fbpx Uskikkede studenter blir ikke oppdaget Hopp til hovedinnhold

Uskikkede studenter blir ikke oppdaget

Av 100.000 studenter ved 26 utdanninger, er kun 19 funnet uskikket siden 2007.

Sykepleien skrev tidligere i mai om uskikkede studenter. I dag følger  Aftenposten  opp saken. Tall fra  databasen DBH  viser at av 100 000 studenter, er kun 19 funnet uskikket siden 2007.  

Sykepleie er en av utdanningene som skal vurdere studentenes skikkethet.

Årsaken til kravet om skikkethetsvurdering, er at studenter skal kastes ut av studiet hvis de utgjør en mulig fare for dem de skal hjelpe. Det kan for eksempel handle om kommunikasjonsproblemer, rusproblemer, psykiske problemer eller mangel på empati.


Ikke for alle

- Hva tenker NSF Student om dette?

- Overordnet mener en samlet studentmasse at skikkethetsvurdering er kjempeviktig. Vi har blant annet samarbeidet mye med lærerstudentene om dette, sier NSF Studentleder, Stian Aasoldsen.

Han sier videre at det ikke er for alle å jobbe med mennesker.

- Det i seg selv er ikke galt. Det er mye annet man kan være flink til.

- Er dere overrasket over at så få skikkethetssaker er behandlet?

- Nei, det er en kjent sak, sier han.


Mer ressurser

— Det er nødvendig at det brukes mer ressurser på skikkethetsvurderinger, mener Kari Kildahl, som er ansvarlig for slike vurderinger både nasjonalt og på HiOA. Hun har nettopp skrevet en  rapport om skikkethet.

— Jeg foreslår en del tiltak i min rapport til høgskolen, og etter mitt syn er det nødvendig at dette arbeidet blir tilført økte ressurser, sier hun.


Skolenes ansvar

- Hvem har ansvaret for at skikkethetsvurderingen blir gjort?

- Det er skolenes ansvar. De skal gjøre skikkethetsvurderinger gjennom hele studiet. Det er et ansvar de ikke bør ta lett på. Artikkelen i Aftenposten tyder på at de kanskje ikke helt tar inn over seg dette ansvaret, sier han.

- Hvorfor blir det ikke gjort?

- Noe skyldes kanskje finansieringssystemet. Skolene får mer penger dess flere studenter og studiepoeng de produserer. Det er dårlig økonomi å stryke, eller gjøre vedtak om at studenter er uskikket. I tillegg har veiledere og forelesere store kull og liten tid til å følge opp studenter. De har ikke faglig grunnlag for å kunne gjøre skikkethetsvurderinger, sier han.

Jobber ute i virkeligheten

Når skolene ikke gjør skikkethetsvurderinger, sier Aasoldsen at faren for at uskikkede studenter surfer igjennom studiet øker.

- De får vitnemål, autorisasjon og jobb ute i helsevesene, sier han.

- Hvor mange slike sykepleiere tror du det finnes der ute?

- Det har jeg ingen formening om. Jeg stiller meg undrende til at utdanningsinstitusjoner så lett gir vitnemål til studenter. Når Statens autorisasjonskontor tildeler autorisasjon, er det på bakgrunn av at skolene garanterer for at studentene er skikket til å begynne å jobbe i helsevesenet, sier han.

Når de nyutdannede kommer ut i jobb er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at sykepleierne er faglig kvalifiserte til å gjøre de oppgavene de blir satt til.


Pasient døde

I fjor behandlet skikkethetsnemndene tre saker. En ble vurdert som uskikket.

- Vi mener det skjer en underrapportering, sier Anne-Grethe Naustdal i Nasjonalt arbeidsutvalg for skikkethetsvurdering til Aftenposten. 

Hun gir et eksempel fra noen år tilbake: En nyutdannet sykepleier ga antibiotika til en pasient på feil måte og pasienten døde. Etter granskningen viste seg at sykepleieren, i tillegg til dårlige karakterer, hadde brukt seks år på å fullføre utdanningen og gjentatte forsøk på å bestå praksisperiodene.

-  Jeg tror vi kunne forhindret en del av de uønskede hendelsene i helse- og sosialsektoren hvis institusjonene tok skikkethetsarbeidet mer på alvor, sier Naustdal til Aftenposten. 

 

Tør ikke varsle

Lærere, veiledere og studenter kan levere en såkalt tvilsmelding om studenter som de mener er uskikket. Men de kan ikke varsle anonymt. Mange tør derfor ikke melde.

-  Hva tenker NSF Student om dette? Er det en god nok grunn til ikke å melde?

- Utdanningsinstitusjonene må bli flinkere til å informere om plikten til å melde fra om bekymringer i forhold til en students skikkethet, sier Aasoldsen.

Studentlederen understreker imidlertid at en bekymringsmelding ikke skal være farlig.

- Å bli vurdert skal være ufarlig og betyr på ingen måte at man er uskikket.  Det kan imidlertid bety at studenten trenger ekstra oppfølging, sier han.

En student som får et vedtak om at han eller hun er uskikket, er en alvorlig sak.

- Derfor er det noe som skal gjøres med varsomhet. Men det må gjøres. Det betyr imidlertid at de som skal fatte slike beslutninger må ha et godt faglig grunnlag for å gjøre det, sier Aasoldsen.


Skole- "shopper"

Noen studenter blir veiledet ut av studiet før det blir noen formell sak. Det betyr at de kan søke studieplass innen samme fag ved en annen utdanning uten at den nye skolen får vite noe at de har studert ved en annen skole tideligere.

- Vi har hatt eksempler på studenter som nærmest har vandret langs kysten fra lærested til lærested, sier Naustdal til Aftenposten.

- Hva mener NSF Student bør gjøres?

Vi må begynne med å endre finansieringssystemet. Skolene må få bedre uttelling for kvalitet og ikke bare studiepoeng og antall studenter som uteksamineres. Det bør settes av en egen pott penger til skikkethetsarbeid, mener han.

NSF Student har hatt en kampanje om skikkethetsvurdering denne våren. NSOs faglige komiteer for helse-/sosialfag og lærerutdanningene arrangerte en konferanse om tema som NSF Student støttet.

- Jeg er skuffet over at ingenting konkret gjøres av beslutningstakerne, sier Aasoldsen.


Dette sier regelverket:
  • 26 utdanninger er omfattet av skikkethetsvurdering. Blant andre utdannelser for lærere, leger, sykepleiere, sosionomer, psykologer og sosionomer.
  • Studentene skal skikkethetsvurderes gjennom hele studiet.
  • Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.
  • Lærere, veiledere og medstudenter kan levere en tvilsmelding til institusjonsansvarlig. Studenten innkalles til samtale og får tilbud om utvidet oppfølging. Hvis dette ikke hjelper går saken til institusjonens skikkethetsnemd.
  • Ut fra skikkethetsnemndas innstilling kan styret/institusjonens klagenemnd vedta at studenten ikke er skikket. Da utestenges vedkommende og kan heller ikke søke plass ved tilsvarende utdanninger. 
  • Det er egne regler gjelder for politistudenter.
  • I perioden 2007–2013 har lærestedene rapportert at de har behandlet 418 tvilsmeldinger. 27 saker er behandlet i skikkethetsnemndene og 19 studenter er blitt utestengt.

Kilde:  Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning/DBH