Bed­re kva­li­tet på sæ­den til menn som bru­ker bok­ser

Bildet viser boksershorts i en bunke.
EN­KELT GREP: Om man øns­ker å bli gra­vid, kan det se ut som bok­ser­shorts op­ti­ma­li­se­rer for­hol­de­ne for å lyk­kes.

Stør­re sjan­ser for å få barn om man gir litt luft til te­stik­le­ne, an­ty­der ny forsk­ning.

At for­høy­et tem­pe­ra­tur i pun­gen på­vir­ker te­stik­le­nes funk­sjon, er kjent. Men det har vært spri­ken­de forsk­nings­re­sul­ta­ter på om typen av un­der­tøy kan på­vir­ke tem­pe­ra­tu­ren ne­den­til og der­med te­stik­kel­funk­sjo­nen. Der­for tok fors­ke­re ved Har­vard T.H. Chan School of Pub­lic Health i Bos­ton grep.

Størst mel­lom bok­ser og joc­key el­ler briefs

656 menn blant par som søk­te in­fer­ti­li­tets­be­hand­ling inn­gikk i stu­di­en, som er ba­sert på sædprøver og selv­rap­por­te­ring om un­der­tøy­bruk de sis­te tre må­ne­der. Men­ne­ne som rap­por­ter­te at de van­lig­vis bruk­te bok­ser, had­de høy­ere sæd­kon­sen­tra­sjo­ner enn menn som van­lig­vis ikke bruk­te bok­ser. De had­de også høy­ere to­tal­an­tall sæd­cel­ler og fle­re motile sæd­cel­ler, altså sæd­cel­ler som er i stand til å kom­me seg gjen­nom kvin­nens be­frukt­nings­or­ga­ner og be­fruk­te eg­get.

Den mest sig­ni­fi­kan­te for­skjel­len i sæd­kon­sen­tra­sjon var mel­lom dem som bruk­te bok­ser, og dem som bruk­te joc­key-un­der­buk­ser og briefs.

– Re­sul­ta­te­ne pe­ker på et re­la­tivt en­kelt grep menn kan ta når de og de­res part­ne­re prø­ver å bli gra­vi­de, sier Li­dia Mínguez-Alarcón, som le­det stu­di­en, i en pres­se­mel­ding fra Har­vard T.H. Chan School of Pub­lic Health.

Stu­di­en er pre­sen­tert i en ar­tik­kel i hu­man re­pro­duc­tion.

For­skjell også i FSH

Fors­ker­ne tok også blod­prø­ver av 304 av men­ne­ne og på­vis­te la­ve­re kon­sen­tra­sjo­ner av FSH (folikkelstimulerende hor­mon) blant dem som bruk­te bok­ser. Det­te hor­mo­net er vik­tig i mann­lig re­pro­duk­sjon og på­vir­ker te­stik­kel­funk­sjo­nen. At ni­vå­et var høy­ere hos men­ne­ne som bruk­te stram­me­re un­der­tøy, an­ty­der en kompanseringsmekanisme der la­ve­re sæd­pro­duk­sjon på grunn av for­høy­et tem­pe­ra­tur gir sig­nal til hjer­nen om å pro­du­se­re mer FSH.

– I til­legg til mer evi­dens for at valg av un­der­tøy kan på­vir­ke fer­ti­li­te­ten, gir stu­di­en evi­dens for at et til­sy­ne­la­ten­de til­fel­dig livs­stils­valg kan på­vir­ke hor­mon­ni­vå­er hos menn både i te­stik­ler og i hjer­nen, sier pro­fes­sor og and­re­for­fat­ter av artikkelen, Jor­ge Chavarro, i pres­se­mel­din­gen.

Be­grens­nin­ger

For­fat­ter­ne un­der­stre­ker at stu­di­en har fle­re be­grens­nin­ger, blant an­net at stu­die­del­ta­ker­ne alle var del av et par som søk­te in­fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Der­for er det nød­ven­dig med mer forsk­ning for å be­kref­te fun­ne­ne også i and­re po­pu­la­sjo­ner.

Les også: