NSF støtter de streikende i kravet om pensjonsopptjening

Eli Gunhild By, NSF-leder
IKKE I STREIK: NSF streiker ikke, fordi grensen på 20 prosent stilling for opptjening av pensjon er lovfestet. – Men vi har argumentert mot dette lenge. Ordningen er diskriminerende, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Diskriminerende, sier NSF-lederen, som støtter de streikende på sykehusene. NSF har lenge kritisert at ansatte i små deltidsstillinger ikke får opptjent tjenestepensjon.

Nesten 500 sykehusansatte i LO og YS streiker nå for å få pensjonsopptjening fra første krone også for dem som jobber mindre enn 20 prosent.

– En grense på 20 prosent diskriminerer deltidsansatte, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

Saken dreier seg om tjenestepensjon, ikke om folketrygd.

Les om streiken: 493 sykehusansatte tatt ut i streik 

Her streikes det

Det var 29. mai at 493 sykehusansatte ble tatt ut i streik. Dette er de streikende:

  • Oslo universitetssykehus: 103 Fagforbundet-medlemmer og 16 Fellesorganisasjonen-medlemmer.
  • St. Olavs hospital: 46 Fagforbundet-medlemmer, 36 YS-medlemmer og 5 Fellesorganisasjonen-medlemmer.
  • Helse Bergen: 71 Fagforbundet-medlemmer og 53 YS-medlemmer.
  • Sykehuset Sørlandet: 62 Fagforbundet-medlemmer og 41 YS-medlemmer.
  • Sykehuset Østfold: 60 YS-medlemmer.

Bare et lite fåtall av disse er sykepleiere i Fagforbundet.

Sykepleierne har en lovfestet pensjonsordning

– Vi støtter de streikendes krav. Klart at de bør ha rett til å opparbeide seg tjenestepensjon for alt de arbeider. Det er en diskriminerende ordning, sier NSF-leder By.

– Hvorfor streiker ikke NSF?

– Hovedgrunnen til at ikke også vi streiker for dette prinsippet, er at sykepleiere har en egen lovfestet pensjonsordning, sier hun.

NSF kan med andre ord ikke streike for å endre loven.

– Men vi har levert høringssvar om dette knyttet til offentlig tjenestepensjon gjennom Unio, sier Eli Gunhild By.

Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Ifølge sykepleierpensjonsordningen, som er lovfestet, må sykepleierne ha minst 20 prosent stilling for å være medlem av tjenestepensjonsordningen.

– Dette har vi argumentert mot i flere år, sier By.

Kan legge sammen flere små stillinger

Ifølge lov om pensjonsordning for sykepleiere, kalt sykepleierpensjonsloven, står blant annet dette om hvem som er unntatt fra medlemskap:

«Sykepleier som har en arbeidstid på mindre enn 20 prosent av full stilling. Unntaket gjelder likevel ikke når sykepleieren har flere stillinger omfattet av pensjonsordningen, og stillingene til sammen utgjør 20 prosent eller mer av full stilling.»

LES mer: Tar du ekstravakter et annet sted? Meld fra, ellers kan du tape pensjon

Avtalen i kommunene gjelder ikke sykepleiere

I kommunene (KS-området) ble det bestemt at fra 2014 skal ansatte ha opptjening fra første krone. Men dette gjelder altså ikke sykepleierne, siden de er omfattet av sykepleierpensjonsloven, som jo setter grensen ved 20 prosent stilling (se avsnittet over).

I sykehusene har ikke arbeidsgiverforeningen Spekter ønsket ordningen som KS har valgt. Spekter fastholder grensen på 20 prosent. Derfor er det nå streik.

Alle er enige: Bør være likt for alle

Alle arbeidstakerorganisasjonene er enige om at 20-prosentgrensen skal opphøre, og at her bør det være likt for alle.

I en rapport uttaler de at den nedre grensen på 20-prosentstilling diskriminerer deltidsansatte og har kjønnsskjev effekt.

Grensen tjener ikke noe saklig formål og er uforholdsmessig inngripende overfor dem som utelukkes fra pensjonsordningen, mener arbeidstakerorganisasjonene.

– Flest kvinner

– Kravet om opptjening av pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte og et likestillingskrav, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, til Fri Fagbevegelse.

Systemet med at ansatte må jobbe mer enn 20 prosent for å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen, rammer rundt 10 000 medlemmer. 75 prosent av dem som går i slike lave stillinger, er kvinner. Dette hadde vært unngått om de fikk opptjening fra første krone, understreker Skoghaug til Fri Fagbevegelse

Tar du ekstravakter et annet sted? Meld fra, ellers kan du tape pensjon

Natalia Ebbesen, pensjonsrådgiver KLP
– Så lenge totalen blir 20 prosent eller mer, har du krav på pensjon, minner Natalia Ebbesen om. Hun er pensjonsveileder i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Sykepleiere med flere små stillinger kan gå glipp av fremtidige penger. Hvis de ikke selv melder fra.

Har du ekstravakt flere steder, må du selv si fra for å være sikker på å få pensjonen du har rett til.

Sykepleiere med små stillinger må selv melde fra til sine arbeidsgivere at de må rapportere til pensjonskassen.

– De færreste er bevisst dette, sier Natalia Ebbesen, pensjonsrådgiver i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Frykter de kan gå glipp av pensjon

Ebbesen er redd mange kan gå glipp av pensjonsopptjening om de ikke passer på.

– Så lenge totalen blir 20 prosent eller mer, har du krav på pensjon. Jobber du for eksempel 50 prosent ett sted og tar ekstravakter et annet sted, må du si fra til arbeidsgiveren der du tar sporadiske ekstravakter. Alle timene skal rapporteres til KLP, sier hun.

Grensen senket fra 35 til 20-prosentstilling

1. april 2016 ble minstegrensen for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere senket til 20 prosent av full stilling (beregnes kvartalsvis).

Dette var en følge av en endring i lov om pensjon for sykepleiere.

Tidligere var grensen 14 timer per uke, det vil si 168 timer per kvartal. Dette tilsvarer cirka 35 prosents stilling.

Endringen innebærer at sykepleiere som jobber

Les også: