokalsykehus bør omdannes til lokalmedisinske sentre

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen vil ha færre sykehus her i landet. Helsedirektøren mener lokalmedisinske sentre kan dekke svært mange behov.

I en høringsuttalelse om sykehusstrukturen fra Helsedirektoratet heter det at en del av dagens små lokalsykehus bør omdannes til lokalmedisinske sentre. De skal kunne tilby alt fra rusbehandling, psykiatrisk hjelp og jordmortjenester til fotpleie, kiropraktor og vanlig lege.

Spesialisthelsetjenesten skal beholde deler av sin funksjon i form av desentraliserte tjenester, for eksempel fødestuer, ambulansebaser, røntgen og ultralyd, dialyse og annen dagbehandling.

Mange oppgaver kan dessuten trolig overføres fra spesialist- til kommunehelsetjenesten, mener direktoratet. Det gjelder for eksempel enkle inngrep hos kroniske pasienter.

 

Støtter samhandlingsreformen

- Samhandlingsreformens intensjoner som samlet omtales som en "venstreforskyvning"; med mer fokus på forebygging, "best behandling på et lavest effektivt nivå" (BEON), behandling nærmere pasientens bosted og mer samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, må bli en realitet. For å oppfylle disse forventningene må arbeidsoppgavene innen dagens helsevesen i betydelig grad omfordeles. Dette gjelder også ressursene for å løse dem, heter det i høringsuttalelsen fra direktoratet.

 

Mangel på personell

Direktoratet er bekymret for at det ikke vil være helsepersonell nok til å dekke både en styrket kommunehelsetjeneste, nyetablering av lokalmedisinske sentre, opprettholdelse av dagens lokalsykehus og samtidig beholde og videreutvikle dagens sentraliserte sykehusfunksjoner. På toppen kommer etableringen av 12 000 nye sykehjemssenger som også vil kreve en betydelig økning i antallet ansatte med ulik type spesialkompetanse.

- Manglende rekruttering av leger og annet spesialisert helsepersonell kan medføre at man ikke får dekket opp enkelte funksjoner med den konsekvensen at funksjonene ikke kan opprettholdes på et forsvarlig nivå skriver direktoratet.

 

Ber om begrepsavklaring

For folk flest er det krevende å forstå forskjellen på de ulike betegnelsene som brukes i Samhandlingsmeldingen og i debatten i media. Det er ikke enkelt å skjønne hva det ligger av forskjell i begreper som lokalmedisinsk senter, distriktsmedisinsk senter, helsehus, sykestue, lokalsykehus, sykehus, sentralsykehus, områdesykehus, regionsykehus, universitetssykehus og helseforetak.

- Det er vesentlig for folks tillit til helsetjenesten at de får en klar oppfatning av hvor de skal henvende seg ved sykdom mener Helsedirektoratet.

Direktoratet oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til en gjennomgang og helst en sanering i bruken av begreper slik at det blir enklere å kommunisere hvor folk skal få hjelp.

Organisatorisk tilknytning bør i mindre grad påvirke begrepene. De organisatoriske nivåenes ansvar og kvalitetskrav bør defineres tydeligere. Kommunens ansvar bør presiseres i den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester. Som et ledd i en slik gjennomgang bør det lages en nasjonal sykehusplan som kan danne grunnlaget for utviklingen av sykehusene i årene som kommer, konkluderer direktoratet.

 

Helsedirektoratets høringsuttalelse om sykehusstruktur finner du HER.