fbpx Hvor farlig er turnusarbeid? Hopp til hovedinnhold

Hvor farlig er turnusarbeid?

6 000 sykepleiere kan gi svar på hvordan søvn og turnusarbeid påvirker helsen deres.

«Spørreundersøkelsen om søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere» skal kartlegge sammenhenger mellom skiftarbeid og mulige helseproblemer.

– Mange mennesker i samfunnet må jobbe til ukurante tider. Vi valgte å fokusere på sykepleiere fordi de utgjør en gruppe på om lag 85 000 i Norge, hvorav en tredel har nattarbeid, sier lege og koordinator for den såkalte SUSSH-undersøkelsen, Nils Magerøy.


Ser etter fordeler
Tidligere studier av helse og skiftarbeid har vist at særlig nattarbeid gir uheldige effekter. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2008 viser at ansatte som jobber turnus i større grad enn andre ansatte opplever sterke jobbkrav. De blir oftere møtt med uvilje fra sjefer og kolleger hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene. Og
turnusarbeidere i helse- og sosialsektoren er langt mer utsatt for vold og trusler enn andre. Dessuten har de på noen områder dårligere fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøforhold i helse- og sosialsektoren.

– Vi ønsker å finne ut om det også kan være fordeler knyttet til skiftarbeid, sier Magerøy. 


Få ville svare
I forbindelse med studien mottok 6000 sykepleiere i november i fjor et omfattende spørreskjema fra Norsk Sykepleierforbund (NSF). Svarene lot vente på seg, så det er sendt ut to påminnelser i etterkant.

– Vi har nok ikke vært tydelige nok på hvor viktig det er at alle som har mottatt spørreskjemaet svarer uavhengig av arbeidstidsordning.

Om lag to tusen har svart så langt. Magerøy oppfordrer alle som ikke har svart om å gjøre det. Han presiserer han ønsker svar fra dem som ikke jobber skift også.

– I studien sammenligner vi de som arbeider om natten med dem som arbeider om dagen. God deltakelse er avgjørende for at vi skal kunne danne oss et så riktig bilde av dette som mulig, forklarer Magerøy.

Forskerne tar sikte på å følge deltakerne over en tiårsperiode, og Magerøy påpeker at det er helt naturlig at man i løpet av så lang tid vil skifte jobbstatus og arbeidstid. Derfor er det ønskelig at de som nå er i permisjon også deltar.

De inviterte er i en yngre aldersgruppe, fordi de skal følges over tid. De vil få et årlig spørreskjema. Helse Vest finansierer studien, og halvparten av de spurte bor på Vestlandet, mens de øvrige er fordelt på hele landet. 


Som skapt for nattarbeid?
Forskerne vil blant annet studere hvem som genetisk er best utstyrt til å tåle nattarbeid.

– Personer som har visse varianter av et såkalt klokke-gen, kan se ut til å tåle nattarbeid bedre enn andre. Vi vil også se nærmere på risikoen for hjerte- og karsykdommer hos noen av deltakerne, blant annet ved å få målt kolesterol hos denne undergruppen.


SUSSH-undersøkelsen
Forskere ved Universitetet i Bergen, Unifob Helse og Helse Bergen skal sammenligne de som jobber nattskift med dem som jobber dagskift. De skal blant annet se nærmere på sammenhengene mellom: nattarbeid og søvnforstyrrelser / døgnrytmeforstyrrelser /stoffskifteforstyrrelser / immunforsvar / forhold knyttet til svangerskap
Endelig svarfrist er 1. mars. Nytt skjema kan bestilles via e-post-adresse: arbeidsmedisin@isf.uib.no, eller hos Berit Larsen på telefon 55 58 61 53.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse