fbpx En studie av innvandrerkvinner med langtids sykefravær Hopp til hovedinnhold
Forskningsnytt:

En studie av innvandrerkvinner med langtids sykefravær

Referer til artikkelen

En studie av innvandrerkvinner med langtids sykefravær. Sykepleien Forskning. 2015; 10

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Marit Leegaard, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dette fører dem inn i en ond sirkel av langtids sykemelding, avvisning fra familie og arbeidskollegaer. Dette forsterker kvinnenes opplevelse av skam og de lar være å fortelle noen om sykdommen, noe som igjen forlenger sykefraværet ytterligere.

Tidligere studier har vist at rehabilitering av innvandrerkvinner med kroniske smerter er utfordrende grunnet manglende språkkunnskaper, manglende tillit til arbeidsgiver og manglende kunnskaper om innvandrere blant helsepersonell. En studie av over 3 700 innvandrere i Oslo, "Innvandrer-HUBRO", viste at prevalensen for selvrapporterte muskel-skjelettsmerter hos innvandrere fra Asia var tre til åtte ganger høyere enn hos den normale norske befolkningen. Innvandrerkvinner skåret i tillegg høyere enn innvandrermenn. Målet med denne studien var derfor å utforske hvordan innvandrerkvinner med langtids sykefravær grunnet muskel-skjelettsmerter opplevde egen sykdom og sine relasjoner på jobben og i familien.

Studien hadde et kvalitativt design og brukte både deltakerobservasjoner og dybdeintervjuer for å samle inn data. 14 kvinner ble rekruttert fra en poliklinikk ved et rehabiliteringssenter i Sør-Norge. Deltakerne var mellom 30–56 år, de var helt eller delvis sykemeldt, og kom fra Afrika eller Asia. Alle behersket tilstrekkelig norsk til å kunne fortelle om egne erfaringer og forstå undervisningen som ble gitt av poliklinikken. Førsteforfatter gjennomførte observasjoner av 14 kvinner i løpet av to rehabiliteringskurs på til sammen ti dager eller over ti uker. Dybdeintervjuer med 11 kvinner ble tatt en til to måneder etter rehabiliteringskurset. Feltnotater fra observasjonene og lydbåndopptak fra intervjuene ble transkribert til tekst. Data ble analysert inspirert av Ricoeur for å få tak i en umiddelbar, ureflektert forståelse av teksten.

Tekstanalysen førte frem til to hovedtemaer: «Stengt inne i hjemmet» og «Avvist på arbeidsplassen». Begge temaer handler om hvordan kvinnene hadde erfart å bli utestengt eller ikke følte seg ønsket eller verdsatt av kolleger, arbeidsgiver eller familiemedlemmer. Dette gjorde at de opplevde livet som ydmykende og ensomt.

Kommentar:

Innvandrerkvinner opplever oftere diskriminering i arbeidsmarkedet, og denne studien gir oss innsikt i hvorfor dette kan skje. Samtidig gir studien noen gode innspill på hvordan arbeidsgivere og kolleger kan hjelpe kvinnene med å komme ut av den vonde sirkelen sykdom-sykefravær-skam-mer sykefravær.

Referanse:

Nortvedt L, Lohne V, Kumar BN, Ploug Hansen H. A lonely life – A qualitative study of immigrant women on long-term sick leave in Norway. International Journal of Nursing Studies. 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.017

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse