fbpx Skift og turnus ikke likestilt likevel Hopp til hovedinnhold

Skift og turnus ikke likestilt likevel

Trodde du turnus og skift skulle likestilles fra 1. desember? Ikke helt. Men det er blitt mer rettferdig enn det var.

Først hørte vi at tredelt turnus skulle likestilles med helkontinuerlig skift fra årsskiftet i år, etter en endring i Arbeidsmiljøloven. Så fikk vi vite at det ikke skulle gjelde før fra 1. desember. Denne likestillingen av skift og turnus har blitt formidlet i mange kanaler, også på NRKs Dagsrevyen og på Norsk sykepleierforbunds (NSF) egne nettsider dagen etter at sykehusstreiken var over.


Nå viser det seg at tredelt turnus ikke er blitt helt likestilt med helkontinuerlig skift. Verken når det gjelder antall timer som jobbes i uka, eller metode for utregning. Men det er blitt mer rettferdig enn det var, når sykepleierne skal belønnes med fritid som kompensasjon for ugunstig arbeidstid.

 


– Utbredt misforståelse
– Det er en utbredt misforståelse at turnus er blitt likestilt med skift. Det blir mer riktig å si at det fra 1. desember innføres nye bestemmelser for tredelt turnus, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter.


– Jeg vil tro at Spekter sier dette fordi de ikke var enige i at det opprinnelige systemet for utregning var urettferdig. Det var ikke så urettferdig som sykepleierne skulle ha det til, men det var et problem at måten man regnet kompensasjon for natte- og helgearbeid var tilpasset industrien, hvor det er mange som jobber helkontinuerlig skift med en uke kveld, en uke natt og en uke dag, sier professor Steinar Holden ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han ledet utvalget som foreslo den nye loven med gradvis kompensasjon i 2008. Dette gir en slags lineær reduksjon i arbeidstiden som er proporsjonal med antall natte- og helgetimer, Denne måten å regne på er å foretrekke for turnusarbeidere fremfor den metoden som hittil har vært benyttet: En trappetrinnsmodell der man måtte ha flere natte- og helgevakter før man i det hele tatt ville få noen uttelling. Skiftarbeiderne har valgt å beholde trappetrinnsmodellen, selv om Holden-utvalget opprinnelig foreslo gradvis kompensasjon også for de i døgnkontinuerlig skift. De har 35,5 timers uke og jobber ikke helger.

– Det er blitt en fullstendig nøytral ordning. Kanskje hadde det vært et bedre begrep å bruke enn likestilling, sier professoren.

 


En halvtime mindre i uka
Fra første desember skal en time regnes som en time og 15 minutter, mens en time på søn- og helligdag regnes som 1 time og 10 minutter, for de i tredelt turnus.
For de sykepleierne dette gjelder, vil det si gjennomsnittlig en halvtimes mindre jobb i uka, med samme lønn. Skulle de i tredelt turnus jobbet like lite som skiftarbeiderne i helkontinuerlig skift, måtte reduksjonen vært på gjennomsnittlig 1,9 timer i uka, siden en skiftarbeider i helkontinuerlig skift har en normalarbeidstid på 33,6 timer per uke, mens en turnusarbeider i tredelt turnus hittil har hatt 35,5 timer.


– Skiftarbeidere jobber gjennomsnittlig seks ganger så mange netter og dobbelt så mange helger som turnusarbeidere i helseforetakene. Dette er årsaken til at deres ukentlige arbeidstid er kortere, forklarer Bratten.

– Skulle de i tredelt turnus ned på 33,6 timer i uka, ville det ikke vært noen likestilling. Det ville vært en favorisering av turnusarbeiderne, siden skiftarbeiderne jobber mange flere netter og helger. De som har det beste systemet som gir kortest arbeidstid nå, er faktisk de i tredelt turnus, siden mange skiftarbeidere har 35,5 timers uke, sier Holden, og legger til at det gjelder de i døgnkontinuerlig skift, som ikke jobber i helgene.

 


Blitt mer likestilt
– Det er riktig at turnus ikke er direkte likestilt med skift, bekrefter Lisbeth Normann, leder i NSF.


– Hvorfor sier dere det da?


– Det er blitt MER likestilt i den forstand at de som har mest vaktbelastning får mest reduksjon, men ikke hvis du ser på antall timer i uka for de to gruppene, sier hun.

– Likevel kommuniserer dere at det er blitt likestilt?

– Vi har kommet veldig langt, og vil fortsette å jobbe med å få inkludert de som bare jobber nattevakt også. Arbeidet med å likestille skift og turnus viser bare hvor politisk vanskelig det er å få like rettigheter for kvinner som for menn.

Anne-Kari Bratten korrigerer alle journalister som spør henne om likestilling av skift og turnus.

– Hvorfor har ikke Spekter korrigert bildet som har blitt skapt i media tidligere?

– Hvordan NSF og Unio uttaler seg om denne saken, får stå for deres regning. Jeg har gitt opp å korrigere media, men jeg er nøye med mine egne sitater, sier Bratten.

 

Likestillingsmessige virkninger
Lisbeth Normann forklarer at det har tatt mange års jobbing for at turnusordninger i helsesektoren, hvor store kvinnedominerte grupper jobber, skulle få en arbeidstidsreduksjon som tilsvarte belastningene av natt- og søndagsarbeid.

– De nye reglene er ment å rette på dette. Derfor vil de ha viktige likestillingsmessige virkninger. Helsemessig sett er det for eksempel mer belastende å jobbe tredelt turnus i forhold til å jobbe en hel uke kveld, dag og natt, som skiftarbeiderne gjør, sier hun.

 

Langweekend til våren?
En halv times reduksjon i arbeidstiden i uka, vil si at gjennomsnittssykepleieren i teorien må bruke 14 uker på å tjene seg opp en fridag.

– Dette vil slå veldig forskjellig ut for den enkelte sykepleier, avhengig av antall natt- og søndagstimer i turnusen. Noen vil få bare et kvarter, mens andre kan få opptil to timer.  Uansett vil ingen i tredelt turnus få mindre enn 33,6 eller mer enn 35,5 timer i uka, opplyser Normann.

NSF starter opp kursing av tillitsvalgte i den nye beregningsmetoden den 30. august. Det siste kurset skal være ferdig 27. oktober.

– Kan sykepleierne henvende seg til sine tillitsvalgte etterpå for å finne ut hvordan lovendringen vil slå ut for dem?


– Ja, men de vil nok ikke få fullgode svar før de nye turnusene er ferdig utarbeidet. Det er fremdeles mange spørsmål som må avklares, og vi er i dialog med Spekter om forståelsen og praktiseringen av de nye reglene, sier Normann.

Jo mer en sykepleier jobber kvelds- helge- og nattevakter i den tredelte turnusen, jo mer reduksjon i arbeidstiden kan vedkommende vente seg.


– En del sykepleiere vil nok kunne planlegge en eller flere langweekender til våren, sier Normann.

 

Arbeidsgiver betaler
Arbeidet med nye arbeidsplaner pågår nå i helseforetakene. Kostnaden er ventet å være rundt 146 millioner kroner på årsbasis, ifølge Bratten.

I NOU-rapporten er kostnaden stipulert til over 200 millioner kroner. I NRKs dekning av utfallet av Unio-streiken på Dagsrevyen 1. juni, ble det nevnt 100 millioner kroner. Da ble det presentert som usikkert hvor pengene skulle komme fra. Det eneste som var sikkert, var at de ikke skulle tas fra uniomedlemmene, det hadde Unio fått tariff-festet.

– Vi forventer at de pengene skal ligge i statsbudsjettet, sier Normann.

– Det blir en ekstra kostnad som må belastes sykehusenes budsjetter, sier Bratten.

Det er anslått at ordningen vil omfatte minst 10 000 sykepleierårsverk, men både Bratten og Normann mener det er for tidlig å si noe om dette tallet stemmer. I NOU-rapporten står det at innføringen av den nye beregningsmåten vil kreve cirka 141 nye årsverk.

Forvirring blant sykepleierne
– Det har vært en utfordring å forklare medlemmene hva det betyr at turnus har blitt likestilt med skift. Ordet "likestilling" i denne sammenhengen har vært veldig godt egna til forvirring, sier foretakstillitsvalgt Knut Jørgen H Rotabakk ved St Olavs Hospital.


Mange har trodd at det har vært snakk om at turnusarbeiderne skulle ned på 33,6 timers uke, som skiftarbeiderne. Han forteller om flere sykepleiere som reagerer med å si at "dette er jo ikke likestilling!".

Også foretakstillitsvalgt Mette S Kjos-Hanssen ved Sørlandet sykehus HF melder om flere medlemmer som har trodd dette.

– Jeg var derfor tidlig ute med å sende en oppklarende mail til alle medlemmene, sier hun.

Rotabakk forteller at de har regnet ut at en sykepleier i snitt må ha minst én nattevakt per uke og jobbe hver tredje helg for å få noen uttelling i form av reduksjon i arbeidstid, med det nye systemet.

– Det blir stort sett kun på de mest akutte avdelingene sykepleierne vil få en uttelling av dette. De som får høyest uttelling hos oss, er akuttavdelingen og intensivenhetene. Men de ansatte på anestesiavdelingen vil for eksempel ikke få noe utbytte, siden sykepleierne der arbeider hver fjerde helg, sier han.

Ekstra tøffe vaktplaner

Rotabakk gruer seg litt til alt styret som vil komme i forbindelse med vaktplanene. Den første oktober skal planene for neste år være ferdige, men hvordan det nye systemet skal regnes ut i detalj, vil ikke være klart før seinere på høsten.

– Det betyr at vi må gå inn og stryke vakter etter at planen er laget. Da er det jo dagvaktene som må tas, ellers vil grunnlaget for arbeidstidsforkortelsen bli endret. Dermed blir det ekstra tøffe vaktplaner med enda høyere ubekvemsbelastning, noe som er et stort problemområde på de nevnte avedlingene fra før. Det vil bli en begivenhetsrik høst, konkluderer han.

– Det høres ut som om det ikke var så mye å feire da denne ordningen ble klar?

– Jo, absolutt! Det er et skritt videre på veien. Nå er forskjellen mellom lov og tariff blitt mindre.


Forvirring i media
I Dagensmedisin.no den 1. juni ble stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv) intervjuet der hun jublet for turnuslikestilling. Intervjuet ledsages av tall som er helt feil.
Andersen er en av flere politikere som har kalt arbeidstidsreformen for tredelt turnus for en likestilling mellom turnus og skift. Hun sier hun gjør det fordi den nye måten å regne ut arbeidstiden på, gir en likestilling i måten å sammenligne arbeidstiden på.

– Fagorganisasjonene kaller det også en likestilling. Men det er vanskelig å sammenligne turnus med skift, siden helkontinuerlig skift går som klokka, mens man har både to- og tredelt turnus i helsesektoren, medgir hun.

I Dagensmedisin.no ledsages et intervju med Karin Andersen med et regnestykke som sier at turnusarbeidere nå skal få redusert den ukentlige arbeidstiden med 1,9 timer, slik at de skal få den samme arbeidstiden som skiftarbeidere, på 33, 6 timer i uka.

– Dette er jo feil. Turnusarbeiderne får i gjennomsnitt bare en halvtime redusert?

– Jeg har ikke sett oppslaget i Dagens Medisin, men det er vanskelig å si hvor mye den enkelte turnusarbeider vil få i ukentlig arbeidstidsreduksjon. Det har med antallet ubekvemme vakter å gjøre, sier Andersen.

– 0,5 timer er anslått i NOU-rapporten fra Holden-utvalget som et gjennomsnitt for dem som arbeider i tredelt turnus.

– Ja.

– Viser ikke regnestykket til journalisten at det er lett å misforstå når dere kommuniserer at skift og turnus er blitt likestilt?

– Vi snakker om sammenlignbar turnus og skift og jeg mener det er dekning for å bruke likestilling, men hvis noen finner på et bedre ord, kan jeg være med på det.


Mange har trodd at det har vært snakk om at turnusarbeiderne skulle ned på 33,6 timers uke, som skiftarbeiderne.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse