fbpx Store forskjeller i sykehusenes vikarbruk Hopp til hovedinnhold

Store forskjeller i sykehusenes vikarbruk

Illustrasjonsbildet viser et navneskilt på en sykepleier

Helse Sør-Øst har nesten fire ganger så mange sykepleierårsverk som Helse Midt-Norge, men bruker over 34 ganger så mye på innleie av sykepleiervikarer. Hvorfor er det så stor forskjell?

Mens Helse Sør-Øst RHF brukte 73,6 millioner kroner på å leie inn sykepleiervikarer i 2015, brukte Helse Midt-Norge RHF bare 2,1 millioner. Størrelsesforskjellen på de to helseregionene er ikke årsaken til den store forskjellen.

Liten nedgang

Tall fra Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) viser at sykehusene i Norge har hatt en liten nedgang i innleie av sykepleiervikarer fra 2013 til 2015. Da er ikke jordmødre eller andre spesialsykepleiere tatt med.

Nedgangen gjelder alle helseregionene med unntak av Helse Midt-Norge, som har hatt en liten oppgang fra 2013. Men til gjengjeld ligger Helse Midt-Norge desidert lavest i bruk av vikarer, også hvis vi ser i forhold til antall avtalte sykepleierårsverk ved helseregionene.

– Vi har alltid ligget lavt på vikarbruk, sier HR-direktøren hos Helse Midt-Norge, Anne Katarina Cartfjord.

Antall avtalte sykepleierårsverk

Helse Midt-Norge hadde ifølge Statistisk Sentralbyrå 6 165 avtalte sykepleierårsverk i 2014, mens Helse Sør-Øst hadde over tre ganger så mange: 21 199.

Men sykepleier-vikarbruken til Helse Sør-Øst er likevel over 34 ganger så høy som i Helse Midt-Norge. Helse Sør-Øst brukte 73,6 millioner kroner på sykepleiervikarer i 2015, mens Helse Midt-Norge brukte 2,1 millioner kroner.

De andre helseforetakene ligger også høyt i vikarbruken sammenlignet med Helse Midt-Norge.

Helse Nord hadde 4 206 avtalte sykepleierårsverk i 2014 og et vikarforbruk på nesten 19 millioner kroner i 2015. Helse Vest hadde 7 870 avtalte sykepleierårsverk, og et vikarforbruk på 22,4 millioner kroner.

– God tilgang på sykepleiere

– Hvorfor ligger dere så lavt i Helse Midt-Norge?

– Vi har god tilgang på sykepleiere siden vi har god utdanningskapasitet i regionen. Vi har lav turnover siden folk bor der de jobber. Og så har Helse Nord-Trøndelag vært et foregangsforetak på langtidsplanlegging, noe som har hatt smitteeffekt til de andre foretakene. De var tidlig ute med å legge de store planene for ett år om gangen. St. Olavs Hospital har dessuten et bemanningssenter som fungerer godt, men dette er vanskeligere å få til ved mindre foretak. Man må ha et visst volum for at det skal fungere, sier Cartfjord.

Ellen Marie Wøhni, Norsk Sykepleierforbunds ansattrepresentant i Helse Midt-Norge, sier de har som bevisst politikk å satse på eget personell fremfor å leie inn fra vikarbyrå.

– Blir det nok vikarer da?

– Vikarbehovet er vanskelig å dekke, spesielt når det dukker opp kritisk kompetansebehov som ikke alltid er like lett å få fra et vikarbyrå. Da kan det nok bli en del pålagt overtid, sier hun.

Mindre enn en halv prosent

Men hvorfor er bruken såpass høy i Helse Sør-Øst RHF? Vi spør HR-direktør Anne Biering.

Hun påpeker at innleie av personell utgjør en liten del av Helse Sør-Østs samlede bemanningsbehov.

– Ut fra de tallene Sykepleien viser til, tilsvarer dette 78 årsverk for 2015. Sykepleiere i Helse Sør-Øst-regionen utgjorde pr. april 2016 18 751 årsverk. Det vil si at innleide sykepleiere dekket opp cirka 0,42 prosent av sykepleietjenesten.

Biering understreker at det er ønskelig at vikarbruken er så lav som mulig.

– Men vikarer i sykehusene er i perioder et viktig supplement til fast bemanning. Sykehusene har i flere år jobbet med å opprette flere faste, hele stillinger og få ned bruken av innleid helsepersonell, forsikrer hun.

Vi har alltid ligget lavt på vikarbruk.
Anne Katarina Cartfjord

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse