fbpx 10 spørsmål om streiken Hopp til hovedinnhold

10 spørsmål om streiken

Meklingen for ansatte i offentlig sektor brøt sammen natt til torsdag 24. mai. Unio beskylder regjeringen og KS for å kaste de stats- og kommuneansatte ut i streik. Motparten stiller seg helt uforstående. Hva strides partene egentlig om? Hva skjer videre?

 

Hva er Unios begrunnelse for streiken?

Økonomi. Unio mener regjeringen nekter å gi medlemmene i offentlig sektor samme lønnsutvikling som i privat sektor. Ifølge Unio vil lønnveksten i industrien etter lokale forhandlinger bli på godt over 4 prosent, mens statens og kommunenes forhandlere tok utgangspunkt i regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett på 3,75 prosent lønnsvekst.

 

Hvorfor vil ikke regjeringen og KS gi offentlig ansatte en lønnsøkning tilsvarende privat sektor?

Økonomi. Statsråd Rigmor Aaserud mener statens tilbud på litt under 4 prosent ville sikret alle offentlig ansatte en betydelig vekst i kjøpekraften, og at arbeidstakerorganisasjonene må ta inn over seg den usikre og ustabile situasjonen som råder i den globale økonomien. KS mener resultatet i privat sektor ligger utenfor de økonomiske rammer gitt av regjeringen norske kommuner kan bære.

 

Hvorfor er de sentrale oppgjørene så viktig for offentlig sektor?

I offentlig sektor får arbeidstakerne lønnsopprykk først og fremst gjennom tariffavtalene, mens i privat sektor kan mer enn 50 prosent av lønnsveksten komme utenfor tariffavtalene i form av lokale lønnsforhandlinger.

 

Hvorfor er det ikke streik i Oslo, mens det er streik mange andre steder?

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av streiken. Forhandlingene i hovedstaden føres mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), Akademikerne og YS. Forhandlingene i Oslo kommune pågår fortsatt, flere dager på overtid.

 

Sykepleiere har hittil vært lite synlige i streiken. Hvorfor det?

I første streikeuttak ble i hovedsak sykepleiere uten direkte pasientkontakt tatt ut i streik. Dette vil for en stor del ramme arbeidsgiver, og ikke tredjepart - pasientene. At papir hoper seg opp i kommunene, fanger ikke samme interesse i media som når søppeldunkene blir fulle.

 

Gjelder streiken også for sykepleiere som jobber på sykehus?

Nei. Sykehusene (helseforetakene) er et eget tariffområde, og Unio Spekter og Helse-Spekter (helseforetakene) har ennå ikke bestemt oppstartdato for lønnsforhandlingene.

 

Når starter oppgjøret for sykepleiere ansatt ved sykehusene?

Forhandlingene vil komme i gang når det foreligger enten frivillig forlik eller et vedtak etter tvungen lønnsnemnd i den pågående konflikten. Unios forhandlingsleder i Helse-Spekter er NSFs leder Eli Gunhild By.

 

Hva er tvungen lønnsnemd?

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. Samtidig oppfordres partene til å avslutte aksjonene umiddelbart. En lønnsnemnd blir oppnevnt av regjeringen, og vedtaket lønnsnemnda gir er bindende for begge parter.

 

Hva skal til for at Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemd?

Internasjonale konvensjoner som verner streikeretten setter klare grenser for bruk av tvungen lønnsnemnd. Slik disse tolkes, er det bare adgang til å gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen ("vitale samfunnsinteresser").

 

Har man rett til lønn når man streiker?

I det arbeidet nedlegges opphører arbeidsgivers plikt til å betale lønn for de som er i streik. De ansattes fagforbund har imidlertid bygget opp egne streikefond gjennom innbetalt kontingent. Og det utbetales streikestøtte etter egne regler fra en streikekasse.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse