fbpx Knusende dom fra sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Knusende dom fra sykepleierne

Det er snaut ni måneder før regjeringens prestisjetunge samhandlingsreform trer i kraft. Mye er ennå ikke på plass viser ny undersøkelse.

Mange sykepleierne er skeptiske, i beste fall avventende til samhandlingsreformen, som etter planen skal tre i kraft fra 2012.

Og det er god grunn til bekymring, viser en ny undersøkelse Fafo har gjort på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) om eldreomsorgen i kommunene. Her går det blant annet fram at de sykeste eldre får for dårlige tjenester. Sykepleiere får ikke fulgt opp pasienten godt nok, og mange pasienter trenger høyere omsorgsnivå enn de får i dag. Terskelen for å få sykehjemsplass er også for høy.

Mer enn 4 000 sykepleiere over hele landet har vurdert tilbudet som gis på deres arbeidssted og i deres kommune. Sykepleierne har i snitt 10 års yrkeserfaring fra sykepleie rettet mot eldre i kommunen.

 

Flere institusjonsplasser!

Undersøkelsen viser at tjenestetilbudet til eldre er redusert de siste 20 årene. Institusjonstilbudet i kommunene er redusert, samtidig som det har skjedd en økt og intensivert bruk av hjemmetjenester.

Dekker dagens tjenestetilbud behovene til den eldre befolkningen? Det er ett av spørsmålene Fafo ønsket svar på. Og svaret er entydig: Flere institusjonsplasser, ikke omsorgsboliger uten bemanning.

Så mange som tre av fire sykepleiere svarer at deres kommune ikke har nok langtidsplasser i sykehjem til å dekke de eldres behov. I tillegg svarer seks av ti at kommunen mangler korttidsplasser i sykehjem, og nesten like mange at det er for få omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Mangelen på institusjonsplasser gjør at terskelen for å få sykehjemsplass i kommunen er for høy, mener seks av ti sykepleiere.

For få institusjonsplasser for den mest pleietrengende gruppen fører til at andre deler av tiltakskjeden innenfor eldreomsorgen belastes ytterligere. Eldre som i dag mottar hjemmesykepleie hjemme eller i omsorgsbolig burde hatt institusjonsplass. Det mener i alle fall tre av ti sykepleiere.

For å møte denne utfordringen har regjeringen bevilget økonomisk tilskudd til bygging av 12 000 nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger innen 2015. Bekymringen til regjeringen er at kommunene ikke er interessert.

 

Stor utfordring

Når det gjelder spørsmål om hvordan de vurderer tilbudet til demente, og eldre pasienter som skrives ut fra sykehus, svarer hver fjerde sykepleier at de opplever både tilbudet til demente og tilbudet til eldre pasienter som skrives ut av sykehus som nokså/svært dårlig eller varierende.

Med tanke på samhandlingsreformen og målet om å redusere antall liggedager i sykehus ytterligere, står kommunene ovenfor en stor utfordring når det gjelder å sikre forsvarlig oppfølging av eldre pasienter.

 

For lite personell

Hva med de 12 000 nye årsverkene innen pleie- og omsorgstjenesten som regjeringen har lovet i perioden 2008-2015?

Årsverkene trengs, skal vi tro sykepleierne, Åtte av ti mener tjenesten eller institusjonen hvor de jobber i dag ikke er godt nok bemannet. Av undersøkelsen går det videre fram at det er altfor stor bruk av ufaglærte, spesielt i helger og i ferier og høytider.

I 2009 var det 115 000 årsverk innen kommunenes helse- og omsorgstjenester. Av disse var 33 000 årsverk uten relevant fagutdanning, mens antall med fagutdanning fra videregående utgjorde 48 000 årsverk. Antall årsverk for sykepleiere var 34 000.

For lite personell med fagkompetanse går ut over kvaliteten på eldreomsorgstilbudet. En av tre sykepleiere svarer at de eldres behov for ernæring, hygiene, pleie og medisinske behov ikke blir godt ivaretatt der de jobber. Når det gjelder de eldres behov for trygghet, samvær og meningsfull aktivitet opplever over halvparten av sykepleierne at dette ikke blir godt ivaretatt.

Tiden strekker rett og slett ikke til. Over halvparten av sykepleierne svarer at de daglig opplever at tiden de har til rådighet til den enkelte eldre pasient ikke er tilstrekkelig. I tillegg svarer 31 prosent at dette forekommer hver eneste uke.

For lite personell i tjenestene skaper hastverk og tidspress som igjen går utover muligheten til å drive forebygging. Mindre enn hver fjerde sykepleier har tid til å følge med på behovsutviklingen, slik at tiltak kan settes inn tidlig og forhindre forverring i helsetilstand og hjelpebehov til den eldre.

 

Bruk av tidsskjema

Litt under fire av ti hjemmesykepleiere bruker i dag tidsskjemaer for tidsbruk per oppgave de skal utføre hos hver enkelt pasient.

Blant dem som bruker tidsskjema svarer halvparten at bruken av skjemaene går ut over kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre. Hele tre av ti hjemmesykepleiere opplever bruken av skjemaene som en belastning.

 

Storbyene sliter mest

Det er de større byene med mer enn 50 000 innbyggere som har kommet kortest med å dekke de eldres behov for tjenester.

Her svarer tre av fire sykepleiere at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy, og hele 80 prosent mener det er for få langtidsplasser i sykehjem. I kommuner med mindre enn 3 000 innbyggere opplever hver fjerde at terskelen er for høy. De største byene kommer også dårligere ut på alle spørsmålene om ivaretakelse av de eldres behov.

Jo større kommunene er, jo dårligere kommer de ut i forhold til personell med høy kompetanse. Både på dagtid, kveldstid/netter, helger og i ferier og høytider har de største byene lavest andel personell med helsefaglig bakgrunn, og størst bruk av ufaglærte.

 

Og svaret er?

Forbundsleder Lisbeth Normann i NSF påpeker at det må bygges flere sykehjemsplasser.

– Omsorgsboliger med heldøgns omsorg og sykehjem kan ikke sidestilles som tilbud til de aller mest hjelpetrengende. Kommunene må ta mer ansvar for de sykeste gamle som trenger hjelp hele døgnet, og regjeringen må vurdere nye finansieringsordninger.

Hun er også bekymret for kompetansen i kommunene.

– Det må bli tilstrekkelig grunnbemanning med kompetent helsepersonell, både i hjemme­sykepleien og i sykehjemmene. Bemanningen må beregnes ut fra pasientenes tilstand. I en enhet for døende vil grunnbemanningen og kompetanse­sammensetningen være annerledes enn på en demensenhet.

Samlet sett står utøvere av sykepleie for over 100 000 årsverk i helse- og omsorgs­tjenesten, og over 50 000 årsverk i sykehusene.

– For å få best mulig effekt av denne arbeids­kraften må det opprettes en nasjonal enhet for oppfølging og koordinering av sykepleietjenesten. Dette er påkrevet for at samhandlingsreformens hensikt med hel­hetlig pasientforløp, forebygging og bedre koordinering mellom nivåer skal bli vellykket, sier NSFs forbundsleder.

 

Fra undersøkelsen

*74 prosent av sykepleierne mener kommunen mangler langtidsplasser i sykehjem.

*62 prosent mener terskelen for å få sykehjemsplass er for høy.

*32 prosent mener tilbudet av hjemmesykepleie er for lite utbygget.

*36 prosent av hjemmeboende eldre trenger et mer omfattende tilbud.

*79 prosent mener tilbudene i kommunen ikke er godt nok bemannet.

*54 prosent opplever daglig at tiden de har til rådighet ikke strekker til.

Kilde: Eldreomsorg under press – Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. Fafo-rapport 2011:12

 

Les: Går for sakte

Åtte av ti sykepleiere mener arbeidsplassen i dag ikke er godt nok bemannet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse