fbpx Drap i Norge Hopp til hovedinnhold

Drap i Norge

Gjennomsnittsdrapspersonen er en 38 år gammel arbeidsløs mann som under påvirkning av alkohol dreper en person i omgangskretsen med kniv.

Olsenutvalgets gjennomgang av drap i Norge i perioden 2004- 2009 viser at det ikke er mulig å forutsi hvem som dreper.


200 gjerningsmenn undersøkt

Utvalget gikk igjennom sakene til 183 ofre og cirka 200 gjerningspersoner. De fant at personer med følgende lidelsene var overrepresentert blant drapspersonene:

 • Ruslidelser (38 %)
 • Personlighetsforstyrrelser (30 %)
 • Schizofreni eller paranoid psykose (18 %)

61 av de undersøkte var påvirket av rusmidler i gjerningsøyeblikket.

Gjennomsnittsdrapspersonen er en 38 år gammel arbeidsløs mann som under påvirkning av alkohol dreper en person i omgangskretsen med kniv.


Utvalgets forslag

Olsenutvalgets rapport sier at vold og drap kan ikke forklares ut fra én årsaksfaktor alene. Utvalget menerdet kan være mulig å redusere risiko for vold og drap og foreslår følgende:

 • Personer med kombinasjon av ruslidelser og andre psykiske lidelser bør behandles integrert av samme enhet, hvor både rusproblem og psykisk lidelse behandles sideløpende.
 • Voldelig adferd bør være et prioritert tema under behandling av rusavhengige pasienter, spesielt pasienter med alkoholavhengighet eller personer som er avhengige av benzodiazepiner eller sentralstimulerende stoffer.
 • Det bør satses på aktivt oppsøkende team innen psykisk helsevern.
 • Utvalget anbefaler at det utvikles behandlingstilbud spesielt tilpasset personer med alvorlig personlighetsforstyrrelse og med stor risiko for voldsutøvelse. Forpliktende samarbeid mellom politi, kriminalomsorg og helse- og sosialvesen for personer med alvorlig personlighetsforstyrrelse med stor risiko for voldsutøvelse er viktige
 • Oppfølgning etter utskriving fra akutt-/døgnenhet bør vektlegges av helsetjenesten. I dette støtter utvalget samhandlingsreformens visjon om samarbeid på tvers av etater og behandlingsnivåer.
 • Det bør etableres en permanent forskningsbasert ordning for gjennomgang av samtlige drapssaker i Norge.

Olsenutvalget rapport er sendt ut på høring og skal så behandles i Helse- og omsorgsdepartementet. Her finner du høringssvarene fra flere instanser.


Vold mot kvinner

Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende partner. Siden 2006 er det begått 30 drap. Ti av disse er kvinner som er drept av samlivspartneren.

NIBR-rapporten "Vold i parforhold - ulike perspektiver" fra 2005, viser at mer enn hver fjerde kvinne, og mer enn hver femte mann, har opplevd at ektefellen eller samboeren minst en gang har anvendt fysisk makt. Litt over fem prosent har opplevd dette fra partneren sin i løpet av det siste året.

Hver tiende kvinne og to prosent av alle menn har opplevd voldsomme overgrep i et parforhold. Yngre er betydelig mer utsatt for fysisk maktbruk fra partneren, enn eldre er.

Kjersti Alsakers doktorgrad viser at kvinner ved norske krisesenter har betydelig dårligere helse og livskvalitet enn for eksempel soldater som har vært i krig.


Innvandrere dominerer

Ifølge tall fra Krisesentersekretariatet hadde 61 prosent av beboerne i 2009 innvandrerbakgrunn. 27 prosent av disse var gift med etnisk norske menn. NIBR-rapporten viser at maktbruk i parforholdet er mer utbredt blant kvinner og menn med ulike levekårsproblemer.

Statistikk fra krisesentersekretariatet fra 2009:

 • 1878 personer hadde til sammen 2368 opphold på krisesenter i Norge.
 • Av beboerne var det ni menn.
 • 51 prosent av beboerne hadde tilsammen 1734 barn som bodde på et krisesenter.
 • Menn overnattet 154 døgn, kvinner 68876 døgn og barn 53004 døgn.

 

Kilder: Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk helseinformatikk, Foredrag av Bjørn Lydersen på Nasjonal konferanse om psykisk helse, Olsenutvalgets rapport.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse