fbpx Fortsatt usikkerhet om kreftrisiko Hopp til hovedinnhold
Nattarbeid

Fortsatt usikkerhet om kreftrisiko

Menn har i høyrere grad enn kvinner risiko for å bli rammet av yrkesrelaterte kreftsykdommer. Hvorfor sykepleiere er mer utsatt for brystkreft enn gjennomsnitt, er fortsatt et mysterium. Men forskere er ganske sikre på at det har noe med nattarbeid å gjøre.

Overlege Kristine Kjærheim ved Krefregistret tror at forekomst av brystkreft hos sykepleiere vil øke i årene som kommer. Stadig flere vil arbeide i helsesektoren og dermed også jobbe i turnus, med vaktskifter.
- Nattarbeid blir i dag kvalifisert som "sannsynlig kreftfremkallende" faktor. Tidligere undersøkelser viser at det ser ut til å være sammenheng mellom brystkreft og nattarbeid, men vi mangler dessverre gode nok data for å bygge konklusjoner på, sier Kjærheim.
Kreftregistret og Statehns Arbeidsmiljøinstitutt jobber med en ny studie for å kartlegge årsakssammenhenger mellom kreft og nattarbeid i omsorgsyrker. Resultatene lar imidlertid vente på seg.

Menn mer utsatt
I rapporten "Yrke og kreft i Norge", som ble lansert i dag, kommer det fram at menn i større grad enn kvinner blir rammet av kreftsykdommer som kan relateres til arbeid og yrke. Menn har oftere vært eksponert for kreftfremkallende faktorer på arbeidsplassen. Særlig bygningsarbeidere, anleggsarbeidere og håndverkere har vært utsatt for kreft fordi de jobber eller har jobbet med direkte kreftframkallende materialer og stoffer. Eksempler på slike stoffer er asbest, benzen, forskjellige tungmetaller og trestøv. Det er tradisjonelt menn som har jobbet med disse stoffene.

Overhyppighet
Blant yrkesgruppene som har fått en overhyppighet av lungekreft og andre kreftformer er blant annet feiere, sjømenn, møbeltapetsere, rørleggere, isolatører og snekkere. Kreftfremkallende stoffer som asbest er i mellomtiden forbudt, men personer som har jobbet med disse, kan utvikle kreft også senere.
Mannlige leger, akademikere og bønder er blant de yrkesgruppene som har lav hyppighet av lungekreft, sammenlignet med gjennsnittet i befolkningen. Tallene er forørvig ikke justert i forhold til levevaner eller sosioøkonomisk status. Det vil si at man har undersøkt statistiske data i forhold til forskjellige yrkesgrupper, men uten å ta hensyn til om snekkere røyker mer enn leger - eller om sykepleiere bør i Oslo Øst eller Oslo Vest.

Mer sårbar?
Studier av sykepleiere, flyvertinner og radiotelegrafister har vist økt forekomst av brystkreft, men problemstillingen kan være aktuell for flere yrkesgrupper. En mulig forklaring på funnene er at lys om natten kan gi forstyrrelser i døgnrytmen som igjen kan medføre økt kreftrisiko. Også kvinnelige journalister, post- og telekommunikasjonsarbeidere og kvinneleige trykkere har økt risiko for brystkreft. Forskere vet ikke om økt sårbarhet hos kvinner kan være én av årsakene til den høye hyppigheten av brystkreft ved nattarbeid.
Blant kvinnelige frisører finens det en overhyppighet av lungekreft, mens kvinnelige sykepleiere er blant de som i mindre grad enn gjennomsnitt får lungekreft. Også kvinnelige gartnere, bønder og akademikere får sjeldnere lungekreft enn gjennomsnitt.

Stor undersøkelse
Undersøkelsen, som er del av en større nordisk undersøkelse, har beregnet at om lag tre prosent av alle krefttilfeller blant menn, kan tilskrives kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen. For kvinner er tallet på mer beksjedne 0,1 prosent.
I 2007 ble det registrert 26 000 nye tilfeller av kreft i Norge. 12 000 av disse var kvinner. Den gjennomsnittlige risikoen for å utvikle kreft før fylte 75 år er 33 prosent for menn og 27 prosent for kvinner.
For flere tall se på Statens arbeidsmiljøinstitutt,  Stamis nettsider

Vi mangler dessverre gode nok data, mener Kristina Kjærheim (Kreftregistret)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse