fbpx Alt du bør vite om ferieavvikling Hopp til hovedinnhold

Alt du bør vite om ferieavvikling

Hva skjer om du blir syk i ferien, eller blir pålagt å jobbe?

Arbeidstilsynet har oppsumert enkelte plikter og rettigheter som det kan være greit å vite i forhold til ferieavvikling.


Hvor mye ferie har du krav på?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.


Rett og plikt til å avvikle ferie

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).

Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.


Tidspunkt for avvikling av ferie

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.


Overføring av ferie

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår. Dette forutsetter at begge parter er enige om dette.

Forskuddsferie kan avtales på samme måte.

Du kan kreve å få overført inntil to uker ferie neste år, dersom sykdom har forhindret deg i å avvikle ferie innen ferieårets utløp. Kravet må fremsettes innen utgangen av året. Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet innen ferieårets utløp skal overføres til påfølgende ferieår. Ferie som ikke er avviklet vil altså ikke falle bort dersom arbeidsgiver og/eller arbeidstaker forholder seg passiv og ikke tar initiativ til å få avviklet lovpålagt ferie. Unntaket er dersom manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller foreldrepermisjon. Da skal alle opptjente feriepenger utbetales første vanlig lønningsdag påfølgende år.


Sykdom i ferien

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 %) arbeidsufør/sykemeldt.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i minst seks virkedager (lørdag inkludert) i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall feriedager utsettes til senere i ferieåret. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig ("uten ugrunnet opphold") etter at arbeidet gjenopptas.

Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan man kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.


Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret går tapt.


Ferie i oppsigelsestiden

Ved oppsigelse kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Da kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet når ferie skal avvikles kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du avslutter et arbeidsforhold. Dette gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.


Hvis du begynner i ny jobb

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver kan kreve at du tar ferie er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.

Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni - 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.

Tiltrer man etter 30. september, har man likevel krav på minst en uke ferie samme år.

Kilde: Arbeidstilsynet

Les også:

Sykemeldt under ferien?

Da sommeravviklingen kom som julekvelden på kjerringa!

Hersketeknikker i sommervarmen

Sommerkrise i reprise

  En strålende sommer ?

Unge sommervikarer på helsa løs

Var 91 timer på vakt

Må stenge psykiatrisk avdeling

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse