fbpx Tøffest for avdelingssykepleiere Hopp til hovedinnhold

Tøffest for avdelingssykepleiere

På Oslo universitetssykehus er de ansatte, og særlig avdelingslederne, så stresset i jobben at de står i fare for å få helseskader. 

Etter tilsynet på Oslo universitetssykehus i forbindelse med den landsomfattende kampanjen «God Vakt!» kom brevet fra arbeidstilsynet med varsel om pålegg.

«Arbeidstilsynet vurderer at det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven § 4-1 andre ledd for ansatte ved Rikshospitalet og Aker og særlig for avdelingssykepleierne. Bruddene anses å utgjøre en risiko for uheldige fysiske og psykiske belastninger,» heter det i brevet som ble sendt i sommer.

Tilsynene ved de tre sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål avdekket det Arbeidstilsynet  mener er et lovstridig misforhold mellom «oppgaver og ressurser», som det heter i brevet. Med andre ord er mange avdelingsledere og andre ansatte så stresset i jobben at de er i fare for å få helseskader og å bli syke.

 

Blir verre

Fungerende foretakstillitsvalgt Vibeke Braastad Kristiansen i Oslo universitetssykehus HF er ikke overrasket.

- Jeg får mange signaler fra avdelingssykepleiere som føler at de ikke får gjort oppgavene de er pålagt godt nok.

Hun er glad for at Arbeidstilsynet har fokusert på arbeidsmiljøet for avdelingssykepleierne i den krevende omstillingsprosessen.

- Det gjenstår å se hva som kommer ut av det, sier hun.

For når Aker, Rikshospitalet og Ullevål nå er slått sammen, gjenstår en stor prosess med omstillinger. Avdelinger skal slås sammen på tvers av sykehusene. Vibeke Braastad Kristiansen frykter hvordan det vil bli å lede de nye avdelingene for avdelingssykepleier.

- Det er for eksempel ikke mulig for en avdelingssykepleier å gjennomføre medarbeidersamtaler med 80 til 100 ansatte, slik loven pålegger oss. Allerede i dag har vi avdelingsledere som har ansvar for så mange ansatte, sier hun.

Det er varslet innsparinger i Oslo universitetssykehus HF på grunn av budsjettunderskudd.

- Hvor skal pengene spares inn? Jeg frykter at det skal kuttes i årsverk og at belastningene for avdelingssykepleierne blir enda større, sier hun.

 

Kjenner seg igjen

- Jeg må stadig gjøre oppgaver som å trille senger. Etter 22 år som avdelingssykepleier har jeg lært å ta utfordringene som de kommer. Men - jeg elsker jobben min, sier avdelingssykepleier Pirjo Suominen (bildet).

Hun er arbeidsleder for mellom 40 og 50 ansatte i en post med 29 senger på nevroklinikken ved Rikshospitalet, men vet om andre avdelingsledere som leder en stab på nær dobbelt så mange ansatte

 - Det er et puslespill som skal gå opp hele veien, sier avdelingssykepleier Elin Ulvund ved nevrokirurgisk barnepost på Rikshospitalet.

Hun sjekker ferielister for å påse at bemanningen for dagen er i boks. Som følge av kutt i personalavdelingen, er det også hennes jobb å annonsere ledige stillinger og rekruttere nye ansatte, i tillegg til å skrive ulike rapporter. De to kjenner seg igjen i tilsynsrapportene fra Arbeidstilsynet i forbindelse med God Vakt!

Ingen av dem har hørt noe om tiltak for å bedre på misforholdet mellom oppgaver og ressurser. Tvert imot opplever de et stadig større press på å løse nye oppgaver de pålegges.

- I forbindelse med omstillingen deltar mange av de ansatte nå for eksempel i prosjektgrupper for å gi innspill til organisering av nytt sykehus, sier Pirjo Suominen.

Arbeidsmiljø i omstilling Fra og med første januar 2009 er de tre sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål slått sammen til Oslo universitetssykehus HF i en region med cirka 2,6 millioner innbyggere.

- Vi var tidlig ute med å beslutte at vi skal ha en felles foretakstillitsvalgt fra starten av for Oslo universitetssykehus HF. Vi så det som hensiktsmessig for å ha en god dialog med den nye direktøren fra dag én, sier fungerende foretakstillitsvalgt Vibeke Braastad Kristiansen. Som fungerende foretakstillitsvalg skal Kristiansen ivareta interessene til rundt fem og et halvt tusen medlemmer i Norsk Sykepleierforbund ved sykehusene Aker, Ullevål og Rikshospitalet.

- Vi tar mål av oss å bli landets beste sykehus, og det er en spennende prosess. Men jeg frykter at innsparingene som er varslet på grunn av underskudd i det nye Oslo universitetssykehus HF vil føre til nye kutt i stillinger, som til sjuende og sist vil belaste allerede hardt pressede avdelingssykepleiere, sier Vibeke Braastad Kristiansen.

 

Tilsyn

Etter tilsyn ved de tidligere tre helseforetakene høsten 2008, er det tidligere varslet tolv pålegg på bakgrunn av påviste avvik fra helse, miljø og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstilsynet påpekte også da avvik innenfor «forholdet mellom oppgaver og ressurser», men det ble bestemt å vente med å gi varsel om pålegg til situasjonen i alle helseforetakene i helseregionene var avklart. Samtlige klinikker og enheter i Rikshospitalet som Arbeidstilsynet har ført tilsyn med, har meldt om ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Det kommer også frem fra kartlegginger og risikovurderinger og i medarbeidertilfredshetsundersøkelser. Arbeidstilsynet har fått opplyst at forholdet har forverret seg siden 2005.

Alle nivåer av ansatte ved Aker, og spesielt pleiepersonellet har ifølge tilsynsrapportene som er referert i brevet til Oslo universitetssykehus HF en mer presset arbeidshverdag enn tidligere. Det er generelt flere og tyngre pasienter per ansatt enn tidligere, og liggetiden er kortere. «Vi får opplyst at ved Aker helseforetak har mange avdelinger stadig overbelegg og korridorpasienter, noe som gir ekstra belastning på pleiepersonellet både fysisk og mentalt,» heter det i tilsynsrapporten som er referert i brevet.

Oslo universitetssykehus HF skal ifølge varselet om pålegg fra 2010 sende kvartalsvise rapporter til Arbeidstilsynet. Det skal rapporteres om effekt av tiltak som fører til at arbeidstakerne har et arbeidsmiljø som oppfyller krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hovedverneombudet skal medvirke, og rapportene skal være behandlet i det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU). De varslede fristene for rapportene er 1. juli 2010, 1. oktober 2010 og 31. desember 2010.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse