fbpx Stadig færre liggedager på sykehus Hopp til hovedinnhold

Stadig færre liggedager på sykehus

Antall liggedager ved norske sykehus er redusert med mer enn en tredel de siste tjue årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 1989 var gjennomsnittlig liggetid per døgnopphold ved norske sykehus 7,5 dager, i 2000 var den 6,0 dager, mens den var nede i 4,8 dager i 2008. Akershus, Vest-Agder og Rogaland er fylkene med færrest liggedager per 1 000 innbyggere, mens Nordland, Sogn og Fjordane og Telemark hadde flest.

Den lave gjennomsnittsalderen på befolkningen i Rogaland og den høye i Sogn og Fjordane er sterkt medvirkende til det høye tallet på liggedager i Sogn og Fjordane og det lave i Rogaland.  En annen årsak kan være ulik praksis mellom sykehusene med hensyn til når en pasient regnes som utskrivningsklar, og hvor raskt kommunene kan motta pasienter som trenger pleie eller opptrening etter sykehusoppholdet ifølge SSB.

Av alle årsaker til innleggelse er det hjerte- og karsykdommer som medfører flest liggedager på sykehus.

 

Pleie- og omsorgstjenester

Over 260 000 mennesker mottok minst én form for pleie- og omsorgstjeneste ved utgangen av 2008, som utgjør 5,4 prosent av befolkningen. I forhold til folketallet var andelen som mottok pleie- og omsorgstjenester, høyest i Hedmark og Oppland og lavest i Oslo og Akershus.

Vel en av fire mottakere av hjemmetjenester mottok bare praktisk bistand eller hjemmehjelp. De øvrige mottok hjemmesykepleie enten alene eller i kombinasjon med praktisk bistand/hjemmehjelp. Bortsett fra Oslo og Akershus er denne andelen tilnærmet lik mellom landsdelene. Andelen uten hjemmesykepleie lå imidlertid om lag 10 prosentpoeng høyere i Oslo og Akershus enn i landet for øvrig.

Årsverk i pleie- og omsorgtjenestene var 121 200 i 2008. Tallet tilsvarer 0,46 årsverk per mottaker. Det er Vestlandet og Nord-Norge som har flest årsverk per mottaker.

 

Psykisk helsevern

Sammenlikner man årene 2002 og 2008 regionalt, har døgnplasser for psykisk helsevern blant unge under 18 år per 1 000 innbyggere steget i alle regionene med unntak av Helseregion Sør-Øst. I tillegg har antall polikliniske konsultasjoner steget med over 150 prosent i alle regionene fra 2002.

Antall dager per innleggelse for dem over 18 år har også endret seg markant i samme periode. Men i motsetning til psykisk helsevern for unge har andelen døgnplasser hatt en ganske stor nedgang, fra 510 i 2002 til 380 per 1 000 innbyggere i 2008. Den største nedgangen var i Helseregiohn Vest, den minste i Helseregion Nord.

Hele rapporten finner du her.

Akershus, Vest-Agder og Rogaland er fylkene med færrest liggedager per 1 000 innbyggere,

0 Kommentarer

Annonse
Annonse