fbpx Flere studenter - en trussel for kvaliteten Hopp til hovedinnhold

Flere studenter - en trussel for kvaliteten

Regjeringen oppretter 3 800 nye studieplasser. 850 av dem blir sannsynligvis forbeholdt sykepleierstudenter. NSF Student er bekymret.

Regjeringen foreslår at 1000 av de nye studieplassene blir fordelt til lærerutdanning, førskolelærerutdanning og videreutdanning i barnehagepedagogikk.

I tillegg skal 850 nye studieplasser gå til helse- og sosialfaglige utdanninger.

Statsråd Tora Aasland sier at hovedvekten av disse sannsynligvis vil gå til sykepleie. Basisbevilgningene skal økes med 80 millioner kroner.

Høgskolen i Oslo skal øke opptaket med 350 studenter fra høsten av.


Bekymret

NSF Studentleder, Tone Moan, er svært bekymret for hvilke følger økt studenttall har for kvaliteten på utdanningen.

- Det er hyggelig at mange ønsker å bli lærer og sykepleier og at antall søkere øker. Alle er vel enig i at behovene for begge disse gruppene er store. Men jeg blir mildt sagt forundret når regjeringen foreslår 850 studieplasser uten en plan for hvordan kapasitetsproblemene skal løses, sier hun.


Sprengte skoler

Moan sier sykepleierutdanningene ikke er i stand til å gjøre mer med de midlene de har i dag.

Sykepleierutdanningenes faglige lederforum (Sufal) sendte for en ukes tid siden et brev til Kunnskapsdepartementet (KD) hvor de redegjør for den pressede situasjonen sykepleierutdanningene står i.

- I brevet er Sufal positive til å hjelpe regjeringen med å utdanne nok sykepleiere for å møte behovene. Men de trenger økte bevilgninger og tid til å forberede seg på økte studenttall, dersom ikke dette skal gå ut over utdanningskvaliteten, sier Moan.

Hun er forundret over at regjeringen etter slike sterke signaler fra flere hold, likevel bare opprettet 850 nye studieplesser i en håndvending.


Savner en plan

- Nå har vi meldt i fra i alle kanaler om utfordringene høgskolene sliter med. Kullene er mange steder allerede for store, å finne praksisplasser er en utfordring. Vi forventer at  regjeringen nå følger raskt opp med en plan for å løse de problemene sykepleierutdanningene sliter med, sier Moan.

Hun forventer også at regjeringens evaluering av finansieringssystemet vil føre til at skolene som utdanner sykepleiere får bedre betalt per student.


Gi folk full jobb

Tone Moan mener mye kan løses på behovssiden.

- I dag utdannes det mange sykepleiere. Et stort problem er at arbeidskraften deres ikke utnyttes godt nok. Nyutdannede har problemer med å få 100 prosent stillinger. Det er også et problem å få fast jobb, sier Moan.


Lydhør statsråd

Moan har i dag vært i møte med Statsråd Tora Aasland sammen med forbundsledelsen i NSF. Hennes umiddelbare kommentar etter møtet, var at Statsråden fremstår som lydhør ovenfor de utfordringer sykepleierutdanningen står oppe i. Moan håper dette er starten på en positiv dialog som kan føre til økt politisk satsing på kvalitetssikring av sykepleierutdannelsen.


Reaksjon fra Bergen

- Hva er din reaksjon på regjeringens forslag?

- Hele landets sykepleierutdanninger sliter med å få gode nok praksisplasser. Kullene i dag er så store at vi allerede er presset til hva som er forsvarlig i forhold til kvaliteten. Skal vi få enda flere studenter, blir det en betydelig utfordring å holde kravene i rammeplanen, sier instituttleder ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen, Sissel Tollefsen.


Vil ikke være melkeku

Mange høyskoler sliter med å holde seg innenfor sine budsjetter.

- Jeg er bekymret for hvordan ressursene brukes. Sykepleierutdanningen må ikke være en melkeku for høyskolene, sier hun.

- Forslaget slik det nå foreligger er i verstefall ytterligere en trussel for kvaliteten på norsk sykepleierutdanning, sier Tollefsen.

 

Brevet fra Sufal:

Her er brevet som Sufal sendte KD til KD:

Uttalelse fra sykepleierutdanningens faglige lederforum- SUFAL - innspill til Utdanningsdepartementets evaluering av finansieringssystemet for høgere utdanning

Under SUFALs vårmøte på Høgskolen i Bodø, 17 april 2009, hvor 23 sykepleierutdanninger var representert, ble det uttrykt en samstemt bekymring for den økonomiske  situasjonen ved  landets sykepleierutdanninger. Bakgrunnen for dagens anstrengte økonomi er knyttet til de endringer som har skjedd i utdanningen med en stadig økning av utgifter over mange år, men med uendrede økonomiske rammer. Driften av landets sykepleierutdanningene tar utgangspunkt i de sentrale føringene vi får bl a gjennom krav i gjeldende Rammeplan og Nokuts kriterier.

Rammeplanen stiller store krav til sluttkompetanse hos nyutdannede sykepleiere som skal ut i et komplisert helsevesen, den krever bl a jevnlig tilstedeværelse i praksis av lærestedets utdanningspersonell. For å møte disse kravene må utdanningene anvende pedagogiske læringsformer med tett oppfølging gjennom individuell veiledning i praksis. For å forberede studentene på en krevende praksis, må utdanningsstedene legge opp til mye ferdighetstrening, noe som krever oppdaterte og velutstyrte øvelsesavdelinger og kompetente veiledere. Dette er kostbart.

Sykepleierutdanningene har de siste årene satset mye på å innfri Nokut`s krav om 20% førstekompetanse. Dette har resultert i en sterk økning i lønnsutgifter ved alle høgskolene i sektoren uten økte bevilgninger. Det er et uttalt behov for kompetansehevende tiltak i helsesektoren, og det er knyttet forventninger til utdanningsstedene om å bidra her. Muligheten for å kunne møte disse behovene, er etter vårt syn ikke tilstede innenfor de nåværende økonomiske rammene.

Det er godt dokumentert at behovet for sykepleiere vil være økende i mange år framover. Vår vurdering er at kvaliteten på utdanningen er en viktig forutsetning for å rekruttere dagens ungdom til å satse på en sykepleierutdanning. SUFAL ser økte bevilgninger til sykepleierutdanningene som en forutsetning for å kunne innfri de sentrale føringene vi er pålagt, og derved kunne bidra med å møte behovet for økt kompetanse i sektoren.

Kjeller, 8. mai, 2009

På vegne av SUFAL
Kirsten Vistnes
leder
       


 

Slik foreslår regjeringen å fordele studieplassene på høgskolene:

Tone Moan mener mye kan løses på behovssiden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse