fbpx Arbeidsgiver styrer antall helger Hopp til hovedinnhold
Arbeidsretten Dag 4:

Arbeidsgiver styrer antall helger

At det er lang praksis med arbeid kun hver tredje helg gir ikke sykepleierne en tariffestet rett. Arbeidsgivers styringsrett gjelder også helgearbeid, ifølge Spekter.

Forhandlingene i Arbeidsretten fortsatte fredag. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter svarte på Norsk Sykepleierforbunds (NSF) tolkning av arbeidstidsreduksjonen i 1987 og de lokale avtalene som ble inngått. Protokollene som ble undertegnet er å betrakte som en avtale som omfatter arbeid kun hver tredje helg eller sjeldnere, ifølge NSF.

 

Arbeidstidsreduksjonen i 1987

Det har aldri vært snakk om en generell avtale om arbeid kun hver tredje helg, ifølge Spekter.

– Arbeidstidsreduksjonen i 1987 var en del av tariffoppgjøret mellom LO og NHO i 1986. Hensikten var å få til en mest mulig lik arbeidstid for alle. Arbeidstidsreduksjonen gjaldt kun der ukentlig nettoarbeidstid var mer enn 35,5 timer. De som allerede hadde betalt spisepause skulle ikke få redusert arbeidstid, innledet Spekters advokat Tor Olav Carlsen.

En annen forutsetning var at arbeidstidsreduksjonen skulle implementeres lokalt.

– I forbindelse med de lokale drøftingene om nye turnusplaner ble arbeid kun hver tredje helg foreslått som en av flere muligheter, der det lot seg gjennomføre, sa Carlsen.

Dette gjaldt også ved Akershus universitetssykehus (den gang Sentralsykehuset i Akershus).

– Ved Ahus inngikk de tillitsvalgte og sjefsykepleier ved sykehuset en midlertidig avtale om at sykepleiere kunne ta ut en fridag, og at dette skulle skje ved arbeid hver tredje helg, mot tidligere annen hver. Det var kun snakk om en intern avtale rundt den praktiske gjennomføringen av arbeidstidsreduksjonen, sa Carlsen.

 

Sentral politisk føring

Da Spekter (den gang Navo) overtok arbeidsgiveransvaret for sykehusene i 2002 ble partene enige om at «Arbeidstidsforkortelsen pr 01.01.87 videreføres».

– Praksis har vært arbeid hver tredje helg. Uenigheten mellom partene gikk i all hovedsak på størrelsen på kompensasjon for å jobbe ekstra helger i forbindelse med ferieavviklingen. Dette gikk greit, helt fram til sommeravviklingen 2012 og 2013. Da ville plutselig ikke tillitsvalgte godkjenne turnusplaner utover arbeid hver tredje helg.

Grunnen til dette var ifølge Spekters NSFs landsmøtevedtak fra 2011 om å jobbe for tariffesting av arbeid kun hver tredje helg.

– Dette har vært NSFs uttalte politikk siden 1985. Hver gang det er tatt opp, er det blitt avvist av arbeidsgiver. Det har aldri vært snakk om at dette har vært en del av rammeavtalen, sa Carlsen.

 

Arbeidsgivers styringsrett

De tidligere inngåtte turnusprotokollene NSF viser til, er ingen tariffavtale. Det er kun snakk om lokale særavtaler, knyttet til identifiserbare personer. Og det er snakk om klart definerte perioder, ifølge Spekter.

– Ahus har aldri ment at det skulle innføres arbeid tredje hver helg på generelt grunnlag. Det gjaldt kun den enkelte avdeling for en avgrenset periode. Det vil si at protokollene som ble undertegnet ved Ahus ikke gir sykepleiere tariffestet vern mot å arbeide oftere enn hver tredje helg. Administrerende direktør var derfor i sin fulle rett da hun våren 2013 besluttet at sykepleiere i turnus skulle jobbe inntil tre ekstra helger i året. Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, konkluderte advokaten.

 

Ikke snakk om press

NSF har stevnet ledelsen ved Ahus for å ha utøvet press overfor tillitsvalgte og ansatte for å endre eksisterende avtaler.

– Det har aldri vært snakk om tariffestede avtaler. Her gjelder arbeidsgivers styringsrett. Og når arbeidsgiver etter drøftingsmøter med tillitsvalgte ikke kom fram til enighet, og sa opp den lokale særavtalen, er det en del av en helt ordinær prosess og ikke press, sa Spekters advokat Tarjei Thorkildsen.

NSF stevnet også Ahus for brudd på fredsplikten i forbindelse med forhandlingene om ny avtale om arbeid hver annen helg. Arbeidsgiver ønsket å endre kompensasjonen for ansatte som hadde skrevet under på avtale om arbeid annen hver helg. De hadde 40 000 kroner i årlig kompensasjon, men ble nå tilbudt 30 000 kroner. Det skulle ikke gis kompensasjon for de tre ekstra helgene, som arbeidsgiver våren 2013 besluttet skulle inngå i ny turnus.

– Beslutningen om at sykepleiere i turnus skal jobbe inntil tre ekstra helger som en del av ordinær turnus ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det gjelder også de med avtale om arbeid hver annen helg, mente Thorkildsen.

Det siste punktet gjaldt administrerende direktørs utkast til ny turnus på intensivavdelingen. Arbeidsgiver hadde her fjernet kravet om arbeid hver tredje helg. Utkastet ble avvist av de tillitsvalgte.

Samme dag gikk arbeidsgiver ut på intranett med følgende oppslag «NSF vil ikke videreføre dagens Intensivturnus».  Det forelå allerede en undertegnet avtale som arbeidsgiver nå ikke ville forlenge. NSF mener de tillitsvalgte på denne måten ble utsatt for press ved å bli framstilt som syndebukker for problemene på intensivavdelingen. 

– Jeg kan heller ikke her se at arbeidsgiver har utøvet press. Når partene ikke ble enige om ny avtale, var det naturlig å gå tilbake på en turnus med ordinær 35,5 timers uke uten gjennomsnittsberegning, med de konsekvenser det vil medføre, ifølge Thorkildsen.

Spekter la ned påstand om at Arbeidsretten avviser at det i forbindelse med arbeidstidsreduksjonen ble inngått avtale om arbeid hver tredje helg. Videre at de saksøkte frifinnes for påstand om press og brudd på fredsplikten ved Ahus.

 

Tirsdag fortsetter forhandlingene i Arbeidsretten med partsforklaringer fra Spekter, Unio, NSF og Ahus.

 

Tidslinjen under inneholder viktige nasjonale milepæler når det gjelder arbeidstid. Kilder: NSF og Ebba Wergeland med boka: Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen.

 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse