fbpx Økt satsning på DPS Hopp til hovedinnhold

Økt satsning på DPS

Andelen personell knyttet opp mot de distrikts psykiatriske sentre (DPS) har økt fra 39 til 42 prosent de siste fem årene. I samme periode økte DPS-ene sin andel av utskrivningene fra 35 til 39 prosent.

Rapporten "Desentraliserte tjenester? Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre 2009" har kartlagt hvor langt man ved utgangen av 2009 er kommet i desentraliseringen av tjenestetilbudet, herunder fordelingen av ressurser og forbruk mellom sykehus og DPS.

 

Ressursinnsatsen

Fra 2004 til 2009 økte antall registrerte årsverk innen psykisk helsevern fra 15 585 til 15 815. Andel personell knyttet opp mot DPS-ene økte fra 39 til 42 prosent i løpet av perioden. Andelen årsverk ved sykehusene har blitt tilsvarende redusert.

Økningen innen DPS var særlig markert i Helse Vest med 9 prosent, og utgjør nå 53 prosent av andelen årsverk. Andel døgnplasser ved DPS økte i samme periode fra 40 til 42 prosent. Økningen var her størst i Helse Midt-Norge.

Det er imidlertid betydelige forskjeller både i totalvolum og i fordeling av tjenestetilbudet mellom ulike institusjonstyper i DPS-områdene. Det er også betydelige forskjeller i andel tjenester levert fra DPS, fra nesten ingen tjenester i noen områder til rundt 80 prosent av tjenestene i andre områder. Tilsvarende forskjeller finner man også for døgnplassdekning og -fordeling.

 

Tjenestetilbudet

I femårsperioden var det en nedgang på 16 prosent i antall oppholdsdøgn. Nedgangen fordeler seg jevnt på sykehus og DPS, fordelingen har dermed holdt seg stabil. Selv om antall oppholdsdøgn har gått ned, har antall utskrivninger økt med 22 prosent. Veksten har på landsbasis og i tre av fire Regionale helseforetakene særlig kommet ved DPS-ene. Disse har på landsbasis økt sin andel av utskrivningene fra 35 til 39 prosent. I samme periode økte antall polikliniske konsultasjoner med 50 prosent. Den polikliniske virksomheten er i all hovedsak knyttet til DPS-ene. Disse sto i 2009 for 82 prosent av konsultasjonene, en økning på to prosentpoeng fra 2004.

 

Fortsatt behov for utbygging

Det er imidlertid fortsatt store geografiske forskjeller, både i samlet ressursinnsats og forbruk, og i ressursinnsats og forbruk knyttet opp mot DPS-ene. I enkelte områder er ressursinnsats og ressursandel knyttet opp mot DPS fortsatt så lav at disse neppe kan dekke de funksjoner de er forutsatt å dekke. Det er derfor fortsatt behov for utbygging av tjenestetilbudet ved DPS-ene går det fram av rapporten.

 

Hele rapporten finner du HER.

Det er fortsatt behov for utbygging av tjenestetilbudet ved DPS-ene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse