fbpx Omfanget av fysisk tvang mot barn overrasker Hopp til hovedinnhold

Omfanget av fysisk tvang mot barn overrasker

Ung gutt som står og skuer ut over motorveien fra bru

- At barn helt nede i sju års alderen rapporterer at de blir holdt i politigrep. Det overrasker, sier barneombud Anne Lindboe.

I dag presenterte Barneombudet rapporten "Grenseløs omsorg" om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern. Helsedirektoratets tall viser at det i 2014 var 55 000 barn og unge som fikk behandling i psykisk helsevern.

- Er det noen funn dere ble overrasket over?

- Ja. Omfanget av den fysiske tvangsbruken overrasket. I tillegg at barn helt nede i sju års alderen rapporterer at de blir holdt i politigrep. Det overrasker, sier barneombud Anne Lindboe.

Tvang mot barn

Barneombudet melder at de over flere år har fått bekymringsfulle meldinger fra barn som utsettes for tvang på barnevernsinstitusjoner og ved psykiatriske institusjoner.

Meldingene dreier seg om alt fra fastholding, beltelegging og reimer, fotfølging, ransaking til det som oppfattes som ekstremt rigide husregler.

Barnas historier bekymrer

Etter å har reist rundt på institusjoner og snakket med både barn og ansatte er ikke barneombudets bekymringer blitt mindre.

- Vi har fått informasjon om små barn med psykiske lidelser som har blitt holdt i politigrep, jenter utsatt for seksuelle overgrep som har blitt lagt i bakken av menn mye større enn dem selv og ungdom som har blitt fotfulgt 24 timer i døgnet. Barna beskriver tvangsbruken som krenkende og skremmende, sier barneombud Anne Lindboe.

Fakta
Grenseløs omsorg

To barn som sitter på en trapp. Den ene trøster den andre
Ansatte hos Barneombudet har gjennomført samtaler med 51 barn og unge i alderen 10-18 år. Barna bor enten på psykiatriske institusjon, barnevernsinstitusjon eller i fosterhjem.

I tillegg har Barneombudet snakket med 13 unge voksne som har erfaring med å ha bodd på barnevernsinstitusjon elller fosterhjem.

Barneombudet har besøkt 9 døgninstitusjoner i psykisk helsevern og fem barnevernsinstitusjoner.

Foto: Colourbox

 

Klagesystemet lite barnevennlig

Barneombudet mener enkelte institusjoner jobber lite for å forebyggende tvang, og at barn forteller at ansatte ikke kommuniserer med dem i etterkant av tvangsbruk for å hindre at det skjer igjen.

Et annet problem er at klagesystemet i psykisk helsevern og i fosterhjem er lite barnesensitivt og lite tilgjengelig. 

- Det bryter med barns rett etter barnekonvensjonen til deltakelse og innflytelse i eget liv, sier Lindboe.

Barna på barnevernsinstitusjonene har et bedre system, men barneombudet sier det fremdeles er en vei å gå.

Sårbare

- Barn som bor på institusjoner og i fosterhjem er sårbare og helt avhengige av vår beskyttelse. Når det offentlige er ansvarlige for omsorg og behandling, må det forventes at barn får den hjelpen de har krav på. Barna må ikke utsettes for unødvendig tvang og alvorlige inngrep i sin personlige integritet, sier barneombudet.

Hun er klar over at tvang noen ganger er nødvendig. Først og fremst for å beskytte barnet.

- Men de voksne som jobber med barna skal alltid gjøre en grundig vurdering av om tvangsbruk er nødvendig. Tvangsbruk må aldri bli en nødløsning på grunn av manglende forebygging og kompetanse hos de voksne, understreker Lindboe.

Fakta
Fastholding, kroppsvisitasjon og belting

For aldersgruppen 16-18 år ble det fattet 236 vedtak om fastholding. Som nummer to fulgte undesøkelse av rom og

seng med belter for å holde pasienter rolige
eiendeler og kroppsvisitasjon med 82 vedtak, og som nummer tre fulgte bruk av beltelegging med 55 vedtak.

- Det er urovekkende at det ble fattet så mange vedtak om bruk av beltelegging for barn mellom 16 og 18 år, sier Lindboe.

En jente på 17 år hadde ti tvangsvedtak på dette i 2014, mens en jente på 16 år hadde 9.

- Det understreker at det er noen få som blir utsatt for mye tvangsbruk. Det gjenspeiles også i oversikten over antall vedtak om kortvarig fastholding:

En jente på 16 år hadde 77 vedtak om dette, mens en annen hadde 62 vedtak om kortvarig fastholding. For barn under 16 år ble det fattet 115 vedtak om kortvarig fastholding, deretter følger undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon med 92 vedtak.

- Selv om det er forbudt med bruk av mekaniske tvangsmidler for barn under 16 år, ble det fattet to vedtak om dette i 2014. Dette er lovstridig, sier Lindboe.

Foto: Colourbox

 

Bryter ned tillit

- Unødvendig bruk av tvang bryter ned respekten og tilliten til den som skal gi behandling og omsorg, sier Lindboe og peker på at konsekvensene blir dårligere omsorg, behandling og helse.

Barn på institusjon sier til barneombudet at de trenger et sted de kan føle seg hjemme med forutsigbare rammer og god kommunikasjon som gir trygghet og følelsen av å høre til.

Helsevern og barnevern må samarbeide bedre

- Vi har møtt mange barn som trenger hjelp fra både psykisk helsevern og barnevern. Ofte samarbeider ikke disse tjenestene godt nok, sier Lindboe.

Barneombudet sier det er alvorlig når barn med psykiske lidelser ikke får den hjelpen de trenger.

- Psykisk syke barn på barnevernsinstitusjoner utsettes for unødvendig tvang fordi de voksne mangler kompetanse. Her må lovverket endres, sier hun og fortsetter:

- Barn som trenger det må sikres hjelp fra begge tjenestene - grenseløs omsorg.

Tvang med foreldres samtykke

I dag er myndighetsalder i helsespørsmål 16 år. I paraksis betyr det at forbudet mot bruk av mekaniske tvangsmidler, som skal sikre barn mot grove former for tvang, ikke gjelder for barn over 16 år.

For barn under 16 år er behandling i psykisk helsevern som hovedregel basert på foreldresamtykke og at innleggelsen anses som frivillig.

- Konsekvensen blir er at det ikke settes tilstrekkelig krav til at barnets sak opp mot de strenge vilkårene som er satt for beskyttelse av den personlige integriteten, sier Lindboe.

Tiltak det uansett skal fattes vedtak om, også når barnet er under 16 år, er skjerming, undersøkelse av rom og eiendeler, kroppsvisitasjon, beslag og bruk av tvangsmidler.

Kontrollkommisjonen

Barn mellom 12 og 16 år kan motsette seg selve innleggelsen og bringe saken inn for kontrollkommisjonen med egen advokat. De gis imidlertid ikke fulle partsrettigheter. Barn under 12 år har ingen slik klagemulighet, og er dermed fullstendig prisgitt foreldrenes vurdering.

- Barneombudet er kritisk til at kravet om at barnets rett til å bli hørt i helsespørsmål er satt til 12 år, når det i annen lovgivning er en grense på 7 år. Vi har gjentatte ganger bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å følge opp dette, men har hittil fått tilbakemelding om at det ikke har vært mulig å prioritere dette arbeidet, sier Lindboe.

Ustabile hjem

Barneombudet opplevde at svært mange av barna som er innlagt på døgninstitusjon, har en ustabil omsorgssituasjon.

- Flere av institusjonene vi besøkte ga tilbakemeldinger om dette. Lederen ved en institusjon fortalte at rundt 80 prosent av barna var i kontakt med barnevernet, og utdypet med å si at "Omsorgen hjemme er enten manglende eller kvelende", forteller Linboe.

Lovverket må endres

- Hva haster det mest å få gjort noe med?

- Loven om psyksisk helsevern må endres. Helsedepartementet må revidere loven og gjøre den mer barnevennlig, sier Lindboe.

I tillegg mener Barneombudet at barnevernstjenesten og psykiatrien må sammarbeide om å lage et tilbud til barn som trenger hjelp fra begge tjenestene.

- Hvilke råd kan dere gi sykepleiere på bakgrunn av tilbakemeldingene dere har fått fra barna?

- Det er gangske enkle råd: Tenk dere om før dere bruker tvang. Involver barna i oppsett av behandlingsplaner og når husregler skal lages. Barna vil at de voksne rundt dem skal snakke med dem og at de sammen kommer frem til regler. Det er også viktig at personalet snakker med barna etter tvangsbruk. Det er viktig å gå igjennom episoden og snakke om hvorfor det ble slik for å unngå fremtidig tvangsbruk, sier Anne Lindboe.

Du kan følge med på lanseringen direkte fra klokka 09.00 her.

Det var verst å bli holdt nede. Får ikke puste. Kommer ikke løs.
Jente, 17 år,
Jeg liker ikke å være her i helgene. De låste ytterdørene er klaustrofobiske.
Jente, 16 år
Det er mamma og pappa som har bestemt det. Jeg hadde ikke hjerte til å gå imot det, de blir så lei seg og bekymret.
Gutt, 16 år
Vi hadde husordensregler med hundreogørten punkter, men etter hver var det en regel for alt. Det ble en destruktiv spiral fordi det førte til tvang på grunn av brudd på husreglene.
Ansatt ved en institusjon
Jeg ble utsatt for tvang da jeg stakk av en gang. En ansatt løp etter meg og holdt meg igjen. Jeg sparka, og han la meg i bakken og holdt meg til jeg roa meg. Det måtte til.
Jente, 15 år
Jeg hadde ikke fått beskjed om at jeg måtte kle av meg og dusje mens to ansatte så på. De ransaka tingene mine og jeg måtte bøye meg ned og hoste. Det var skikkelig kleint.
Jente, 17 år
Jeg har sett andre bli lagt i bakken. Det går greit. For meg var det normalt. Vold for meg var normalt.
Jente, 17 år
Jeg synes ikke det er greit at de legger meg i politigrep.
Gutt, 7 år

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse