fbpx Fratatt ansvarsvakter Hopp til hovedinnhold

Fratatt ansvarsvakter

Flere med ansvarsvakter i akuttpsykiatrien på Ahus mangler sykepleiefaglig bakgrunn.

I 2008 skrev Sykepleien om den noe ukonvensjonelle praksisen ved akuttpsykiatrien på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Der kunne både lærere, førskolelærere og andre med høyskole- eller universitetsfaglig bakgrunn uten helsefaglig innhold, bli satt til å være ansvarsvakter.

Nå skjer det samme ved akuttpsykiatrien på Akershus universitetssykehus (Ahus), får Sykepleien opplyst fra en pålitelig kilde. Og det til tross for at det i sykehusets egne prosedyrer heter at «Som hovedregel skal ansvarsvakt være sykepleier». På seksjon B er det særlig få sykepleiere ansatt, forteller tipseren. Der er det mer regelen enn unntaket at ansvarsvakt ikke er sykepleier.

 

Ukjent for ledelsen
Direktøren ved sykehusets divisjon psykisk helsevern, Trond Rangnes, forstår ikke spørsmålet når Sykepleien ringer.
- Dette skjer ikke. Det er i så fall bare unntaksvis. Det er en ukjent problemstilling for meg. Jeg har aldri vært varslet og prosedyrene er helt klare på at det er sykepleiere som skal ha ansvarsvakter som hovedregel, sier han.

Sykepleiens kilde opplyser imidlertid at det for tre uker siden var varslet om at det var altfor få sykepleiere på vakt på den nyopprettede seksjon B, samtidig som det var rapportert at ansvarsvaktene var inkompetente. Tidligere er det også ført avvik på at det ikke var dokumentert viktige ting og hendelser med pasientene fordi personalet manglet sykepleiefaglig bakgrunn.

Vi ringer Mette Garvoll Værøy, avdelingssjef for akuttpsykiatrien ved Ahus. Hun kan bekrefte at avviksmeldingen har blitt registrert lokalt på seksjonen.
– At én person synes noe er uforsvarlig medfører ikke nødvendigvis riktighet. Vi driver i høyeste grad forsvarlig, sier hun.

Værøy bekrefter at det forekommer at andre yrkesgrupper enn sykepleiere kan ha ansvarsvakt på alle fire seksjoner ved avdelingen.
– Men det er jo imot hovedregelen i prosedyrene deres?
– Prosedyrene åpner også for at andre yrkesgrupper kan ha ansvarsvakter. Det dreier seg primært om personer med treårig høyskoleutdanning.

– Men direktøren for divisjonen visste ikke at dette skjer?
– Han har 1200 ansatte under seg og kan ikke ha oversikt over alt. Det er ingenting i lovverket som tilsier at kun sykepleiere kan ha ansvarsvakter, påpeker hun. Og det har hun fullstendig rett i. Ser vi reint lovmessig og knusktørt juridisk på det, kan
en amøbe settes til å ha ansvarsvakt i psykiatrien. Så lenge det er forsvarlig.

 

– Oppsiktsvekkende praksis
Spørsmålet er altså om det er forsvarlig at et menneske som ikke har sykepleiefaglig bakgrunn, som ikke er utdannet i å vurdere symptomer eller forstå alvorlighetsgraden i et sykdomsbilde, skal h a a n - svarsvakt i akuttpsykiatrien. Der kan pasientene i tillegg til et psykisk sykdomsbilde også ha mange somatiske lidelser.
– Det blir dårligere kvalitet på tjenestene. Spesialisthelsetjenesten skal også gi gode faglige råd til førstelinjetjenesten ute i kommunene. Man gir da råd til noen som kan mye mer. Dette blir for dumt, sier Sykepleiens kilde.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lisbeth Normann, synes praksisen er oppsiktsvekkende. Og hun sammenligner med et vanlig akuttmottak for å få fram urimeligheten: – Dersom en traumepasient kommer til et akuttmottak, blir pasienten møtt av personell med toppekspertise innen fagfeltet. En person uten tilstrekkelig helsefaglig utdanning ville aldri fått ansvarsvakt på et akuttmottak. I akuttpsykiatrien er det kanskje enda viktigere at pasienten blir møtt på samme måte, ettersom denne pasientgruppen er ekstra sårbar, sier hun.

Vi ringer Helsetilsynet i Oslo og Akershus og får snakke med fylkeslege Petter Schau:
– Myndighetene har ikke satt noen krav om profesjoner eller pleiefaktor på dette, noe vi har protestert litt på tidligere. Bemanningen og ansvarsområdene må alltid vurderes opp mot forsvarlighet. Man må se på hvert enkelt tilfelle hvor lista skal ligge. Det går en grense et sted, men den er ikke fastlagt utenfra, sier fylkeslegen. Han har ikke mottatt noen meldinger om Ahus sin praksis, men har en klar oppfordring til tillitsvalgte ved sykehuset:

– De har plikt til å melde fra til oss, dersom de mener det drives uforsvarlig og de ikke kommer noen vei gjennom å melde internt først. Da vil vi se nærmere på det. I første omgang vil vi etterspørre vurderinger fra ansvarlig ledelse, som må redegjøre for systemet, sier Schau. Faglig eller driftsmessig ansvar «Ansvarsvakt» er et begrep som avdelingene kan definere innholdet i selv.

 

Vaktansvarlig sykepleier
Fylkeslege Schau synes derfor akuttpsykiatrien ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Aker, gjør klokt i å holde seg borte fra begrepet. De opererer i stedet med henholdsvis «vaktansvarlig sykepleier»/«vaktansvarlig lege» og «ansvarshavende sykepleier»/«ansvarshavende lege».

På akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus verserer to ulike definisjoner av hva ansvarsvaktene skal gjøre:
– Ansvarsvakten har det faglige og administrative ansvaret når seksjonssjef eller stedfortreder ikke er til stede, sier tipseren til oss og henviser til prosedyre for ansvarsvaktens arbeidsoppgaver, som fantes i det interne EQS-systemet tidligere i år. Der står det også at ansvarsvakten skal vurdere intervensjon overfor suicidalpasienter, og lede rapporten til forvakten/vakthavende lege i helgene.

Avdelingssjef Værøy sier ansvarsvaktene ikke skal ha noe faglig ansvar, men at det kun dreier seg om et driftsmessig ansvar. Hun henviser til gjeldende prosedyre for ansvarsvaktens oppgaver, gyldig til juni 2011. Der står det også at «hvis ansvarsvakt ikke er sykepleier, skal det være en definert sykepleier som avgjør om en skal kontakte vakthavende lege ved medisinske og somatiske spørsmål».
– Men forholdene blir spesielle fordi den som har mest kunnskap ikke har myndighet. Man kan heller ikke diskutere fag med noen som ikke har den teoretiske bakgrunnen for å forstå det man snakker om, påpeker tipseren til Sykepleien. Tipseren forteller også at de som jobber på golvet ikke kjenner til at ansvarsvaktens oppgaver har blitt endret fra et faglig til et driftsmessig ansvar.

 

Lav sykepleierdekning
– Sykepleiedekningen på seksjon B har blitt faretruende lav, sier den anonyme kilden og utdyper:
– Det er ofte bare én sykepleier på avdelingen. Sykepleierne blir tilsidesatt og fagmiljøet blir deretter. Flere sykepleiere protesterte i begynnelsen på at det ble ansatt for mange uten sykepleiefaglig bakgrunn, men ble ikke hørt. De orker ikke skrive avvik fordi de mener de ikke blir hørt, eller de tør ikke, fordi de frykter at det skal bli brukt mot dem.
– Hvordan da?
– Enten i arbeidssituasjonen eller dersom de søker seg ny jobb ved sykehuset. Men ledelsen har ikke sagt noe som gjør at de trenger å frykte det. Selv har jeg alltid skrevet mye avvik og føler det er helt greit.

Avdelingen har også flere ansatte som har bakgrunn som håndverkere. Nylig var Sykepleiens kilde på vakt med en av dem. Vanligvis bytter de ansatte på å sitte fast vakt hos pasienter i belter som krever kontinuerlig observasjon. Men håndverkeren ønsket ikke dette, da han ikke visste hvordan han skulle takle det når en slik pasient skulle på do.
– Dette er en helt typisk situasjon. Når man ikke har helsefaglig utdanning skjer slike ting, kommenterer tipseren. Vedkommende forstår ikke at det kan være lov å ansette personale i spesialisthelsetjenesten som ikke er helsefaglig utdannet.
– Jeg synes pasientene våre har krav på å vite at de blir møtt av lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og håndverkere. Pasientene prater jo til disse personene som om de er helsefaglig utdannet, sier kilden til Sykepleien.

 

– Akuttpsykiatri særlig sårbar
NSFs fylkesleder i Akershus, Ragnhild Hegg, sier det er en kjent utfordring at det er mye personell uten tilstrekkelig helsefaglig kompetanse i psykiatrien.
– Jeg vil henstille til alle ledere å tenke forsvarlighet. Det er helt ok med tverrfaglighet, men kompetansen til de ulike grupper må brukes spesifikt. Er det snakk om pasienter som er i utskrivingsfasen fra psykiatrisk avdeling, vil det kanskje være mer naturlig at en sosionom er ansvarsvakt. Men en psykiatrisk pasient som legges akutt inn har helt andre behov. Der er det viktig at ansvarsvaktene har sykepleiefaglig bakgrunn.

– Oppfordrer du sykepleiere til å melde avvik dersom ansvarsvaktene i akuttpsykiatrien mangler sykepleiefaglig bakgrunn?
– Hvis det får konsekvenser for pasientene, definitivt! Og husk kopi til tillitsvalgte. Det er viktig for dem å vite hva som skjer.
Hegg frykter at pasientsikkerheten vil lide ved at personell uten sykepleiefaglig kunnskap blir satt til å ha ansvarsvakter.
– Det vil gå ut over vurderingen av ulike symptomer. De kan være lett å overse når man ikke har helsefaglig bakgrunn, sier fylkeslederen.

 

Nye teamledere
I mellomtiden har Sykepleien fått beskjed om at de nye teamlederne er klare på seksjon B. Teamlederne på dagtid er også ansvarsvakter. Det er en barnevernspedagog og to sosionomer. Den fjerde begynner i 2011 og tipseren kjenner ikke yrkesbakgrunnen.
I en e-post svarer divisjonsdirektør Rangnes slik om hva han synes om at akuttpsykiatrisk avdeling ikke følger hovedregelen i prosedyren om at ansvarsvakt skal være sykepleier: 
"Jeg kan ikke på årsbasis se at hovedregel ikke er fulgt – skulle den ikke være det, er det fremdeles innenfor det forsvarlige som er vurdert av dem som har ansvaret for driften – det er som kjent ikke sykepleierne som har det ansvaret. Mer er det vel ikke mulig å si i denne saken."

 

FAKTA

Sykepleien har spurt hvilke yrkesgrupper som har ansvarsvakt ved noen av landets psykiatriske akuttavdelinger.

Bærum sykehus, psykisk helse og rus, avdeling Blakstad:
Kun sykepleiere, som regel psykiatriske sykepleiere.

Stavanger universitetssykehus, Seksjon for akuttpsykiatri:
Kun sykepleiere.

Haukeland universitetssjukehus, psykiatrisk klinikk:
I tillegg til sykepleiere, også vernepleiere med fireårig utdanning og tilleggskurs innen medikamentadministrering.

St. Olavs Hospital, Divisjon psykisk helsevern, avd. Østmarka, akuttenheten:
Kun sykepleiere, i første omgang psykiatriske sykepleiere.

Oslo universitetssykehus, Aker, akuttpsykiatrisk avdeling:
Bruker ikke begrepet ansvarsvakt, men «ansvarshavende sykepleier» og «ansvarshavende lege».

Oslo universitetssykehus, Ullevål, akuttpsykiatrisk avdeling:
Bruker ikke begrepet ansvarsvakt, men «vaktansvarlig sykepleier» og «vaktansvarlig lege».

 

De orker ikke skrive avvik fordi de mener de ikke blir hørt, eller de tør ikke, fordi de frykter at det skal bli brukt mot dem.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse