fbpx Farlig gods på sykehus Hopp til hovedinnhold

Farlig gods på sykehus

DSB skal sjekke om helseforetakene transporterer medisinsk avfall på forsvarlig vis. Avfallet kan være smittefarlig dersom det ikke håndteres riktig.

Norske sykehus håndterer store mengder avfall som er betegnet som farlig. Bandasjer, blod og vev etter operasjoner er "søppel" med strenge regler. Det er betegnet som farlig gods. Medisinsk avfall som skal transporteres bort fra sykehus til for eksempel et forbrenningsanlegg, må pakkes og håndteres på forsvarlig vis. Det er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som fører tilsyn med at reglene følges. Nå skal de sjekke at sykehusene følger reglene.


Hektisk hverdag

- Opp igjennom årene har vi "snappet" opp at sykehusene kan bli bedre når det gjelder å transportere bort slikt avfall. Vi frykter at sykehusenes rutiner og systemer rundt transport, ikke prioriteres høyt nok i en hektisk sykehushverdag. Det er et omfattende regelverk som skal følges, sier avdelingsleder ved Direktoratat for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), Siri Hagehaugen.


Smittefare

Hagehaugen vil ikke trekke frem enkeltsaker DSB har vært borti, men sier at sykehusenes emballering av risikoavfall, ikke alltid gjøres forsvarlig.

- Hva er det dere frykter at kan skje?

- Det er vel først og fremst smittefaren som oppstår dersom regelverket ikke følges. Det er en grunn til at vi har lovverket, sier hun.


Brev

DSB har nå sendt ut et brev til alle helseforetakene.

- I brevet ber vi om mange opplysninger fra sykehusene. Formålet er å få bedre oversikt dette området. Samtidig får helseforetakene en påminnelse om hvilket regelverk som gjelder, og hvorfor dette er viktig, sier Hagehaugen.

Sykehusene har frist til 16 august med å svare.

- Dersom de finner avvik, ber vi om at de legger ved en plan for hvordan de skal lukke avvikene. Dersom vi oppdager ting vi stusser på, er det mulig vi kommer på besøk for å sjekke forholdene, sier hun.


12 punkter

I tilsynsbrevet ber DSB om korte og konsise svar på spørsmål som er delt inn i 12 tema:

• Organisering

• Risikovurdering

• Mengder av medisinsk og klinisk avfall

• Sikkerhetsrådgiver

• Opplæring

• Klassifisering

• Emballering

• Transportdokumenter

• Uhellsrapportering til DSB

• Transportører

• Oppbevaring, mottaker og sluttbehandler

• Avviksbehandling i forbindelse med transport av medisinsk og klinisk avfall


Slik skal det gjøres:

Haugehaugen kommer med noen kjappe tips til helseforetakene om hvordan ting skal gjøres:

* Helseforetaket skal ha en dokumentert oversikt over hvordan håndteringen av mittefarlig avfall er organisert. Hvem har ansvaret og hvem har de praktiske oppgavene?

* Det skal være en sikkerhetsrådgiver som er utpekt til denne oppgaven av ledelsen

* Alle som er involvert i håndteringen skal ha nødvendig kompetanse og opplæring. Dette gjelder også legekontorer og apotek

* Smittefarlig avfall skal inngå som faremoment i en dokumentert og oppdatert risikovurdering.

* Helseforetaket skal ha full oversikt over hvilke mengder smittefarlig avfall som har blitt transportert ut/inn per år

* Det skal redegjøres for avfall som transporteres bort fra helseforetaket i transportdokumentene

* Avfallet skal klassifiseres, emballeres og merkes korrekt etter regelverket. Dette skal rutinemessig kvalitetssikres av sikkerhetsrådgiver. Også disse rutinene skal være dokumentert.

* Uhell med smittefarlig avfall skal rapporteres til DSB via elektronisk skjema

* Helseforetaket har et ansvar for å følge opp at også leverandører (som tranportører, mottakere og sluttbehandlere av avfallet) etterfølger regelverket

* Helseforetaket skal sørge for at avvik i forhold til regelverket rapporteres, registreres og følges opp.


Andre tips

- Det kan også nevnes at det engelske myndigheter har laget en omfattende veileder i behandling av avfall for helseinstitusjoner. Den inkluderer også bestemmelsene for transport av smittefarlig avfall. Siden transportreglementet i utgangspunktet er likt, så vil den delen som gjelder transport kunne brukes veiledende også i Norge. Bortsett fra at vedkommende myndigheter vil være tilsvarende norske myndigheter, sier hun.

Department of Transport har vært med på å utarbeide veilederen.

Annen interessant informasjon fra HSE om transport av klinisk avfall.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse