fbpx Forskning i hjemmetjenesten Hopp til hovedinnhold

Forskning i hjemmetjenesten

I løpet av 2009 skal hvert fylke ha undervisningshjemmetjenester. Alle kommuner kan nå søke Helsedirektoratet om opptil 500 000 kroner.

Direktoratet tenker seg at de kommunene som får midler, skal ha et tett samarbeid med undervisningssykehjemmene som er opprettet i alle fylker.

Kommunene som vil søke, må følge en søknadsprosess.  Kommunene kan få opptil 500 000 kroner.
Målet er at alle kommunene med undervisningshjemmetjeneste skal være utpekt første halvår 2009.

Nasjonal satsing

- Etablering av undervisningshjemmetjenester er en nasjonal satsing på fagutvikling og et viktig tiltak for å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene i tråd med Omsorgsplan 2015. Vi håper derfor på mange gode søknader, sier divisjonsdirektør Frode Forland i en pressemelding.

Søknadene må være forankret i kommunens administrative ledelse og inneholde en konkret plan for etablering og gjennomføring av tiltaket.

Formål

Tiltaket med undervisningshjemmetjenesten har som formål å stimulere til:

*Fagutvikling
*Praksisnær forskning
*Utvikling av gode læringsmiljøer
*Økt kunnskap om tjenestens behov for kompetanseutvikling

Gjennomføringen skal styrke faglig kompetanse, og bidra til kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten. Det skal samtidig legges vekt på utvikling av ny kunnskap om:

*Brukermedvirkning
*Organisering og bemanning av tjenestene.

Finnmark

Når det gjelder Finnmark fylke, skal direktoratet gjennomføre en egen prosess. Etableringen av nytt undervisningssykehjem, videreutvikling av Karasjok undervisningssykehjem for den samiske befolkning, samt etablering av undervisningshjemmetjenester må sees i sammenheng. Kommunene i Finnmark får et eget brev om dette.Omfang


Undervisningshjemmetjenester skal omfatte både hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester. Det vil si alle omsorgstjenester utenfor institusjon, jf.helsetjenestelovens bestemmelser om hjemmesykepleie § 1-3 og sosialtjenestelovens § 4-2 a-c og e, om praktisk bistand og opplæring, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn m.v herunder også dagaktivitetstilbud.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse